Psykologiskt välbefinnande och livskvalitet hos närstående till patienter med hjärtsvikt

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Maria Liljeroos, sjuksköterska, doktorand, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet, Centrum för klinisk Forskning Sörmland, Uppsala Universitet, Eskilstuna Anna Strömberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet, Universitetet i Kalifornien, Irvine, USA Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd som påverkar patienten både fysiskt och mentalt.1 För många patienter är sjukdomsförloppet varierande med stabila perioder som varvas med perioder av allvarlig försämring som ofta kräver sjukhusvård.2 Som en följd av detta är patienten i stort behov av stöd och hjälp från familj och närstående för att hantera sjukdomen i vardagen. Vanligtvis är det den närstående maken/makan eller barn som ger det största stödet.   Stödet består bland annat av att hjälpa patienten att klara egenvården för att undvika försämring. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med konkreta uppgifter, som dagliga viktkontroller och hjälp med läkemedel, till kognitivt stöd där närstående bedömer symtom och agerar vid eventuella tecken på försämring.3 Detta kan i sin tur innebära en ökad börda för den närstående som påverkar denne fysiskt, emotionellt och socialt.4,5 Så många som en tredjedel av sammanboende partner till patienter med hjärtsvikt rapporterar en upplevd vårdbörda av minst måttlig grad. Vårdbördan var lägre när partnerns mentala hälsa och patientens fysiska hälsa var bättre och partnern upplevde en högre kontroll över hjärtsvikten.6 Närstående saknar stöd och kunskap Närstående upplever ofta att de inte har tillräcklig kunskap om hjärtsvikt och att de saknar stöd från sjukvården. Vården utgår vanligtvis från patientens situation och dennes behov, och även om närstående är välkomna att delta vid till exempel läkarbesök så bjuds de inte in rutinmässigt och sjukvårdspersonalen fokuserar inte på deras situation.7,8 Med bakgrund av detta är det viktigt att hitta evidensbaserade metoder för att stödja både patienter med hjärtsvikt och deras närstående för att förbättra...