Psoriasis arthritis mutilans i Norden

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Av Mona Ståhle, professor, Hudkliniken, Karolinska institutet, Stockholm Ulla Lindqvist, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, reumatologi, Uppsala universitet Björn Gudbjörnsson, MD, Dr Med., Center for reumatologisk forskning, Landspitali & Islands Universitet, Reykjavik Psoriasis arthritis mutilans (PAM) är en allvarlig, ovanlig och gäckande form av psoriasisartrit (PsA) som ofta innebär snabb nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer i småleder i fingrar och tår med irreversibla skador som följd. Dessa patienter har ofta artropati även i andra leder som en manifestation av PsA. Större sammanhållna studier av PAM saknas i princip, och vad som orsakar den osteolys och destruktion av skelettet som uppträder vid PAM är fortfarande okänt. Vedertagna kriterier för klinisk klassifikation saknas även om PAM anses vara en distinkt subgrupp av PsA. PsA är en heterogen sjukdom som uppträder i relativt avgränsbara variationsformer och som först beskrevs av Moll och Wright på 1970-talet.1 Under senare år har GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) lyft intresset för PsA både kliniskt och forskningsmässigt. GRAPPA är en aktiv internationell grupp av dermatologer och reumatologer där diagnostiska kriterier, behandlingsmål och strategier samt basal forskning står på agendan. Svårt att ställa diagnos Ett huvudproblem vid PsA är svårigheten att ställa diagnos. Det saknas biomarkörer, någon motsvarighet till anti-CCP (ACPA) och RF som används vid reumatoid artrit (RA) finns ännu inte, och trots påtagliga besvär kan vanliga inflammationsmarkörer i blodet såsom SR och CRP vara helt normala. Inte sällan får dessa patienter diagnosen fibromyalgi då smärtor i senfästen och mjukdelar kan dominera den kliniska bilden. Även röntgenfynden kan vara mycket svårtolkade om röntgenologen inte tittar specifikt efter vissa ibland subtila förändringar. Ofta saknas också utlåtande om distala leder. Diagnosen utmynnar ofta i en sannolikhetsdiagnos där förekomsten av samtidig psoriasis på huden är viktig. I ett försök att strukturera diagnosen har GRAPPA etablerat...