Barn infekterade med Haemophilus influenzae utvecklar funktionella antikroppar mot proteinet EF-Tu

Oskar Thofte | maj 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Oskar Thofte
forskarstuderande, med. kand.,
Klinisk mikrobiologi,
Institutionen för translationell medicin,
Medicinska fakulteten,
Lunds universitet,
Malmö

Kristian Riesbeck
professor, överläkare,
Klinisk mikrobiologi,
Institutionen för translationell medicin,
Medicinska fakulteten,
Lunds universitet,
Malmö

Numera ser vi nästan aldrig infektioner med kapslade Haemophilus influenzae typ b (Hib). Orsaken till detta är det effektiva polysackaridvaccin som infördes på 1990-talet. Emellertid har icke typbara H. influenzae (non-typeable H. influenzae; NTHi) blivit relativt vanligare och tar mer utrymme. NTHi är frekvent associerade med mediaotit, konjunktivit, sinuit, pneumoni och slutligen exacerbationer hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1 Barn i förskoleåldern är intermittent koloniserade med NTHi, ofta tillsammans med Moraxella catarrhalis och Streptococcus pneumoniae. I den här åldersgruppen kan NTHi orsaka akut mediaotit och sinuit, ofta sekundärt till infektion med vanliga förkylningsvirus.2 Vuxna kan också drabbas av NTHi och patienter med till exempel KOL är ofta kroniskt koloniserade med NTHi.3 Likaså är patienter med cystisk fibros (CF) tidvis infekterade. En intressant observation är att patienter med astma har en ökad förekomst av infektioner orsakade av NTHi. Patienter med underliggande sjukdomar kan också drabbas av svårare infektioner med NTHi och bakterien förekommer vid sepsis. Men det sker ibland även utbrott av mer virulenta (ofta antibiotikaresistenta) stammar som kan orsaka pneumoni och sinuit hos immunkompetenta vuxna.4 Inget vaccin mot NTHi I nuläget finns inget godkänt vaccin mot NTHi, men ett antal intressanta ytantigen har identifierats på senare år. Det som har kommit längst är Protein D, vilket är inkluderat som bärarprotein i det 10-valenta pneumokockvaccinet Synflorix® som i vissa studier även gett ett partiellt skydd mot NTHi.5 (För en sammanfattning av vaccinläget, se Jalalvand & Riesbeck, 2018.)6 Elongation factor thermo unstable (EF-Tu) är ett essentiellt protein hos alla prokaryota celler och delaktigt i proteinsyntesen. EF-Tu bildar komplex med transfer-RNA och hjälper till med inbindning till ribosomerna. Eftersom EF-Tu är så betydelsefullt utgör det upp till 5 procent av cellens totala proteininnehåll.7 Redan på 1980-talet upptäcktes EF-Tu i yttermembranet hos Escherichia coli och nu på senare tid har samma fynd även...