Betydelsen av psykosociala faktorer vid diskbråcksoperation

Ann-Christin Johansson | Dec 2016 | |

Ann-Christin Johansson
lektor i fyioterapi, med.dr,
Akademin för hälsa, vård och välfärd,
Avdelningen för fysioterapi,
Mälardalens högskola

För väl selekterade patienter är operation av ländryggsdiskbråck en framgångsrik behandling för att minska den utstrålande nervrotssmärtan. Särskilt gäller detta i det korta tidsperspektivet; långsiktigt är resultaten osäkrare.1,2 Vid långtidsuppföljningar av patienter har det visat sig att för patienter med kvarvarande besvär är de psykosociala faktorerna viktiga för smärtupplevelse och funktionsförmåga.3-5 Paralleller kan dras till ospecifik ländryggssmärta, där dessa faktorer anses vara relaterade till varandra och modulera smärtupplevelsen samt ha stor betydelse för övergången från akut till långvarig smärta.6 Många patienter med ländryggsdiskbråck har generella degenerativa förändringar i ryggen, vilka kan ge besvär som patienterna måste kunna hantera och anpassa sig till i sitt fortsatta liv. Coping med smärta kan definieras som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att kunna hantera och kontrollera smärtans negativa inverkan på en individ.7 Patienters copingstrategier kan vara passiva eller aktiva. Katastroftankar, liksom ett beteende som innebär undvikande av rörelser och aktivitet, är en negativ orientering mot smärtan och exempel på passiva copingstrategier, medan ansträngningar för att minimera smärtans inverkan och betydelse är en aktiv copingstrategi.8 Vanligt med rörelserädsla Till de psykosociala faktorerna hör också patientens förväntningar och föreställningar. Patienterna har stora förhoppningar inför en diskbråcksoperation och de flesta förväntar sig inte en kvarvarande rygg- eller bensmärta efter operationen.9 Kvarvarande smärta trots operation kan därför vara en grogrund för katastroftankar, rädsla och undvikande beteende, vilket i högsta grad kan påverka det framtida välbefinnandet och hälsan. I en tidigare studie visade det sig att kinesiofobi (rörelserädsla) var vanlig bland diskbråcksopererade patienter.10 Patientens föreställningar är betydelsefulla inför en operation, och det har visat sig att låga förväntningar avseende arbetsåtergång har stor betydelse för utfallet av operationen.11 För att kunna rehabilitera patienter som behandlats med diskbråckskirurgi och har kvarvarande besvär krävs ökad kunskap om hur de psykosociala faktorerna interagerar med patienternas kvarvarande smärta och aktivitetsbegränsning. Syftet med denna studie...