Ökad risk för flertalet hjärt–kärlsjukdomar hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Ökad risk för flertalet hjärt–kärlsjukdomar hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Susanna C. Larsson | Sept 2018 | |

Susanna C. Larsson
docent,
Institutet för miljömedicin,
Karolinska institutet

Tidigare studier har visat att typ 2-diabetes är en riskfaktor för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebral infarkt.1-5 Det är dock oklart om personer med typ 2-diabetes även löper ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, aortastenos, bukaortaaneurysm och intracerebral blödning. Dessutom är sambanden mellan typ 1-diabetes och olika hjärt–kärlsjukdomar ofullständigt klarlagda.

SyfteSyftet med vår studie var att undersöka om typ 1- och typ 2-diabetes är oberoende riskfaktorer för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, aortastenos, aortaaneurysm, cerebral infarkt och intracerebral blödning.6

Metod
Vi använde data från två befolkningsbaserade uppföljningsstudier – den Svenska mammografikohorten och Kohorten av svenska män. Dessa kohortstudier består av kvinnor och män boende i Uppsala, Västmanland och Örebro län. Deltagarna var 45 till 83 år när de under slutet av 1990-talet besvarade en omfattande enkät om möjliga riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom och andra åldersrelaterade sjukdomar. 

Information om diabetes inhämtades från nationella register. Den aktuella studien inkluderade 71 483 kvinnor och män utan tidigare hjärt–kärlsjukdom. Nya fall av hjärt–kärlsjukdom under uppföljningsperioden (1998–2014) identifierades via länkning till det svenska nationella patientregistret och dödsorsaksregistret. 

Analyserna justerades för andra riskfaktorer inklusive ålder, kön, utbildning, kroppsmasseindex (BMI), fysisk aktivitet, rökning, familjehistoria av hjärtinfarkt, hypertoni, hyperlipidemi, användning av läkemedel med acetylsalicylsyra, alkoholkonsumtion, energiintag och hälsosamt kostindex.

Resultat
Våra resultat visade att personer med typ 1- eller typ 2-diabetes har en signifikant ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebral infarkt jämfört med personer utan diabetes (figur 1). Risken för dessa hjärt–kärlsjukdomar var ungefär 70 procent högre bland personer med typ 2-diabetes och cirka tre gånger högre bland personer med typ 1-diabetes jämfört med icke-diabetiker. 

Personer med typ 2-diabetes hade även 30 till 40 procent ökad risk för aortastenos (figur 1). Styrkan på sambanden mellan typ 2-diabetes och risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, aortastenos och cerebral infarkt ökade ju längre tid som gått sedan diabetesdia-gnosen. Risken för dessa hjärt–kärlsjukdomar var två till tre gånger högre hos personer som haft typ 2-dia-betes under tio år eller längre jämfört med personer utan diabetes. 

Typ 1- eller typ-2 diabetes var sammantaget inte kopplat till förmaksflimmer (figur 1), men personer som haft typ 2-diabetes i 20 år eller längre hade en signifikant ökad risk för förmaksflimmer (RR 1,44, 95 procent konfidensintervall 1,02–2,04). 

Tvärtom mot övriga hjärt–kärlsjukdomar var typ 2-dia-betes kopplat till minskad risk för bukaortaaneurysm och intracerebral blödning. Dock baserades dessa resultat på ett litet antal fall och bör tolkas med försiktighet (figur 1). Sambandet mellan typ 1-diabetes och bukaortaaneurysm och intracerebral blödning kunde inte studeras på grund av få fall. 

Slutsats

Vår studie ger starka stöd för att personer med typ 1- eller typ 2-diabetes löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebral infarkt jämfört med personer utan diabetes. Studien visade att typ 2-diabetes även är en riskfaktor för aortastenos samt att långvarig typ 2-diabetes tycks öka risken för förmaksflimmer. Däremot tycks typ 2-diabetes vara kopplat till minskad risk för bukaortaaneurysm och eventuellt intracerebral blödning, men dessa resultat behöver bekräftas av fler studier. 

Intressekonflikter: Inga.

Referenser

1. Sarwar N, Gao P, Seshasai SR, Gobin R, Kaptoge S, Di Angelantonio E, et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010;375:2215-2222. 2. Shah AD, Langenberg C, Rapsomaniki E, Denaxas S, Pujades-Rodriguez M, Gale CP, et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1,9 million people. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:105-113. 3. Ross S, Gerstein HC, Eikelboom J, Anand SS, Yusuf S, Pare G. Mendelian randomization analysis supports the causal role of dysglycaemia and diabetes in the risk of coronary artery disease. Eur Heart J 2015;36:1454-1462.  4. Larsson SC, Scott RA, Traylor M, Langenberg CC, Hindy G, Melander O, et al. Type 2 diabetes, glucose, insulin, BMI, and ischemic stroke subtypes: Mendelian randomization study. Neurology 2017;89:454-460.  5. Price AJ, Wright FL, Green J, Balkwill A, Kan SW, Yang TO, et al. Differences in risk factors for 3 types of stroke: UK prospective study and meta-analyses. Neurology 2018;90:e298-e306.  6. Larsson SC, Wallin A, Håkansson N, Stackelberg O, Bäck M, Wolk A. Type 1 and type 2 diabetes mellitus and incidence of seven cardiovascular diseases. Int J Cardiol 2018;262:66-70.