Ångest som riskfaktor vid hjärt- och kärlsjukdomar

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Christer Allgulander, leg. läkare, specialist i allmän psykiatri, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet De neuroanatomiska korrelaten till ångest har utforskats grundligt på senare år och resultaten pekar på avvikelser i bland annat informationshantering.1 Mycket arbete återstår, men trevligt är att musik kan ses som lindrande vid hjärtsjukdomar och andra kroniska tillstånd, utan biverkningar.2 Sjuklig ångest är genomgripande hos flertalet av psykiatrins patienter oavsett diagnos och betraktades tidigt som bidragande till somatisk sjuklighet och överdödlighet hos såväl institutionaliserade patienter som patienter i öppen vård.3,4 Mellan 1960 och 1966 i Monroe County, New York State, beräknades dödligheten vara tre gånger förhöjd bland alla kända 39 475 patienter.4 Författarna noterade att urvalsbias kan ha bidragit samt att endast 133 av samtliga 408 suicid i populationen inträffade bland psykiatrins patienter. I strukturerade hemma hos-intervjuer med 52 095 invånare i 19 länder fann man senare överrisker (OR 1,3–1,6) för hjärtsjukdom (CHD) bland dem som diagnostiserades med depression, paniksyndrom, specifika fobier, PTSD och alkoholsyndrom.5 Litteraturen om depression som riskfaktor för CHD är omfattande.6,7 Ångest som riskfaktor har först på senare år kommit i fokus, och det är ämnet för denna krönika.     Studier i den allmänna populationen Svenska män 18–20 år (n = 49 321) som genomgick hälsoundersökning inför värnplikt följdes upp i nationella register under 37 år.8 Trots deras unga ålder påvisades en överrisk bland dem med ångestsyndrom för kranskärlssjukdom på 2,17 (95 % KI: 1,28–3,67) och på 2,51 (95 % KI: 1,38–4,55) för akut hjärtinfarkt. Överriskerna för depression var lägre, troligen för att depressioner märks senare i livet än ångest. Taiwans population (21,8 miljoner) omfattas av register i den obligatoriska sjukförsäkringen, där sju procent har en ångestdiagnos.9 Risken för ischemisk hjärtsjukdom bland unga med ångestsyndrom var 9,88 medan risken bland äldre endast var 0,66, utan könsskillnad. De högre riskestimaten bland unga med ångestsyndrom...