Oväntat låga nivåer av LDL i intercellulärvätskan hos typ 2-diabetiker

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Johanna Apro, med.dr, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska institutet Det är välkänt att patienter med typ 2-diabetes har en ökad risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom. Denna ökade risk kan inte helt förklaras av traditionella riskfaktorer. Bidragande faktorer anses vara hyperglykemi, dyslipidemi och inflammation. LDL-metabolism vid typ 2-diabetes Diabetisk dyslipidemi innefattar förhöjda nivåer av triglycerider, låga nivåer av HDL-kolesterol och fler små, täta LDL, medan LDL-kolesterolnivåerna ofta är normala. Trots detta är ändå LDL-kolesterol en stark riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom hos dessa patienter. En farmakologisk sänkning av LDL-kolesterol hos diabetiker leder också till en minskad risk för hjärt–kärlsjukdom. LDL verkar alltså vara mer skadligt för kärlen hos typ 2-diabetiker än vad det är hos icke-diabetiker. En förklaring till detta skulle kunna vara den ökade förekomsten av små LDL. Det är visat i cellstudier att dessa små LDL-partiklar lättare passerar kärlväggen och lättare fastnar på proteoglykanerna, vilka båda är tidiga steg i åderförkalkningsprocessen. Det är dock inte känt om dessa partiklar är mer skadliga för kärlen än större LDL in vivo. Man har visat att radioaktivt märkt LDL som injiceras i blodet försvinner snabbare från cirkulationen hos typ 2-diabetiker än hos icke-diabetiker.1 I den studien undersöktes inte var LDL-partiklarna hamnar, men man kunde visa att snabbare clearance från plasma inte berodde på ett ökat upptag via LDL-receptorer, glykosylering av LDL-partiklarna eller en ökad andel små LDL-partiklar. Slutsatsen från studien blev därför att passagen av LDL över kärlväggen förefaller ökad hos typ 2-diabetiker. Mot bakgrunden av den ovan nämnda studien testade vi nyligen hypotesen att typ 2-diabetiker skulle ha en ökad nivå av LDL i intercellulärvätskan jämfört med icke-diabetiker.2 Fynden från denna studie redovisas nedan.   Intercellulärvätskan och dess lipoproteiner Det intercellulära (interstitiella) rummet utgör den del av kroppen som finns utanför blod- och lymfkärl och vävnadsspecifika celler. Det intercellulära rummet består av...