MDR-negativitet uppnås av 82 procent vid första linjens behandling av KLL

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Ibrutinib är en tyrosinkinashämmare som hämmar signalmolekylen BTK. Paolo Ghia presenterar här resultaten från en studie av kombinationsbehandling med ibrutinib och venetoklax. Resultatet är mycket lovande, även vad gäller förekomsten av biverkningar.