Frisättning av proinflam­matoriska cytokiner under muskelarbete vid fibromyalgi

Indre Bileviciute-Ljungar | Nov 2016 | Reumatologi |

Indre Bileviciute-Ljungar
överläkare,
docent i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, Institutionen för kliniska vetenskaper,
Karolinska institutet, Stockholm,
Smärt- och rehabcentrum, Linköpings universitetssjukhus

Det förefaller än så länge oklart hur stor betydelse cytokinerna har i utvecklingen av muskulo- skeletal smärta. Fibromyalgi (FM) är ett tillstånd där smärta i muskler dominerar och ökar vid fysisk belastning. Prevalensen i befolkningen beräknas uppgå till cirka två procent, med kvinnlig dominans.1 Förutom smärta upplever patienter med fibromyalgi trötthet, ledvärk, sömnsvårigheter och andra ospecifika symtom. Diagnosen fibromyalgi ställs enligt gängse kriterier, där de från ACR-90 (ACR = American College of Rheumatology) än så länge är de mest etablerade.2 Fibromyalgi är en klinisk diagnos, och primär fibromyalgi utesluter andra tillstånd som kan behandlas med specifikt inriktade metoder, till exempel inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, hypotyreos samt bristtillstånd avseende vitamin B12 och D. Dagens behandlingsmetoder Fibromyalgi kan också utvecklas sekundärt, till exempel vid reumatoid artrit. Vid fibromyalgi har ingen specifik markör identifierats som kan användas kliniskt för diagnostik och prognos. De behandlingar som används i dag är läkemedel som påverkar transmittorer i centrala nervsystemet, till exempel antidepressiva selektiva eller modifierade serotoninåterupptagshämmare som cipramil, duloxetin, amitriptylin och i viss utsträckning pregabalin. Olika typer av sjukgymnastisk behandling är också en viktig del av behandlingen och rehabiliteringen.3 De olika icke-farmakologiska metoderna vid fibromyalgi, inklusive fysisk träning, har också visat positiv effekt men väl designade studier med långtidsuppföljning saknas.4 Aspekter på fysisk träning vid fibromyalgi Forskare har under en längre tid försökt hitta svar på hur smärta och trötthet utvecklas och sprids vid fibromyalgi. Var går gränsen för fysisk träning och vilka metoder är lämpligast? Vilka mekanismer bidrar till ökat välbefinnande efter fysisk träning? För att försöka ge en bild av de fysiska träningsaspekterna vid fibromyalgi initierades år 2011 en stor multicenterstudie via Reumatikerförbundet. En av de senaste publicerade delstudierna, med Nikolaos Christidis som huvudförfattare, belyser de perifera muskulära mekanismerna vid fysisk ansträngning hos patienter med fibromyalgi i jämförelse med friska kontroller.5 Studien omfattar 32...