Polyartikulär psoriasisartrit – monocytförändringar speglar sjukdomsaktivitet

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Av Sandra Kleinau, professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, Uppsala   Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan utvecklas hos patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och kan drabba såväl enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit, med minst 4 leder engagerade). Muskel- och senfästen kan också angripas. En viktig forskningsuppgift är att identifiera molekylära signalvägar och biomarkörer för PsA och de olika fenotyperna. Det är väl känt att immunsystemet spelar en central roll i sjukdomsprocessen vid PsA, och här samspelar det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. PsA anses vara en seronegativ ledsjukdom eftersom autoantikroppar som reumatoid faktor, anticitrullinerade peptidantikroppar och antinukleära antikroppar generellt är frånvarande i blodet. Det finns dock tecken på engagemang av B-lymfocyter vid sjukdomen, då man har funnit infiltrat av B-lymfocyter i inflammerad synovial vävnad från patienter med PsA.1 Även förhöjda serumnivåer av BAFF (B-cellsaktiverande faktor tillhörande TNF-familjen) har korrelerats med sjukdomsaktivitet vid PsA.2 Vi har nyligen påvisat tecken på B-cellsaktivitet i en studie av polyartikulär PsA. Förhöjda koncentrationer av IgG1, IgG2 and IgG3 observerades i blodet från patienter med PsA jämfört med friska kontroller.3 Dessa isotyper har olika egenskaper, men alla kan, efter ha bundit till sitt antigen, kommunicera med immunceller via Fc-delen. Fc-delen aktiverar Fc-receptorer (FcR) på ytan av effektorceller, vilket kan bidra till utsöndring av inflammatoriska ämnen. Det finns fyra Fc-receptorer som kan binda IgG (FcgR), varav tre generellt är aktiverande och en är immundämpande. FcgRI (CD64) är en aktiverande receptor på monocyter/makrofager och är den enda av receptorerna som kan binda både monomeriskt IgG och IgG i immunkomplex. I vår studie av polyartikulär PsA fann vi att patienterna hade en ökad mängd CD64-positiva monocyter i blodet och att dessa hade en förhöjd nivå av membranbundet IgG jämfört med monocyter från friska individer...