Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

PDGFB rekryterar perivaskulära stödceller som bidrar till vaskulär mimikry och främjar tumörtillväxt

Kayoko Hosaka, | Mar 2019 | Dermatologi |

Kayoko Hosaka,
med.dr, fil.dr,
Institutionen för mikrobiologi,
tumör- och cellbiologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Blodkärlstillväxt är en nödvändig process – ett vedertaget kännetecken – för att tumörer ska kunna överleva och växa.1 Tumörer är beroende av tillväxt av nya blodkärl, så kallad angiogenes, för tillförsel av näringsämnen och syre samt för bortforslande av slaggprodukter. Tumörceller använder också dessa blodkärl som en väg att sprida sig till avlägsna organ, en process som kallas metastasering.  På grund av detta har forskare utvecklat behandlingar som inriktar sig på att förhindra tillväxt av blodkärl – antiangiogen terapi. Blodkärl utgörs normalt av endotelceller och perivaskulära stödceller. Studier har visat att aggressiva tumörceller har kapacitet att efterlikna endotelceller och bygga upp kärlliknande strukturer – vaskulär mimikry (VM).2-4 Patienter med tumörer där VM förekommer har sämre överlevnad än andra.5  Man har också sett att VM förekommer i tumörer som behandlats med antiangiogen terapi.6-10 Intressant nog visade det sig i en nyligen genomförd studie av Thijssen och kollegor att perivaskulära stödceller – pericyter – kan underlätta bildandet av VM-strukturer.11 Pericyter är en grupp icke-tumörceller i tumörmiljöer som är belägna i det yttre skiktet av blodkärl och vars huvudfunktion är att bidra till vaskulär mognad och stabilitet genom produktion av fibronektin, kollagen och laminin.12,13  Rekrytering av pericyter till blodkärl medieras av en speciell tillväxtfaktor, PDGFB, som produceras av endotelceller och därefter aktiverar signaler i pericyter genom att binda till en receptor – PDGFRbeta.  Thijssen och kollegor har visat att man genom att hämma PDGFB-PDGFRbeta-signalering kan förhindra bildandet av VM och därmed begränsa tumörtillväxten. Dessa fynd visar hur VM-positiva tumörer utnyttjar pericyter för stöd av VM-strukturer, och att farmakologisk hämning av PDGFB-PDGFRbeta-signalering är en lovande strategi för patienter med agg-ressiv cancer. Resultat • Pericyter finns i nära anslutning till VM-strukturer För att undersöka pericyternas roll för bildandet av VM använde forskarna vävnad från humana melanomtumörer eller Ewings sarkom-vävnader som är kända för att uttrycka VM....