Rapport från ISHL-11 i Köln och delvis från ASH i San Diego

Daniel Molin | Mar 2019 | |

Daniel Molin
med.dr, överläkare, docent,
Sektionen för experimentell
och klinisk immunologi,
Institutionen för immunologi,
genetik och patologi, Uppsala universitet

International symposium on Hodgkin lymphoma (ISHL) är ett möte som arrangeras av den tyska Hodgkin-studiegruppen i Köln. Numera sker mötet vartannat år och är lite kortare än tidigare då det hölls vart tredje år. Den mycket framgångsrika tyska gruppen sätter sin prägel på mötet tillsammans med den legendariska, tidigare ordföranden Volker Diehl, som numera är pensionär men fortfarande deltar i mötet.  Jag har valt att presentera det jag upplever som mest intresseväckande inom olika områden, och börjar med första linjens behandling. Mycket intressant kom fram under mötet, men den största konkreta nyheten var att för första gången få se data från den tyska HD16-studien för tidiga stadier av Hodgkins lymfom. I denna artikel nämns också en del nyheter från American Society of Hematology (ASH) i San Diego i december. Primärbehandling av avancerade stadier När det gäller hur man bäst behandlar de sjukaste patienterna primärt har det länge handlat om att uppnå en så stor andel bot som möjligt, men också om att om möjligt försöka minska biverkningarna.  Här har skiljelinjen internationellt länge gått mellan cytostatikakombinationerna ABVD, som har en mer fördelaktig biverkningsprofil, och BEACOPP (framför allt i den dosintensiva varianten eskalerad BEACOPP [BEACOPPesc]) som ger en mycket bra progressionsfri överlevnad (PFS), men till priset av relativt hög toxicitet.  Tonvikten i denna debatt är markant olika i USA (på ASH-mötet med fördel för ABVD) och i Europa (i Köln med klar fördel för BEACOPP). Den andra stora frågan är hur de nya läkemedlen (cytostatika-antikropps-konjugatet brentuximab vedotin och de immunaktiverande PD-1-hämmarna nivolumab och pembrolizumab) ska kunna integreras i primärbehandlingen. Den internationella RATHL-studien, där vi har deltagit, syftade till att förbättra resultaten av ABVD genom att utifrån PET/CT, utförd efter två kurer, antingen eskalera behandlingen till BEACOPP (PET-positiva) eller randomisera mellan fortsatt ABVD och de-eskalering till AVD (PET-negativa). Studien har tidigare publicerats i...