Långtidsuppföljning efter förmaksflimmer och stroke bland kvinnor och män

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Ann-Cathrin Jönsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet Johanna Ek, med.dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Christine Kremer, docent, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö   Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste riskfaktorerna för cerebral infarkt (CI). Insjuknandet i FF ökar med stigande ålder och är vanligare bland män än bland kvinnor, men kvinnor får oftare CI relaterat till FF än män.1-6   Den högre incidensen bland kvinnor har konstaterats även efter justering för andra riskfaktorer, och kvinnligt kön har därför identifierats som en oberoende riskfaktor för stroke bland patienter med FF.7-10 CI relaterat till FF har högre mortalitet kort tid efter insjuknandet jämfört med andra orsaker till CI,11 särskilt bland kvinnor.12 Det finns dock få studier som beskriver återhämtningen och mortaliteten efter CI relaterat till FF bland kvinnor och män i ett längre perspektiv. Därför genomfördes en studie av riskfaktorer, sekundärprevention och mortalitet upp till fem år efter CI relaterat till FF.13   Metod Patienter med FF och CI följdes upp ett och fem år efter CI. Bedömning skedde utifrån skalor som mäter grad av beroende (Barthel index)14 och funktionshinder (modified Rankin Scale)15 samt de vanligaste riskfaktorerna och mortalitet. Även profylaktisk behandling före och efter stroke analyserades. Alla parametrar jämfördes mellan kvinnor och män.   Resultat Utifrån en ettårskohort av 597 patienter med CI16 inkluderades 155 personer med FF (94 kvinnor och 61 män) som tidigare hade följts upp ett år efter stroke och fem år efter CI genomfördes ytterligare en uppföljning. Kvinnorna var äldre än männen vid insjuknandet och fler män hade diabetes och var rökare, faktorer som utgör ytterligare två av de stora riskfaktorerna för CI.17 Det förelåg dock ingen signifikant skillnad i mortalitet eller grad av beroende och funktionshinder i ett femårsperspektiv. Det visade sig dock finnas en trend avseende högre mortalitet bland kvinnor i akutskedet efter...