Förekomst av och prediktorer för fall upp till sex år efter stroke

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Charlotte Ytterberg, med.dr, leg, sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset   Lisbeth Rosenbek Minet, med.dr, leg. sjukgymnast, Klinisk Institut, Syddansk universitet, Rehabiliteringsavdelningen, Odense universitetssjukhus, Danmark Elizabeth Peterson, med.dr, leg. arbetsterapeut, Institutionen för arbetsterapi, University of Illinois, Chicago Lena von Koch, med.dr, leg. sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Fall är en vanlig komplikation efter stroke.1 För att kunna utveckla fallpreventiva insatser efter stroke behövs longitudinella långtidsstudier av fallfrekvens och hur olika faktorer påverkar utvecklingen av fall över tid. I dagsläget finns inga sådana studier med längre tids uppföljning än ett år. Således var syftet med denna studie att undersöka förekomsten av självrapporterade fall 3, 6 och 12 månader samt 6 år efter stroke samt prediktorer för fall under 6 år efter stroke. Intervjuer, bedömningar och test Studien var en prospektiv studie med 121 deltagare med stroke. Data erhölls genom strukturerade intervjuer och bedömningar vid baslinjen, 3, 6 och 12 månader samt 6 år efter stroke. Den beroende variabeln var förekomst av självrapporterade fall. Antalet fall under de senaste 3 månaderna (vid uppföljning vid 3 och 6 månader) och inom de senaste 6 månaderna (vid uppföljning vid 12 månader och 6 år) rapporterades. Vid baslinjen kategoriserades svårighetsgrad av stroke med Barthel Index (poäng: 51–100 = mild stroke och 0–49 = måttlig/svår stroke).2 Kognitiv funktion bedömdes med Mini Mental State Examination.3 Resultatet från ett 10-meters gångtest användes för att kategorisera gångförmåga/balans i två kategorier: inget funktionshinder i gång/balans (kan gå utan stöd) och funktionshinder i gång/balans (kan inte gå, kan gå med hjälpmedel och hjälp av annan person, kan gå med hjälpmedel). Frenchay Activities Index användes för att bedöma frekvensen av sociala/livsstilsaktiviteter under de senaste 3 eller 6 månaderna.4 Vid uppföljning 3 månader efter stroke...