24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket (AMBP) introducerades i kliniken för 20–30 år sedan när denna typ av mätare blev överkomliga prismässigt. Vid AMBP mäts blodtrycket oftast var tjugonde minut dagtid och en gång i timmen på natten. Förutom att man får en stor mängd mätningar som bättre speglar blodtrycket i den vardagliga situationen finns två ...

Trots att många förbättringar har skett i hjärtsjukvården de senaste tjugo åren är diabetes förknippat med sämre prognos efter akuta koronara syndrom med ökad risk för död och hjärt–kärlhändelser som ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.1 Därtill har en stor andel av patienterna med hjärtinfarkt oupptäckt diabetes eller prediabetes, vilket även i äldre insamlade studier har ...

För personer med typ 1-diabetes kan träning öka risken för hypoglykemi både under själva aktiviteten och flera timmar efteråt. Träning ökar glukosupptaget till muskelceller oberoende av insulin.1 Hos friska personer medför ett blodsockerfall att insulinutsöndringen från bukspottkörteln minskar och att glukagonnivåerna ökar.  Personer med typ 1-diabetes får insulin via subkutana injektioner med spruta eller via ...

Människan har under detta sekel rest allt mer. Platser som tidigare var svåråtkomliga kan nu nås av en bredare grupp. Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom är emellertid stor i befolkningen och även dessa personer förväntar sig att kunna företa flygplansresor och besöka platser på hög höjd. Det är därför välkommet med de riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen (ESC) ...

Mitralklaffinsufficiens (MI) är efter aortastenos den vanligaste klaffsjukdomen och även den näst vanligaste indikationen för klaffkirurgi.1 I befolkningen är emellertid prevalensen av måttlig–svår klaffsjukdom högre för MI (1,7–2,3 procent) än för aortastenos (0,4–0,7 procent).2-4 Incidensen av MI i Sverige har rapporterats vara 37 per 100 000 personår.5  Riktlinjer för handläggning av MI från Europeiska kardiologföreningen ...

Akut extremitetsischemi (acute limb ischemia, ALI) orsakas av emboli, trombos eller trauma och definieras som plötsligt minskat blodflöde till en extremitet, medförande ett potentiellt hot mot patientens extremitet.1 För att definieras som akut ska tillståndet ha uppkommit under de senaste två veckorna. På 1990-talet var incidensen av ALI cirka 13 per 100 000.2 Baserat på ...

Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig endokrin och metabol sjukdom som drabbar mer än en av tio kvinnor i fertil ålder. PCOS kännetecknas av höga nivåer av manligt könshormon (androgener), oregelbundna menstruationer med kronisk anovulation och äggstockar med många omogna folliklar och manifesteras med reproduktiva och metabola störningar.1  Kvinnor med syndromet är ofta överviktiga, mer ...

Hypoglykemi är en biverkning vid behandling av diabetes. Symtomen på hypoglykemi kommer vanligtvis när glukosnivån faller under 3,9 mmol/l (figur 1). De är antingen neuroendokrina (adrenerga) eller neuroglykopena. Hypoglykemi är förknippat med allvarliga, långvariga komplikationer som hjärt–kärlsjukdomar med ökad dödlighet.  Upprepad hypoglykemi kan också leda till kognitiv dysfunktion och möjligen demens, särskilt hos äldre patienter. ...

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) är två sjukdomstillstånd där de små artärerna i lungorna genomgår strukturella förändringar som ger upphov till ett ökat tryck och motstånd i lungkretsloppet.  Detta innebär att vid ett ökat blodflöde, till exempel vid ansträngning, kan lungartären inte längre vidga sig som normalt, vilket ökar belastningen ...