Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

Det tidiga och lokala immunsvaret efter intramuskulär vaccination – första stegen mot vaccininducerad immunitet

Frank Liang | Mar 2017 | Infektionsmedicin |

Frank Liang
fil.dr.,
enheten för immunologi och allergi,
institutionen för medicin Solna,
Karolinska institutet

Karin Loré
professor,
enheten för immunologi och allergi,
institutionen för medicin Solna,
Karolinska institutet

Vaccination mot infektionssjukdomar är en tillämpning inom medicinen som tillhör de mest framgångsrika i fråga om att förhindra dödlighet. Difteri, stelkramp och mässling är under kontroll i Sverige tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet. Dock saknas fortfarande vaccin mot flera allvarliga sjukdomar orsakad av till exempel HIV-1, ebolavirus och zikavirus. En ökad förståelse kring de immunologiska mekanismer som framkallar och formar immunitet efter vaccinering skulle förbättra möjligheterna att skräddarsy nya vaccin som är bäst lämpade mot ett givet patogen och som genererar långvarig och effektiv immunitet. Rollen av adjuvans för rekombinanta proteinbaserade vaccin Flertalet kliniska vaccin är baserade på avdödade eller extremt försvagade levande patogener utan kapacitet att orsaka sjukdom (så kallade attenuerade vaccin). Dessa vaccin har mikrobiella antigener som känns igen av kroppens medfödda immunsystem, och som genast svarar med inflammation i likhet med patogenexponering vid naturlig infektion.1  Precis som efter en infektion genereras vaccininducerad immunitet inom ett par veckor. Framställning av attenuerade vaccin är tidskrävande, om ens möjlig för vissa patogener. Dessutom kan de, i likhet med kemiskt avdödade patogener, inte alltid uppfylla de höga säkerhetskraven för kliniskt godkännande av ett vaccin. Numera kan rekombinant proteinteknologi snabbt och storskaligt framställa vaccin med god säkerhetsprofil, vilket är fördelaktigt vid plötsliga utbrott som vid pandemisk influensa, då omfattande vaccinmängder i klinisk grad snabbt behövs. Vaccin baserade på protein är de nya vaccinen mot humant papillomvirus (HPV) och hepatit B-virus, vilka är konstruerade som så kallade virusliknande partiklar. Nackdelen med rekombinanta proteiner är att de ofta inte förmår orsaka tillräcklig immunstimulering till skillnad från attenuerat eller avdödat vaccin.2 Proteinbaserade vaccin behöver därför formuleras med immunstimulerande molekyler, så kallade adjuvans, för att snabbt igångsätta en kedja av immunsvar som kulminerar i immunologiskt minne. Avsevärt fokus inom vaccinforskningen finns kring hur adjuvans stimulerar immunsystemet, eftersom styrkan och typen av de tidiga ospecifika immunsvaren sannolikt påverkar...