Allergier mot pollen och pälsdjur är ett stort folkhälsoproblem. Närmare 30 procent av befolkningen har symtom från övre och/eller nedre luftvägar då de kommer i kontakt med pälsdjur eller pollen.1  Samhällets kostnader för allergi är beräknad till 13 miljarder kronor årligen i Sverige, inkluderat direkta och indirekta kostnader. En stor del av kostnaderna orsakas av ...

Aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två av våra största folksjukdomar och utgör de främsta dödsorsakerna globalt.1 Det föreligger en stark samsjuklighet mellan aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom och nedsatt lungfunktion respektive KOL2-7 något som delvis förklaras av gemensamma riskfaktorer, främst i form av tobaksrökning8-10 och andra luftburna föroreningar.11,12 Även systemisk inflammation13 och en möjlig gemensam ...

Det är i dag välkänt att kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i västvärlden framför allt orsakas av cigarrettrökning. En viktig del i behandlingen är att patienten slutar röka.  De flesta rökavvänjningsprogram som vänder sig till patienter med KOL skiljer sig inte från rökavvänjningsprogram för andra rökare. Studier har dock visat att mer omfattande och intensiva program, ...

Här behandlas in vivo-mekanismer som förenar följande tre egenskaper hos astmatisk luftvägsslemhinna: plasmaexudation, epitelavstötning samt oförändrad (sic!) genomsläpplighet för inhalerade molekyler. Som ett väsentligt led informerar jag om en okänd men kraftfull in vivo-mekanism för försvar på intakt slemhinneyta. Diskursen underbygger även nya hypoteser om astmans uppkomst och utveckling.  Mer eller mindre explicit handlar denna ...

Diagnostik av IgE-medierad allergi bygger på en väldokumenterad anamnes, påvisande av IgE-antikroppar i huden med pricktest (SPT) eller i blodet med allergenspecifikt IgE (s-IgE) in vitro och, vid oklarhet, organprovokation.  Testresultatet är beroende av val av allergenkälla, extraktionsmetod och koncentrationen av framför allt huvudallergener. Huvudallergener är ett eller ett fåtal allergener per allergenkälla. Allergener med ...

Många vårdrelaterade infektioner kan undvikas

Lungmedicin, Primärvård | Pernilla Nordqvist | 11. Septt 2018 kl. 10:37 |

Definitionsmässigt orsakas en vårdrelaterad infektion (VRI) av vården och inte av någon sjukdom,1,2 annars är infektionen samhällsförvärvad. Uppgifter om förekomsten av VRI kan fås i olika administrativa system, men även vid strukturerad journalgranskning som kan vara mer detaljerad och ingående. Tre erfarna sjuksköterskor vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) utförde en granskning av ett slumpvis urval ...

Extracellulär matrix

Lungmedicin, Primärvård | Anna-Karin Larsson-Callerfelt | kl. 10:28 |

Extracellulär matrix (ECM) är byggstenarna i lungan som ger strukturell support och stabilitet. Tidigare har ECM enbart setts som en passiv stödjevävnad, men dagens forskning visar att ECM utgör en biodynamisk miljö som dirigerar cellulära händelser i sin omgivning.1,2 Förändringar i ECM förekommer tidigt i progressen av lungsjukdom varför mer forskning behövs för att utveckla ...

I dag överlever allt fler extremprematurfödda barn samtidigt som den neonatala morbiditeten minskar. Bronkopulmonell dysplasi (BPD) är dock en vanlig komplikation efter extremprematur födsel och associerad med morbiditet i både ett kortare och ett längre perspektiv.1–3 BPD karakteriseras av avstannad alveolär och vaskulär utveckling i den omogna lungan. Vissa studier tyder på att den avstannande ...

Stroke är den största orsaken till invaliditet och den tredje vanligaste dödsorsaken globalt sett. I Sverige får ungefär 25 000 personer stroke varje år, vilket motsvarar en person var tjugonde minut.1 Det finns en rad välkända riskfaktorer, såsom högt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet, ohälsosamma kostvanor samt rökning.2 Dessutom kan fria radikalers skadliga inverkan på kroppen, ...

Vid kroniska sjukdomstillstånd förändras vardagen på grund av läkemedelsbehandling, symtom och psykosociala faktorer orsakade av sjukdomen. Även närstående, arbetskamrater, träningskompisar eller andra i patientens omgivning kan påverkas. Patienterna måste anpassa sig till sin nya roll att leva med en kronisk och ibland livshotande sjukdom. Dessutom är följsamhet till läkemedelsbehandling och uppföljning av yttersta vikt. För ...