Psoriasisartrit och psoriasis – livskvalitet och kontakt med sjukvården – resultat från NORPAPP-studien

Kåre Steinar Tveit | Sept 2019 | Dermatologi |

Kåre Steinar Tveit
sektionsöverläkare,
Hudavdelningen,
Haukelands universitetssykehus

År 2014 definierades psoriasis (PsO) som en systemsjukdom och inte bara som en hudsjukdom. Vår förståelse av patogenesen vid psoriasis har exploderat de senaste 10–15 åren, och i dag ser många pso-riasis som en viktig modell för att förstå ett flertal andra immunologiska sjukdomar.  Parallellt med en allt större förståelse av mekanismen bakom psoriasis ökar också intresset för vad det innebär att ha en kronisk hudsjukdom. Vi ser i synnerhet ett ökat fokus på följdsjukdomar, inte minst när det gäller hur psoriasis och dess samsjuklighet påverkar patientens livskvalitet.1  Det viktigaste av följdtillstånden är psoriasisartrit (PsA) som utvecklas successivt hos upp till en tredjedel av patienter med psoriasis.2,3 En lång rad studier har visat att livskvaliteten bland patienter med psoriasis och samtidig artrit är avsevärt reducerad.4  I den största studie som utförts på detta område – MAPP-studien (Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) – påvisades en betydande reduktion i hälsorelaterad livskvalitet på grund av PsO/PsA.4 Inget av de nordiska länderna ingick dock i MAPP-studien. Därför har en egen studie (NORPAPP, Nordic Patient survey of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) utförts för att öka kunskapen om de svårigheter som människor med PsO och PsA möter i Norge, Sverige och Danmark.5-7  Metod • Deltagare/studiepopulation NORPAPP-studien utgick från ett representativt urval på 22 050 personer slumpvis utvalda från YouGovs databas av potentiella deltagare i Skandinavien. Deltagarna var i åldrarna 18–74 år. Dessa tillfrågades om de hade PsO eller PsA. Totalt uppgav 1 264 deltagare att de hade fått diagnosen ställd av läkare, varav 1 221 (96,6 procent) svarade att de ville delta i studien. De fick svara på frågor som täckte in flera problemställningar, bland annat symtom på och allvarlighetsgrad av psoriasis, behandling av psoriasis samt livskvalitetsrelaterade frågor.  Resultaten från undersökningen studerades och analyserades av en forskargrupp bestående av sex erfarna dermatologer från Norge,...