Rhinovirusinfektioner och astmautveckling hos förskolebarn

Katarina Stenberg Hammar | maj 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Katarina Stenberg Hammar
med.dr, överläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm,
Enheten för klinisk pediatrik,
Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Karolinska institutet, Stockholm

Virusutlöst obstruktivitet är vanligt hos förskolebarn och nästan 50 procent har haft åtminstone en episod före sex års ålder.1 Bland barn under ett års ålder är det framför allt infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) som drabbar dem. Vid RSV-infektionen förstörs luftvägsepitelet i de minsta bronkerna och orsakar inflammation, så kallad bronkiolit, med produktion av segt slem och andningssvårigheter akut samt ökad risk att få återkommande luftvägsbesvär vid virusinfektioner i efterförloppet.2 De lite äldre barnen över ett år har oftare obstruktiva besvär vid infektion med rhinovirus.2 Man har i longitudinella studier sett att det är främst dessa barn med andningssvårigheter vid RV-infektioner som har störst risk att utveckla astma och allergi i skolåldern.3 Det debatteras om vissa RV-typer är mer astmaframkallande,4 om barn som blir obstruktiva vid RV-infektion har en speciell predisposition för astmautveckling5 eller om det är antalet infektioner med nedre luftvägssymtom under det första levnadsåret som är associerat med utveckling av astma oberoende av vilket virus som triggar infektionen.6 Riskfaktorer för virusutlöst obstruktivitet Gemensamma riskfaktorer för barn som blir obstruktiva är rökning hos mamma, kort tid med amning, att vistas i förskola efter ett års ålder och allergi/astma hos en eller båda föräldrarna.7 Andra riskfaktorer som kan kopplas till barnet är ålder. Den högsta prevalensen för att bli obstruktiv ses under det första levnadsåret (18–32 procent), för att därefter sjunka till 10 procent under de andra och tredje levnadsåren.5 Även smala luftrör8 och nedsatt immunförsvar med exempelvis låga nivåer av IFN-gamma9 eller låga D-vitaminnivåer som modulerar både immunförsvar och lungfunktion är associerat med risk för att bli obstruktiv vid virusinfektion och utveckla astma oberoende av atopidiagnos.10-13 Tidig sensitisering utgör i sig också en riskfaktor, då man i kohortstudier sett att 65 procent av de sensitiserade barnen blev obstruktiva vid virusinfektioner, mot 37 procent av de icke-atopiska barnen.14,15 Klassificering av...