Pulmonell vaskulär remodellering är vanligt förekommande vid kronisk lungsjukdom, som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1 Strukturella förändringar i pulmonella kärl och i distal lungvävnad, parenkymet, kan leda till försämrat gasutbyte i alveoler och hypoxiska förhållanden i lungan och systemiska komplikationer. Komorbiditet vid kardiovaskulära sjukdomar har negativ inverkan på sjukdomsprogress och prognos vid KOL.2 Nya behandlingsstrategier behövs ...

Lungcancer är den femte vanligaste maligniteten i Sverige, men den är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Endast en femtedel av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) diagnostiseras med en potentiellt botbar sjukdom, det vill säga i tidigt stadium. Det gör att prognosen allmänt är dålig och att överlevnaden är starkt associerad med sjukdomsstadium vid diagnos.1 Eftersom de ...

OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i över 30 år (www.norrbotten.se/olin). Under 2017 har två artiklar om livskvalitet i relation till astma bland tonåringar pub-licerats.1,2 Astma är vanligt bland barn och tonåringar och kan påverka deras hälsorelaterade livskvalitet. I yngre åldrar ...

Kemisk intolerans (KI) innebär hälsobesvär av mycket låga doser av vardagliga kemiska ämnen (vanligen luktande/stickande) som anses vara ofarliga, såsom parfymerade produkter och rengöringsmedel. En annan vanlig form av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO, ibland kallat ”sjuka hus-syndromet”, vilket innebär besvär vid vistelse i vissa byggnader i vilka flertalet personer inte får besvär. ...

Stressorsakad hjärtfunktionsstörning eller takotsubosyndrom är ett förhållandevis nytt tillstånd som de senaste 25 åren i allt högre grad diagnostiserats. Symtomen är desamma som vid hjärtinfarkt i form av bröstsmärta, andfåddhet och svimning. Ofta förekommer EKG-förändringar och troponinförhöjningar. Prevalensen uppges vara 1–2 procent av alla hjärtinfarkter, men är sannolikt högre. I akutskedet får hjärtat en övergående ...

Det finns flera hypoteser om hur fattigdom kan vara hälsovådligt. I denna studie undersökte vi de psykosociala och materialistiska hypoteserna. Trots att lungorna är ett av de organsystem som förknippas med störst sociala hälsoklyftor1 har betydelsen av dessa hypoteser aldrig undersökts i förhållande till insjuknande i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ända sedan kronisk bronkit erkänts ...

Samhällsförvärvad pneumoni är den vanligaste infektionsmedicinska orsaken till sjukhusvård i höginkomstländer, men riktlinjerna för antibiotikaterapi skiljer sig stort mellan länderna, i synnerhet vad gäller patienter som kräver sjukhusvård.1-3  Det har i randomiserade studier visats att empirisk behandling med betalaktammonoterapi (amoxicillin, amoxicillin-klavulansyra eller tredje generationens cefalosporin) är likvärdig behandling med fluoro-kinolon eller kombinationsterapi med makrolid och ...

Smak- och luktförändringar (SoL-förändringar) är vanliga symtom vid cancersjukdom och har framför allt studerats som biverkningar till behandlingar, exempelvis cytostatika.1 SoL-förändringar kan påverka matintag och livskvalitet negativt2,3 och ta sig olika uttryck, det vill säga ha olika karaktäristika, hos olika personer. Det kan till exempel vara att man upplever grundsmaker (sött, salt, surt, bittert) eller ...

Svår idiopatisk lungfibros (IPF) medför ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, vilket kan påverka prognosen. Asymtomatisk och symtomatisk gastroesofageal reflux är vanligt förekommande hos patienter med IPF och kan bidra till ökad inflammation och fibrosutveckling i lungorna. För att undersöka möjligheten att förlänga livet för dessa patienter genom medicinering med kardiovaskulära och syrahämmande läkemedel har vi ...

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har låg fysisk aktivitetsnivå.1 Redan i samband med att de får sin diagnos är aktivitetsnivån sänkt.2 I en svensk epidemiologisk studie visades att 84 procent av personerna med KOL var fysiskt inaktiva.3 De som har samsjuklighet är mindre fysiskt aktiva,4 liksom de med en svårare KOL-sjukdom.5 Att ha låg ...