Forebyggelse, screening og behandling af hjertekarsygdom ved diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Marit Eika Jørgensen, overlæge, forskningsleder, ph.d., Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center   Nyere epidemiologiske studier har vist, at dødeligheden hos patienter med diabetes er faldet over seneste 10-15 år, og at den er faldet relativt mere end i baggrundsbefolkningen. Dette fald i dødelighed er især forklaret ved et fald i iskæmisk hjertesygdom. Dødeligheden er imidlertid fortsat ca. to gange højere end hos personer, der ikke har diabetes, og er først og fremmest relateret til sendiabetiske komplikationer.1,2 Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag ved både type 1- og type 2-diabetes.   Screening for hjerte-kar-sygdom For de mikrovaskulære komplikationer (nefropati, neuropati og retinopati) er der god evidens for en effekt af systematisk screening og behandling, hvorimod det for hjerte-kar-sygdom aldrig er vist, at tidlig opsporing og behandling af asymptomatiske patienter har prognostisk effekt. Derfor sigter generelle anbefalinger mod at behandle patientens kardiovaskulære risikofaktorer på baggrund af en individuel risikovurdering af den kardiovaskulære morbiditet og mortalitet. Risikovurdering kan foretages på baggrund af prædiktionsmodeller som for eksempel European Heart Score, Framingham risk score og UKPDS risk engine. Disse risikomodeller tager typisk udgangspunkt i klassiske risikofaktorer som alder, køn, familiær disposition, tidligere hjerte-kar-sygdom, rygning, blodtryk og lipidstatus, og for UKPDS-scoren også albuminuri.   Forebyggelse af hjerte-kar-sygdom Det første store studie omhandlende effekten af livsstilsændringer og vægttab ved hjerte-kar-sygdom ”Look Ahead” fulgte mere end 5000 patienter med type 2-diabetes i op til 11 år.3 På trods af en meget omfattende intervention med mere end 90 rådgivnings- og træningssessioner pr. deltager viste studiet ingen effekt på hjerte-kar-sygdom. Derimod er der god dokumentation for en effekt af rygestop, aggressiv blodtryks- og lipidsænkende behandling, og hos patienter med høj risiko ved tillæg af magnylbehandling.4,5 Effekten af glukosesænkende behandling er omdiskuteret. På grund af den veldokumenterede effekt i forhold til mikrovaskulære komplikationer og en sandsynlig langtidseffekt ved hjerte-kar-sygdom anbefales et...