C-peptid som prediktor för död och kardiovaskulär död vid nydiagnostiserad typ 2-diabetes

Miriam Pikkemaat | okt 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Miriam Pikkemaat
specialist i allmänmedicin, fil.dr,
Vårdcentralen Husensjö,
Helsingborg, Centrum för
primärvårdsforskning,
Lunds universitet,
Malmö

Tobias Andersson
specialist i allmänmedicin, doktorand,
Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde,
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa,
Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och medför risk för förtida död och allvarliga mikro- och makrovaskulära komplikationer, bland annat nefropati, hjärtinfarkt och stroke.1 Även om ett flertal faktorer som bidrar till utveckling av komplikationer är välkända, till exempel högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter,2-4 är det delvis fortfarande oklart varför vissa individer drabbas av komplikationer medan andra klarar sig bättre. C-peptid som biomarkör Studier av biomarkörer har blivit allt mer attraktiva för att i ett tidigt skede kunna identifiera individer med typ 2-diabetes och hög risk för komplikationer.5 C-peptid, som används kliniskt som en markör för insulinsekretion, är en möjlig biomarkör av intresse att studera i detta sammanhang.  Tidigare studier angående C-peptid och utveckling av komplikationer vid typ 2-diabetes har varit begränsade och delvis motsägelsefulla. I några studier sågs tydliga samband mellan C-peptid och makrovaskulära komplikationer6 och kardiovaskulär död.7 I andra studier kunde däremot inget samband påvisas.8 Överhuvudtaget är studier där individer undersökts vid diabetesdebut sällsynta och även i de ovan nämnda studierna har individerna haft sin diagnos under en längre tid. I en tidigare studie undersökte vi en kohort bestående av 399 individer med kliniskt nydiagnostiserad typ 2-diabetes och följde dessa under nio år. Vi kunde visa ett samband mellan hög nivå av C-peptid och död, men kunde däremot inte visa något signifikant samband mellan C-peptid och kardiovaskulär död eller kardiovaskulära komplikationer i form av hjärtinfarkt eller stroke.9  Då kohorten var relativt liten, och antalet dödsfall samt komplikationer relativt få, var vi intresserade av att göra en ny studie med längre uppföljningstid.  Syftet med den aktuella studien10 var därmed att under en uppföljningstid på upp till 18 år följa en kohort med personer med kliniskt nydebuterad typ 2-diabetes för att undersöka om C-peptid kunde vara en möjlig biomarkör för att upptäcka individer med förhöjd risk...