Risk för akut njurskada vid diabetes typ 1 och typ 2

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Daniel Hertzberg, AT-läkare, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset Akut njurskada, tidigare kallat akut njursvikt, är vanligt förekommande inom sjukvården. Bland patienter som genomgår hjärtkirurgi drabbas 10–25 procent av akut njurskada beroende på vilken typ av operation som utförs. Akut njurskada efter hjärtkirurgi är associerat med ökad risk för kronisk njursjukdom,1 hjärtsvikt,2 hjärtinfarkt och tidig död.3,4 Även små förändringar i serumkreatinin är associerat med ökad mortalitet.3 Diabetes är en riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom och den vanligaste orsaken till att patienter drabbas av kronisk njursjukdom.5 Vid hjärtkirurgi anses diabetes vara en etablerad riskfaktor för att drabbas av akut njurskada. Trots detta är sambandet mellan diabetes och risk för akut njurskada efter hjärtkirurgi inte särskilt välstuderat och det saknas helt studier där man har undersökt sambandet mellan de båda subtyperna av diabetes och risk för akut njurskada. Målet med denna studie var att studera sambandet mellan typ 1- och typ 2-diabetes och risken för att drabbas av akut njurskada efter kranskärlskirurgi. Metod Studien inkluderade 36 000 patienter som genomgått hjärtkirurgi mellan 2003 och 2013 i Sverige. Patienterna inkluderades från SWEDEHEART-registret och information om diabetes inhämtades från det nationella diabetesregistret (NDR). Typ 1-diabetes definierades som debut av diabetes före 30 års ålder med endast insulinbehandling. Typ 2-diabetes definierades som kostbehandlad diabetes eller perorala antidiabetika utan insulinbehandling, alternativt som debut efter 40 års ålder med insulinbehandling med eller utan perorala antidiabetika. Akut njurskada definierades som en ökning av postoperativt serumkreatinin med mer än 26 mikromol eller en ökning med 50 procent jämfört med det preoperativa värdet. Preoperativt serumkreatinin togs i regel inom 24 timmar före operation och som postoperativt värde togs det högsta värdet under den postoperativa vårdtiden. I en sekundär analys undersökte vi sambandet mellan diabetes och mer uttalad akut njurskada motsvarande stadium 2 och stadium 3 enligt Acute Kidney Injury Network (AKIN)-kriterierna. Resultat Efter multivariabeljustering för...