Barndomens betungande livshändelser och samband med senare risk för insjuknande i fibromyalgi

Aleksi Varinen | Jul 2019 | Reumatologi |

Aleksi Varinen
clinical lecturer, MD,
Department of General Practice,
Faculty of Medicine and Life Sciences,
Tampere University, Finland / Nokia Health
Centre, Nokia,
Finland

Elise Kosunen
professor,
Department of General Practice,
Faculty of Medicine and Life Sciences,
Tampere University, Finland / Pirkanmaa Hospital District,
Centre for General Practice,
Finland

Kari Mattila
professor emeritus,
Department of General Practice,
Faculty of Medicine and Life Sciences,
Tampere University,
Finland

Sakari Suominen
med.dr, professor i folkhälsovetenskap,
Institutionen för hälsa och lärande,
Högskolan i Skövde, Sverige,
professor i beteendemedicin och hälsovård,
Åbo Akademi,
Finland

Lauri Sillanmäki
statistiker,
Department of Public Health,
Åbo university, Åbo universitetscentralsjukhus,
Finland / Health care services,
Welfare Division, Åbo,
Finland

Markku Sumanen
med.dr, fil.dr,
Department of General Practice,
Faculty of Medicine and Life Sciences,
Tampere University,
Finland

Fibromyalgi är en funktionell men till sitt ursprung obekant samling symtom som karaktäriseras av central sensitisering. Med uttrycket hänvisas till en förändrad förmedling av impulser i centrala nervsystemet. Störningen kan komma att utvecklas till ett långvarigt och till och med livslångt problem med funktionsnedsättande smärta.  Vissa gener samt störningar i ämnesomsättningen av inflammations- eller signalsubstanser mellan celler har utpekats som tänkbara uppkomstmekanismer för den förhöjda smärtkänsligheten.  Orsaker till fibromyalgi Enligt nyligen uppkomna studier lider cirka 2–5 procent av befolkningen av fibromyalgi, men för ett par decennier sedan ifrågasattes fortfarande hela syndromets existens. Inom klinisk medicin är man dock numera rätt överens om att en viss sänkning av tröskeln för smärtupplevelser verkligen kan äga rum, vilket i sin tur kan leda till att vissa individer lider betydligt mer av långvariga smärttillstånd än andra.  I sökandet efter orsaker till fibromyalgi har som tänkbara förklaringar också mental belastning i form av tunga livshändelser, till exempel tidigare mobbning, lagts fram, eftersom såväl psykologiska och sociala som rent biomedicinska faktorer kan tänkas spela roll.  Dessutom är det i sista hand svårt att vattentätt gruppera riskfaktorer. Till exempel hård mobbningsrelaterad stress kan sätta igång fysiologiska och därmed biomedicinska mekanismer som i sin tur kan leda till upplevelse av olika symtom. Hälsa och socialt stöd (Health and Social Support, HeSSup) är en pågående uppföljande enkätundersökning som inleddes år 1998 och som ursprungligen baserade sig på ett slumpmässigt urval på över 60 000 personer som representerade dåtidens befolkning i arbetsför ålder i Finland. Svarsprocenten för den första omgången blev 40.  Uppföljande enkäter har utförts åren 2003 och 2012. Med respondenters och vederbörande myndigheters tillstånd har enkätuppgifterna senare kompletterats med uppgifter från flera olika nationella hälsoregister. Undersökningen har enligt den lokala etiska kommittén befunnits följa god vetenskaplig praxis.  Mobbning som orsak till förhöjd risk Det under uppföljningens gång växande...