Säkert med två centimeter kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Peter Gilgren | okt 2019 | Dermatologi |

Peter Gilgren
docent, överläkare,
Institutionen för
klinisk forskning och utbildning,
Karolinska institutet, Kirurgkliniken,
Södersjukhuset, Stockholm

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige och västvärlden.1,2 Det är viktigt med tidig upptäckt och operation och det kirurgiska ingreppet kan räcka för bot. Trots folkhälsokampanjer ser vi patienter där tumören vuxit sig tjock (>2 mm) vid diagnos, vilket innebär sämre prognos. Forskning på biogenetisk och molekylär nivå har utförts, men enklare frågor som operationsmarginalernas storlek har kvarstått obesvarade och omtvistade. De få randomiserade studier som finns har jämfört marginaler på 1 eller 2 cm med 3, 4 eller 5 cm runt tumören.3-5 Många center i världen har minskat operationsmarginalens storlek från 4 cm till 2 cm på tjocka tumörer (>2 mm), trots brist på evidens.  Stora huddefekter (i syfte att få bort all tumörvävnad inklusive närliggande mikrostalliter) ger ett dåligt funktionellt och kosmetiskt resultat.6 Det är dock viktigt att göra ett avvägande, då små marginaler kan äventyra överlevnaden. Tumörens tjocklek styr behandlingen, och en Cochranerapport från 2009 sammanfattade att evidensen för excisionsmarginalens storlek var svag.7 En nyligen publicerad artikel8 har nu visat att en marginal på 1 cm inte är säker. Vi har nu undersökt om 2 cm är en säker marginal, även på lång sikt. Mellan åren 1992 och 2004 randomiserades patienter med primära högriskmelanom (>2 mm i tumörtjocklek) inom ramen för en internationell studie till behandling med antingen 2 eller 4 cm marginal. Studiens primära utfallsmått var överlevnad. Totalt inkluderades 936 patienter (465 till 2 cm och 471 till 4 cm), och efter en uppföljningstid på 6,7 år fanns ingen skillnad i överlevnad.2  Genom register- och journalgenomgångar i Sverige, Danmark, Norge och Estland har nu samma patientgrupp undersökts igen efter en uppföljningstid på 19,6 år. Vi har lyckats hitta dödsdatum och dödsorsak (melanomspecifik död eller död av annan orsak) för alla utom två patienter. Våra nya resultat9 visar att efter 235...