Könsskillnader hos patienter med typ 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Lisa Arnetz, med.dr, ST-läkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna   Svenska män diagnostiseras med typ 2-diabetes (T2D) något tidigare i livet än kvinnor, och vid lägre BMI.1 Kvinnor med T2D uppnår i mindre utsträckning god metabol kontroll1 och har högre mortalitet.2 Risken för hjärt–kärlsjukdom är förhöjd vid T2D oavsett kön, men på senare år har denna risk minskat för män medan den inte har påverkats för kvinnor.3 Risken för andra diabeteskomplikationer skiljer sig också mellan könen.1 Orsakerna till dessa könsskillnader är ofullständigt kända och har inte studerats i någon stor utsträckning.4 Möjliga orsaker innefattar skillnader i patofysiologi och behandlingssvar samt psykologiska faktorer. Denna artikel sammanfattar kort den forskning som finns på området, och bygger på en mer detaljerad översiktsartikel som nyligen publicerats.1   Könsskillnader i kroppssammansättning och endokrin fysiologi Män är som grupp mer insulinresistenta än kvinnor vid samma BMI på grund av högre tendens att ansamla fett visceralt, vilket är kopplat till insulinresistens.5 Samtidigt ses bukfetma hos 70 procent av kvinnor med T2D mot bara 40 procent av män med T2D, vilket talar för en starkare negativ effekt vid bukfetma hos kvinnor alternativt att kvinnor som utvecklar T2D har högre grad av metabol derangering än män.6   Könshormoner är viktiga för regleringen av metabolismen, inte minst i fettväven.7 Låga testosteronnivåer hos män är associerat med ökad risk för metabolt syndrom och T2D.1 Hos kvinnor är det i stället förhöjda androgennivåer som medför ökad risk för dessa tillstånd. Detta ses särskilt vid polycystiskt ovariesyndrom där androgennivåerna stiger på grund av ökad ovariell syntes men också för att könshormonbindande globulin (SHBG) sjunker sekundärt till hyperinsulinemi, vilket ger högre fria androgennivåer.1,8   Motsvarande relation ses för östrogen, som bildas i ovarierna hos premenopausala kvinnor men också genom omvandling från testosteron via aromatas, bland annat i fettväven, hos...