Flera intressanta data om kladribin – en uppdatering

Per Soelberg Sørensen | Mar 2019 | #0071A7 |

Per Soelberg Sørensen
professor,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Rigshospitalet, Köpenhamn

På den senaste ECTRIMS-konferensen presenterades flera intressanta data om kladribin. Syftet med denna artikel är både att sammanfatta dessa data och att förmedla de nya data som har publi-cerats sedan ECTRIMS. På ECTRIMS presenterades flera intressanta postrar, bland annat om förekomsten av NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierna. I den tvååriga placebokontrollerade CLARITY-studien behandlades en grupp patienter med 3,5 mg/kg. Dessa följdes senare upp i CLARITY EXTENSION-studien, där patienterna randomiserades till antingen placebo eller till upprepad behandling med kladribin 3,5 mg/kg i två år. Frekvensen av NEDA (inga attacker, ingen försämring av funktionsnedsättning och ingen MRT-aktivitet) visade ingen signifikant skillnad – 42 procent respektive 48 procent. Därefer följdes patienterna fram till slutet av det femte året. Då observerades att en lika stor andel av patienterna i båda grupperna upprätthöll NEDA. Detta visade förlängd effekt av behandlingen i en behandlingsserie med kladribin på 3,5 mg/kg.  Även i CLARITY EXTENSION-studien undersöktes undergrupper av patienter med hög sjukdomsaktivitet i form av attacker, eller både attacker och MRT-aktivitet.  Patienter som behandlades med kladribin 3,5 mg/kg i den tvååriga CLARITY-studien randomiserades på nytt till placebo eller kladribin i CLARITY EXTENSION-studien. Här fann man att förekomsten av attacker förblev låg – både bland patienterna i kladribingruppen och bland dem i placebogruppen – samt att det inte var någon skillnad i förekomst av sjukdomsförsämring. En annan intressant undersökning var enkelnukleotid polymorfism (single-nucleotide polymorphism, SNP) i genernas kodning för adenosindeaminas (ADA). Studien visade att en SNP var förknippad med större tillväxt i MRT-lesionsareal jämfört med baslinjen. Samtidigt sågs tecken på mer inflammation i CNS under kladribinbehandling, mätt som ökade nivåer av TNF-alfa i spinalvätska.  Den långsiktiga säkerheten med kladribinbehandling undersöktes genom att patientgrupper som behandlats med kladibrin som monoterapi i olika kliniska studier följdes under på varandra följande perioder. Det visade sig att förekomsten av oönskade...