Sexuell läggning och hjärnans struktur vid psykiatriska tillstånd

Christoph Abé | okt 2018 | |

Christoph Abé
fil.dr, forskarassistent,
Institutionen för
klinisk neurovetenskap,
Karolinska institutet

Benny Liberg
med.dr, fil.dr,
Institutionen för
klinisk neurovetenskap,
Karolinska institutet

Individer som identifierar sig själva som gay, lesbiska eller bisexuella utgör uppskattningsvis 4 procent av befolkningen i stort,1,2 och de har en ökad risk för att drabbas av psykisk sjukdom i form av affektiv sjukdom (däribland bipolär sjukdom, BP), ångestsyndrom samt uppmärksamhets- och aktivitetsstörning (ADHD).3-5 

Risken för att drabbas av ångest eller depression är trefaldigt ökad hos icke-heterosexuella individer jämfört med heterosexuella.6 Det finns olika förklaringar till den förhöjda risken för sådan psykisk sjukdom hos icke-heterosexuella, men den mest framträdande teorin är ”minority stress”-modellen, en sårbarhetsmodell som påbjuder att den sociala stigmatisering, stress och viktimisering som icke-heterosexuella varseblir kan leda till en mental ohälsa som innefattar en påverkan på neurokognitiva processer som känsloreglering och ältande samt ett affektivt färgat tankeinnehåll.1-3,7

Hjärnstruktur och sexuell läggning
Flera studier antyder skillnader i hjärnans struktur och funktion när hetero- och homosexuella individer jämförs.7-15 Dessa skillnader påverkas sannolikt av genetiska faktorer och omsättningen av androgener, vilka också bidrar till sexuella dimorfismer i hjärnan.12,16-18 Mer specifikt föreligger hos homosexuella individer en så kallad könskorsande förändring (”cross-sex shift”) i hjärnans struktur, vilket innebär att särskilda hjärnstrukturer är mer lika det motsatta könet.12 Vi fann ytterligare stöd för detta i en studie av homosexuella män från 2014 som hade sådana könskorsande förändringar i orbitofrontala och occipitala kortex.11 Våra fynd i occipitala kortex har också replikerats i vår senaste studie av icke-heterosexuella kvinnor, vilka hade en hjärnstruktur som liknade en kontrollgrupp av heterosexuella män.19

Förändringar i hjärnans struktur vid psykisk sjukdom
Förändringar i hjärnans struktur och funktion har konstaterats hos individer med BP och ADHD. Förändringarna hos individer med ADHD är mer uttalade under barn- och ungdomsåren. Hos vuxna med tillståndet föreligger främst en minskad gråsubstansvolym i frontallobsregioner, men även i storhjärnan som helhet.20-24 Vid jämförelser med friska kontroller uppvisar individer med BP främst en minskad gråsubstansvolym i regioner som omfattas av frontallob, temporallob och mediala occipitala kortex.25-27 

Således överlappar lokalisationen av anatomiska särdrag vid ADHD och BP med dem som associerats med sexuell läggning. Dock är det önskvärt att särskilja de anatomiska variationer som är specifika för de psykiatriska sjukdomstillstånden från särdrag kopplade till sexuell läggning som är en naturlig variant av sexualitet. Det finns för närvarande begränsad kunskap om huruvida sexuell läggning utgör en viktig statistisk störfaktor vid hjärnavbildande undersökningar av psykiatriska tillstånd eller om sådana tillstånd påverkar utfallet i studier av sexuell läggning. 

Kort studiebeskrivning
Patienter har rekryterats inom ramen för S:t Göransprojektet, vilket innefattar karakterisering och undersökning av vuxna patienter med BP och ADHD inom Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdområde. Mot bakgrund av att studier har korrelerat anatomiska särdrag till sexuell läggning, och att en icke-heterosexuell läggning är relaterad till ökad förekomst av psykisk sjukdom, formulerade vi två forskningsfrågor avseende patienter med ADHD eller BP:
finns det en ökad förekomst av icke-heterosexuella individer, och
finns det skillnader i hjärnans struktur som är associerad med sexuell läggning? 

Vi undersökte detta i en klinisk kohort om 154 patienter. Vi fastställde sexuell läggning med hjälp av ett vedertaget och dimensionellt självskattningsintrument som klassificerar graden av hetero- respektive homosexualitet längs en nominell sjugradig skala. Vi använde strukturell magnetkameraundersökning och automatiserad morfometri för att bestämma den statistiska korrelationen mellan sexuell läggning och olika hjärnregioners gråsubstansvolym.19

Förekomst av icke-heterosexuell läggning hos psykiatriska patienter
Våra resultat indikerar att en icke-heterosexuell läggning, särskilt hos kvinnor, är mer vanligt förekommande hos psykiatriska patienter med ADHD eller BP än hos befolkningen i stort. Beroende på den dimensionella avgränsningen av sexuell läggning uppvisade 30–61 procent av kvinnorna och 9–34 procent av männen en icke-heterosexuell läggning. Även med en striktare avgränsning av sexuell läggning är dessa siffror högre än i befolkningen i stort där icke-heterosexualitet föreligger hos cirka 4 procent beroende på land, kön, ålder och sättet på vilken sexuell läggning bestäms. Således antyder våra resultat, precis som i tidigare studier, att det föreligger en sårbarhet hos icke-heterosexuella för psykisk sjukdom.

Skillnader i hjärnstruktur beroende på sexuell läggning
Variationerna i sexuell läggning var större hos kvinnor än hos män, vilket har visats i tidigare studier.28 Detta möjliggjorde en dikotomisering av patientgruppen med kvinnor som delades in heterosexuella och icke-heterosexuella individer, vilket i sin tur medförde en metodologiskt mer robust jämförelse av skillnader i gråsubstansvolym mellan grupperna. I patientgruppen av kvinnor påvisades skillnader i mediala occipitalkortex mellan uteslutande heterosexuella och icke-heterosexuella med könskorsande mönster.19 

Det är första gången en hjärnavbildningstudie kunnat visa detta, och fyndet stämmer väl överens med tidigare studier av homosexuella män som uppvisar ett könskorsande anatomiskt mönster i samma hjärnregioner. Occipitalkortex är en region som är rik på androgenreceptorer29 och den är känslig för påverkan av androgener under särskilda perioder av hjärnans utveckling och mognad. Prenatal exponering för androgener (exempelvis testosteron) har också associerats med ”maskulinisering” av hjärnstrukturer, men även homosexualitet hos kvinnor.12,14,30-32 Vår studie medger dock inte slutsatser kring etiologin till föreliggande skillnader.

Slutsats

Vår studie bidrar till en förbättrad karakterisering av det neurobiologiska korrelatet till sexuell läggning och dess relation till psykisk sjukdom. Den förhöjda förekomsten av icke-heterosexualitet bland psykiatriska patienter i vår undersökning indikerar att framtida studier möjligen bör överväga att kontrollera för sexuell läggning som en statistisk störfaktor. Likaså bör studier rörande sexuell läggning adressera psykiatrisk symtomatologi i samma syfte. 

Därtill vill vi uppmärksamma att psykiatriska patienter som handläggs kliniskt kan uppvisa variationer i sexuell läggning samt att vissa delar av den kliniska bilden kan härröra från stressfaktorer relaterade till sådana variationer, och att dessa möjligen kan adresseras särskilt för att åstadkomma en bättre behandlingseffekt hos olika undergrupper av patienter.

Intressekonflikter: Inga.

Referenser

1. Gates JG. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Gates-How-Many-People-LGBT-Apr-2011.pdf   (ed UCLA School of Law) (The Williams Institute, Los Angeles, 2011). 2. Gates JG. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/lgbt-demogs-sep-2014.pdf   (ed UCLA School of Law) (The Williams Institute, Los Angeles, 2014). 3. Frisell T, Lichtenstein P, Rahman Q, Langstrom N. Psychiatric morbidity associated with same-sex sexual behaviour: influence of minority stress and familial factors. Psychological Medicine 2010;40:315-324. 4. Sandfort TG, de Graaf R, Bijl RV, Schnabel P. Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Archives of General Ppsychiatry 2001;58:85-91. 5. Branstrom R. Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in mental health treatment: a longitudinal population-based study. Journal of Epidemiology and Community Health 2017;71:446-452. 6. King M, et al. A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry 2008;8:70. 7. Savic I, Lindström P. PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity between homo- and heterosexual subjects. Proceedings of the National Academy of Sciences 2008;105:9403-9408. 8. Ponseti J, et al. Homosexual women have less grey matter in perirhinal cortex than heterosexual women. PloS One 2007;2:762. 9. Kranz F, Ishai A. Face perception is modulated by sexual preference. Current Biology 2006;16:63-68. 10. Hu SH, et al. Patterns of brain activation during visually evoked sexual arousal differ between homosexual and heterosexual men. American Journal of Neuroradiology 2008;29:1890-1896. 11. Abé C, Johansson E, Allzen E, Savic I. Sexual orientation related differences in cortical thickness in male individuals. PloS One 2014;9:114721. 12. Rahman Q. The neurodevelopment of human sexual orientation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2005;29:1057-1066. 13. Berglund H, Lindstrom P, Savic I. Brain response to putative pheromones in lesbian women. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2006;103: 8269-8274. 14. Zuloaga DG, Puts DA, Jordan CL, Breedlove SM. The role of androgen receptors in the masculinization of brain and behavior: what we’ve learned from the testicular feminization mutation. Hormones and Behavior 2008;53:613-626. 15. Ponseti J, et al. A functional endophenotype for sexual orientation in humans. NeuroImage 2006;33:825-833. 16. Sanders AR, et al. Genome-Wide Association Study of Male Sexual Orientation. Scientific Reports 2017;7:16950. 17. Langstrom N, Rahman Q, Carlstrom E, Lichtenstein P. Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden. Archives of Sexual Behavior 2010;39:75-80. 18. Bao AM, Swaab DF. Sexual differentiation of the human brain: Relation to gender identity, sexual orientation and neuropsychiatric disorders. Frontiers in Neuroendocrinology 2011;32:214-226. 19. Abe C, et al. Cortical brain structure and sexual orientation in adult females with bipolar disorder or attention deficit hyperactivity disorder. Brain and Behavior 2018;8:998. 20. Frodl T, Skokauskas N. Meta-analysis of structural MRI studies in children and adults with attention deficit hyperactivity disorder indicates treatment effects. Acta Psychiatrica Scandinavica 2012;125:114-126. 21. Moreno-Alcazar A, et al. Brain abnormalities in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder revealed by voxel-based morphometry. Psychiatry Res 2016;254:41-47. 22. De La Fuente A, Xia S, Branch C, Li X. A review of attention-deficit/hyperactivity disorder from the perspective of brain networks. Frontiers in Human Neuroscience 2013;7:192. 23. Maier S, et al. Discrete Global but No Focal Gray Matter Volume Reductions in Unmedicated Adult Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Biological Psychiatry 2015;10:1016. 24. Ambrosino S, de Zeeuw P, Wierenga LM, van Dijk S, Durston S. What can Cortical Development in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Teach us About the Early Developmental Mechanisms Involved? Cerebral Cortex 2017;27:4624-4634. 25. Hanford LC, Nazarov A, Hall GB, Sassi RB. Cortical thickness in bipolar disorder: a systematic review. Bipolar Disorders 2016;18:4-18. 26. Abé C, et al. Cortical thickness, volume and surface area in patients with bipolar disorder types I and II. Journal of Psychiatry & Neuroscience 2015:41:150093. 27. Hibar DP, et al. Cortical abnormalities in bipolar disorder: an MRI analysis of 6503 individuals from the ENIGMA Bipolar Disorder Working Group 2017;10:1038. 28. Bailey JM, et al. Sexual Orientation, Controversy, and Science. Psychological science in the public interest : a journal of the American Psychological Society 2016;17:45-101. 29. Goldstein JM, et al. Normal sexual dimorphism of the adult human brain assessed by in vivo magnetic resonance imaging. Cerebral Cortex 2001;11:490-497. 30. Raznahan A, et al. Longitudinally mapping the influence of sex and androgen signaling on the dynamics of human cortical maturation in adolescence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2010;107:16988-16993. 31. Hines M, Constantinescu M, Spencer D. Early androgen exposure and human gender development. Biology of Sex Differences 2015;3(10):1186. 32. Peplau LA, Huppin M. Masculinity, Femininity and the Development of Sexual Orientation in Women. Journal of Gay & Lesbian Mental Health 2008;12:145-165.