Multipla orsaker till symtom på ADHD

Tommie Forslund | Dec 2016 | Psykiatri / Neurologi |

Tommie Forslund
psykolog,
doktorand i utvecklingspsykologi,
Uppsala universitet

Karin Brocki
universitetslektor,
docent i psykologi,
Uppsala universitet

Orsaksforskningen kring ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) har under lång tid anammat en ”core deficit”-modell och sökt efter en kritisk neuropsykologisk orsak, med fokus på brister i de kognitiva funktioner som brukar kallas exekutiva.1 Dessa funktioner är svåra att definiera, men kan generellt beskrivas som hjärnfunktioner som organiserar en individs handlande över tid för att uppnå framtida mål.2 Effektivt exekutivt fungerande kräver framför allt förmåga att hålla fast vid framtida mål (arbetsminne) samt förmåga att skjuta upp/hämma lockelser att göra sådant som går emot det ”målinriktade beteendet” (inhibition). Nedsättningar i exekutiva funktioner har visats vara en robust prediktor för ADHD-symtom med bristande inhibition av särskild relevans i förskoleåldern, medan bristande arbetsminne blir allt mer betydelsefullt under skolåren.3,4 Forskningsfynd pekar dock också på att en betydande andel barn med ADHD inte har brister i dessa kognitiva funktioner.5 Därför betonas numera att det kan finnas multipla orsaksfaktorer som oberoende av varandra leder till ADHD-symtom.6 Brister i emotionsreglering och otrygg anknytning har på senare tid lyfts fram som potentiellt betydelsefulla faktorer.7,8 Emotionsreglering och ADHD-symtom Emotionsreglering beskrivs vanligen som förmåga att anpassa emotionella tillstånd för adaptivt fungerande.9 Barn med ADHD visar ofta extrem emotionalitet, vilket tyder på problem med emotionsreglering.7 Bristande emotionsreglering har trots detta negligerats som prediktor för ADHD-symtom, delvis för att brister i exekutiva funktioner har framhållits så starkt inom den neuropsykologiska ADHD-forskningen. Vidare har de få studier som utförts på emotionsreglering och ADHD haft vissa svagheter som har gjort att det är oklart om problem med emotionsreglering bidrar till ADHD-symtom oberoende av brister i exekutiva funktioner.7 Det är också viktigt att studera reglering av olika emotioner separat, eftersom specifika emotioner har visat sig olika viktiga för olika typer av beteendeproblem.10 Problem att reglera negativa emotioner, framför allt ilska, är till exempel en känd riskfaktor för uppförandestörning, medan problem att reglera intensiv positiv...