Diabetes vid pankreascancer – nya rön ger nya möjligheter

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm I denna tidning redovisade jag i september 2013 det kliniska och vetenskapliga läget för diabetes 3c, det vill säga den typ av diabetes som anses bero på primär sjukdom i exokrina pankreas, oftast pankreascancer eller kronisk pankreatit (80 % av alla med diabetes 3c). Sedan dess har resultat av ny, spännande forskning tillkommit som åtminstone kan förklara vad som utlöser diabetes vid pankreascancer. Detta ger kunskaper som kanske också kan användas för förståelse av andra delar av patofysiologin vid diabetes och även för tidigare diagnostik av pankreascancer än vad som är möjligt i dag. Prevalens av diabetes typ 3c I amerikansk litteratur uppges att 0,5 till 1,5 procent av alla som behandlas för diabetes har sjukdom av typ 3c, medan prevalensen i exempelvis Indien med mycket tropisk ("fibrocalcific") pankreatit uppges vara 15–20 procent av alla diabetiker. I Europa (och möjligen även på andra håll i världen) kan man utgå ifrån att den angivna frekvensen i mycket hög grad har att göra med vilka definitioner man har och i vilken grad detta påverkar behandlingen.1 I en studie från tyska Giessen, där man ägnat stora forskningsinsatser åt just diabetes typ 3c, fann man att bland nästan 1 900 patienter borde knappt tio procent av samtliga patienter ha varit klassade i gruppen 3c, men patienternas ordinarie läkare hade i verkligheten gjort det i endast hälften av fallen. Fyra av fem av patienterna hade diagnosen diabetes tillsammans med diagnosen kronisk pankreatit.2 Det är emellertid sannolikt att det finns ett stort mörkertal avseende diabetes 3c-prevalens, beroende på diabetesbehandlarnas okunskap kombinerat med svårigheterna att rent teoretiskt och praktiskt skilja typ 3c från typ 2. Eftersom man nuförtiden ofta gör röntgenundersökningar (samt MR och ultraljud) av bukens övre del kan man förvänta sig att antalet patienter med...