Polyklorerade bifenyler, långkedjade fleromättade omega-3-fettsyror och incidens av malignt melanom

Emilie Helte | Mar 2019 | Dermatologi |

Emilie Helte
M.Sc. student,
Institutet för miljömedicin,
Karolinska institutet

Agneta Åkesson
professor,
Institutet för miljömedicin,
Karolinska institutet

Incidensen av malignt melanom har ökat kraftigt under de senaste 50 åren1 och i Europa är den särskilt hög i de nordiska länderna. Även om exponering för UV-strålning är den enskilt största riskfaktorn för melanom2 finns det andra miljöfaktorer, så som kemikalieexponering, som potentiellt kan ha betydelse för sjukdomens etiologi.3 Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp syntetiskt framställda kemikalier med mycket låg nedbrytbarhet som under årtionden har spridits i miljön och ackumulerats i näringskedjan. Exponeringen i den allmänna befolkningen sker främst via kosten, och i populationer med hög fiskkonsumtion utgör fet fisk den absolut viktigaste källan.4,5  PCB absorberas lätt och lagras framför allt i fettvävnad. Halveringstiden i kroppen varierar sedan mellan allt från ett par år till flera årtionden för de allra mest persistenta kongenerna.6 Den internationella byrån för forskning om cancer (IARC) uppgraderade nyligen PCB till kategori 1, det vill säga ämnen som är cancerframkallande för människor,7 och det starkaste underliggande beviset för denna klassificering kommer från epidemiologiska studier om risk för malignt melanom. Bortsett från att vara en betydande källa till PCB är fet fisk också den huvudsakliga källan till långa fleromättade omega-3-fettsyror. Dessa har föreslagits skydda mot flera olika typer av cancer,8 inklusive melanom.9 Trots att det finns relativt goda bevis för den gynnsamma effekten av dessa, främst i form av eikosapentaensyra (EPA) och dokohexaensyra (DHA), mot melanom från djurstudier och andra experimentella undersökningar är antalet epidemiologiska studier som undersökt sambandet begränsat. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan PCB-exponering via kosten och risk för malignt melanom i en prospektiv kohort av svenska kvinnor i övre medelåldern. Studien publicerades 2017 i European Journal of Cancer.10 Metod Denna studie baserades på data från den svenska mammografikohorten som etablerades under åren 1987–1990. Alla kvinnor som då var bosatta i något av två utvalda län i centrala Sverige...