Infektion av pacemaker- eller ICD-system

Måns Almqvist | Jun 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Måns Almqvist
ST-läkare,
VO internmedicin,
Hudiksvalls sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Robin Razmi
ST-läkare, VO Infektion,
Gävle sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Gustav Mattsson
ST-läkare, VO internmedicin,
Gävle sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Peter Magnusson
överläkare, VO Kardiologi,
Region Gävleborg, doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin,
Karolinska institutet

Sedan introduktionen av den första implanterbara pacemakern har den tekniska utvecklingen resulterat i mer avancerade och mindre skrymmande kardiella device. Device innefattar förutom pacemaker även implanterbar kardiell defibrillator (ICD) och hjärtresynkroniseringsterapi (CRT). Globalt implanteras ungefär 1,2 miljoner device årligen.1  Dessvärre drabbas en del av patienterna med device av infektion, något som blivit vanligare. Förklaringen anses vara ökad användning hos äldre personer med betydande samsjuklighet samt att mer komplexa device används. Handläggning av deviceinfektioner har beskrivits i ett flertal översikter och riktlinjer.2–7 Vi har också själva publicerat en längre sammanställning.8 Epidemiologi Risken för deviceinfektion är cirka 0,5–2,2 procent, men uppföljningstiden varierar påtagligt.3 Ett flertal registerstudier har visat att incidensen ökar och samvarierar med ökad andel ICD och CRT.9–14 Likaledes förefaller reoperation innebära en ökad risk jämfört med nyimplantation.5,15  I en välciterad studie sågs en ökning av infektioner efter 2004, vilket tidsmässigt sammanfaller med breddade indikationer för ICD-behandling samt ökad implantation hos patienter med njursvikt, andningssvikt, hjärtsvikt och diabetes.9  Deviceinfektion är ett potentiellt livshotande tillstånd, associerat med hög dödlighet. De högsta rapporterade mortalitetssiffrorna (35 procent) bygger på studier med lång uppföljningstid, och dödsfallen beror oftast inte enbart på orsaker relaterade till infektion.  Studier begränsade till inneliggande eller 30 dagars mortalitet rapporterar 2–15 procent.3 Den procedurrelaterade mortaliteten vid extraktion av devicesystem är cirka 0,1–0,6 procent.16–18 Njursvikt, endokardit och hög ålder är associerat med ökad mortalitet. Infektion orsakad av Staphylococcus aureus är också kopplat till högre mortalitet än övriga patogener.19,20 Patogenes Det finns två grundläggande mekanismer för uppkomst av deviceinfektion: bakteriell kontaminering i samband med implantation18 och hematogen spridning från infektionsfokus någon annanstans i kroppen. Vid bakteriemi är typen av patogen avgörande för risken att infektionen får fäste. Vegetationer bildas längs elektroderna och kan spridas till klaffar (framför allt trikuspidalis) eller andra endokardiella strukturer. Infektionen kan därefter ge upphov till abscesser eller embolisering till...