Kardiovaskulär bedömning inför idrottsutövande

Kost med mycket antioxidanter minskar risken för ischemisk stroke – i alla fall för kvinnor

Ylva Trolle Lagerros, | Jul 2018 | |

Ylva Trolle Lagerros,
docent, specialistläkare,
Institutionen för medicin,
Karolinska institutet,
PO Endokrinologi och njurmedicin,
Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge

Stroke är den största orsaken till invaliditet och den tredje vanligaste dödsorsaken globalt sett. I Sverige får ungefär 25 000 personer stroke varje år, vilket motsvarar en person var tjugonde minut.1 Det finns en rad välkända riskfaktorer, såsom högt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet, ohälsosamma kostvanor samt rökning.2

Dessutom kan fria radikalers skadliga inverkan på kroppen, så kallad oxidativ stress, sannolikt också skynda på den aterosklerotiska processen som i sin tur ökar risken för stroke.3 Ett antal olika näringsämnen och bioaktiva ämnen, som bland annat finns i frukt och grönsaker, kan antagligen fungera som antioxidanter4 som kan ta hand om överskottet av fria radikaler.

Ett fåtal epidemiologiska studier har undersökt sambanden mellan enskilda delar av kosten, som tedrickande, chokladintag eller frukt- och grönsaksintag, och stroke. Vi ville emellertid undersöka sambandet mellan det totala intaget av antioxidanter i kosten och stroke.

En svensk kohortstudie
Vår studie är en longitudinell studie gjord i en svensk kohort, Riksmarschkohorten. I samband med Cancerfondens Riksmarsch i september 1997 besvarade ungefär 43 000 ytterst välmotiverade deltagare ett 36-sidigt frågeformulär, sammanställt i samarbete med ledande europeiska och amerikanska epidemiologer. Formuläret täckte ett stort antal exponeringar som misstänktes ha samband med framtida ohälsa, bland annat ingick ett omfattande frågebatteri om kost.5

Deltagare som under uppföljningstiden fick stroke identifierades via patientregistret. Med hjälp av Cox-regression beräknade vi risken för stroke för individer med olika nivåer av antioxidanter i kosten. Vi kontrollerade för totalt energiintag och kända störfaktorer som ålder, utbildning, rökning, BMI, fysisk aktivitet, högt blodtryck, diabetes, förhöjda blodfetter, vitamintillskott, kaffeintag och alkoholkonsumtion.

Vid studiestart ingick 34 555 deltagare, 22 712 kvinnor och 11 843 män, som vid enkättillfället inte tidigare hade någon diagnos för vare sig cancer eller kardiovaskulär sjukdom. Vi följde studiedeltagarna tills de fick diagnosen stroke, emigrerat, dött eller nått uppföljningstidens slut år 2010. Vid studiens slut hade 1 186 individer fått diagnosen stroke, (657 kvinnor och 529 män), varav 860 fått en ischemisk stroke, 201 en hemorragisk stroke och ytterligare 125 stroke UNS.

Minskad risk för ischemisk stroke för kvinnor med högt intag av antioxidanter
Män hade ett lägre intag av antioxidanter i kosten än kvinnor. De viktigaste källorna till antioxidanter i kosten var frukt och grönsaker (27,6 procent hos kvinnor och 22,5 procent hos män), te (29 procent hos kvinnor och 24 procent hos män), fullkornsprodukter (8,7 procent hos kvinnor och 11,3 procent hos män) samt choklad (9,3 procent hos kvinnor och 10,3 procent hos män).6

Hos kvinnor såg vi en minskad risk för ischemisk stro-ke med ett ökat intag av antioxidanter (35 procents lägre risk för den fjärdedel som hade högst intag jämfört med den fjärdedel som hade lägst).

Vi fann inget samband mellan antioxidantintag och hemorragisk stroke. Vi såg heller inte några säkra samband mellan antioxidantintag och stroke hos män, men å andra sidan var det färre män än kvinnor i kohorten och de hade generellt sett ett lägre antioxidantintag, viket minskar den statistiska styrkan i att finna ett eventuellt samband.

Sambandet mellan antioxidanter och ischemisk stro-ke som vi fann är i linje med tidigare vetenskapliga studier som har påvisat liknande samband mellan levnadsvanor och just ischemisk stroke, snarare än hemorragisk stroke.

De främsta styrkorna med studien är vårt detaljerade och validerade frågebatteri om kost, vilket gjorde att vi kunde studera hela kostens totala antioxidantinnehåll snarare än att bara fokusera på vissa utvalda delar, samt den longitudinella studiedesignen – möjlig genom tillgången till våra svenska hälso- och sjukvårdsregister.

Till svagheterna hör att vi bara frågade deltagarna om kostvanorna vid ett tillfälle och således inte fångade upp eventuella kostförändringar samt att vi fick förlita oss på självrapporterad information.

Slutsats

Det är sedan länge känt att en hög andel frukt och grönsaker i kosten är gynnsamt för hälsan, allt ifrån att hålla vikten till att minska risken för vissa typer av cancer. Den här studien ger underlag för att rekommendera en kost med högt antioxidant-innehåll, som frukt och grönsaker, för att minska risken för att få ischemisk stroke – i alla fall för kvinnor.

Intressekonflikter: Inga.

Referenser

1. Vad är stroke? 2018. www.strokeforbundet.se. 2. McColl BW, Allan SM, Rothwell NJ. Systemic inflammation and stroke: aetiology, pathology and targets for therapy. Biochem Soc Trans 2007;35:1163-1165. 3. Lee R, Margaritis M, Channon KM, Antoniades C. Evaluating oxidative stress in human cardiovascular disease: methodological aspects and considerations. Curr Med Chem 2012;19(16):2504-2520. 4. Antioxidanter 2018. www.livsmedelsverket.se 5. Trolle Lagerros Y, Hantikainen E, Mariosa D, Ye W, Adami HO, Grotta A, Ghilotti F and Bellocco R. Cohort Profile: The Swedish National March Cohort. Int J Epidemiol 2017 Jun;46(3):795-795. 6. Colarusso L, Serafini M, Lagerros YT, Nyren O, La Vecchia C, Rossi M, Ye W, Tavani A, Adami HO, Grotta A and Bellocco R. Dietary antioxidant capacity and risk for stroke in a prospective cohort study of Swedish men and women. Nutrition 2017 Jan;33:234-239.