Inkretinbehandling som ett sätt att undvika hypoglykemi

Johan Farngren | Nov 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Johan Farngren
överläkare,
MAVA,
Skånes universitetssjukhus

Hypoglykemi är en biverkning vid behandling av diabetes. Symtomen på hypoglykemi kommer vanligtvis när glukosnivån faller under 3,9 mmol/l (figur 1). De är antingen neuroendokrina (adrenerga) eller neuroglykopena. Hypoglykemi är förknippat med allvarliga, långvariga komplikationer som hjärt–kärlsjukdomar med ökad dödlighet.  Upprepad hypoglykemi kan också leda till kognitiv dysfunktion och möjligen demens, särskilt hos äldre patienter. Rädsla för framtida hypoglykemi kan leda till sämre glukoskontroll, men att äta för att motverka risken för hypoglykemi bidrar till viktökning. Hypoglykemi ökar också risken för olyckor eller andra skador.1 Förekomsten av hypoglykemi är svår att uppskatta då glukosnivåerna inte alltid mäts eller rapporteras och många hypoglykemiska händelser dessutom är okända. Kriterierna för hypoglykemi varierar också i olika studier.  En sammanfattning av 15 olika studier uppskattade en frekvens på cirka 0,1–0,7 episoder av allvarlig hypoglykemi per patient per år vid typ 2-diabetes. Mild, icke allvarlig hypoglykemi uppskattades till 0,3–0,7 episoder per patient per vecka hos insulinbehandlade personer med typ 2-diabetes.1 Hypoglykemi är ofta resultatet av samspelet mellan insulinöverskott och försvagat försvar mot hypoglykemi. Högriskpopulationer är patienter med långvarig diabetes, insulinbehandling, hög ålder, nedsatt medvetenhet om hypoglykemi, nedsatt njurfunktion, kognitiv dysfunktion och demens. Hypoglykemin i sig försämrar också patientens fysiologiska och beteendemässiga försvar mot efterföljande hypoglykemi. En viktig riskfaktor för hypoglykemi är glukossänkande behandling.1 Låg risk för hypoglykemi vid inkretinbehandling Dagens glukossänkande läkemedel har olika verkningsmekanismer och risken för att de ska framkalla hypoglykemi är därmed olika. Den högsta risken är förknippad med läkemedel som ökar den cirkulerande insulinnivån oberoende av förändringar i glukosnivåer, vilket inkluderar insulinbehandling och sulfonylurea. Risken för hypoglykemi är däremot lägre för läkemedel i de andra klasserna, bland annat inkretin.2,3 • Risken för hypoglykemi med inkretinbehandling som monoterapi eller i kombination med metformin Metaanalyser har visat att inkretinbehandling kännetecknas av låg risk för hypoglykemi när den används som monoterapi och i kombination...