Kombinationsbehandling med simvastatin och ezetimib minskar aterogena restpartiklar i blodet

Camilla Pramfalk | Jun 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Camilla Pramfalk
fil.dr, adjunkt,
Avdelningen för klinisk kemi,
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska institutet

Paolo Parini
med.dr, professor, överläkare,
Avdelningen för klinisk kemi,
Institutionen för medicin och
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska institutet

Mats Eriksson
med.dr, professor,
Enheten för metabolism,
Institutionen för medicin,
Karolinska institutet

Statiner blockerar det hastighetsbestämmande enzymet i kolesterolsyntesen (HMGCR) och är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Då behandlingsmål inte nås med enbart statiner, eller vid intolerans mot statiner, kan andra lipidsänkande läkemedel användas. Ett av dessa är ezetimib, ett medel som minskar kolesterolabsorptionen genom att blockera Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) i tarmen.  I studien IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) randomiserades patienter med akut hjärtsjukdom till behandling med simvastatin (40 mg/d), med eller utan ezetimib (10 mg/d).  I studien visades att kombinationsbehandling med ezetimib minskade plasmanivåer av LDL-kolesterol med ytterligare cirka 22 procent jämfört med behandling med enbart simvastatin. Detta resulterade i 2 procent minskad dödsrisk till följd av kardiovaskulär sjukdom eller stroke.1  I en substudie med patienter med diabetes mellitus typ 2 (T2DM) var den minskade dödsrisken betydligt större (5,5 procent).2 Liknande resultat sågs även i studien SHARP (Study of Heart and Renal Protection), i vilken patienter med kronisk njursjukdom randomiserades till behandling med simvastatin (20 mg/d), med eller utan ezetimib (10 mg/d).3  Aterogena restpartiklar Aterogena restpartiklar (remnants) bildas vid nedbrytningen av triglyceridrika lipoproteiner som kylomikroner och VLDL (very low density lipoprotein) och utgörs av kylomikronrester och IDL (intermediate density lipoprotein eller VLDL-rester). Dessa restpartiklar är rika på oförestrat (fritt) och förestrat kolesterol samt triglycerider och innehåller apolipoprotein B (apoB).  Nivåer av kolesterol i restpartiklar (remnant kolesterol eller restkolesterol) kan beräknas genom att subtrahera LDL- och HDL-kolesterol från totalkolesterol. I likhet med LDL-kolesterol finns ett orsakssamband mellan nivåer av restkolesterol och risk för ischemisk hjärtsjukdom (ju högre nivåer, desto högre risk).4  Men till skillnad mot LDL-kolesterol finns dessutom ett orsakssamband mellan nivåer av restpartiklar och systemisk låggradig inflammation som verkar vara driven av dessa partiklars triglyceridinnehåll.5 Vid extrema nivåer av restkolesterol finns även ett orsakssamband med ökad generell dödlighet (alla orsaker).6  Restpartiklarna kan kvarhållas i det innersta...