Psoriasisartrit – en gammal sjukdom med nya behandlingsmöjligheter

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Av Lars Erik Kristensen, forskningschef, Parker Instituttet På senare år har det visats att de traditionella DMARD-preparaten (metotrexat, salazopyrin med flera) har mindre effekt vid behandling av psoriasisartrit än vad vi har upplevt i det dagliga kliniska arbetet. Vid svikt av behandling med DMARD har behandling med TNF-alfahämmare hittills varit det enda reella behandlingsalternativet  för patienter med inflammatoriskt aktiv psoriasisartrit. Sedan början av 2000-talet har användning av TNF-alfahämmare också visat god effekt för denna patientgrupp. Det är emellertid känt att upp emot en tredjedel av patienterna inte får tillräcklig effekt av behandling med TNF-alfahämmare och att det finns patienter som avslutar behandlingen på grund av besvärande biverkningar. Dessa patienter har hittills varit hänvisade till att byta till en annan TNF-alfahämmare med en annan farmakokinetik eller farmakodynamik, i praktiken från antikropp till receptorfusionsprotein eller omvänt. Det har samtidigt visat sig vara svårare för gruppen av patienter som måste byta till en annan TNF-alfahämmare att uppnå tillfredsställande behandlingsresultat än för bionaiva patienter. Nye behandlingsmöjligheter Intressant nog har vi på senare år sett en utveckling av nya läkemedel med en annan verkningsmekanism än TNF-alfahämmare. Först godkändes ustekinumab (Stelara) för behandling av psoriasisartrit, därefter apremilast (Otezla), och det förväntas att sekukinumab (Cosentyx) kommer att godkännas inom de kommande sex månaderna. Alla dessa tre läkemedel kommer att utvidga behandlingsmöjligheterna för denna patientgrupp och alla är redan godkända för behandling av psoriasis. De tre nya läkemedlen för behandling av psoriasisartrit har alla granskats i större kliniska studier. Apremilast i PALACE-programmet, ustekinumab i PSUMIT-programmet och sekukinumab i FUTURE-programmet. Samtliga studier har visat att läkemedlen har en tillfredsställande risk-nytta-kvot. Vilken klinisk prioritering de får i behandlingsstrategin beror dels på den kliniska bedömningen av effekt och biverkningar, dels på kostnaden för de olika behandlingarna. Ustekinumab och sekukinumab är biologiska läkemedel med effekt på olika interleukiner som förhindrar aktivering av...