Europastudien över luftvägshälsa (European Community Respiratory Health Survey, ECRHS) är en longitudinell multicenterstudie som omfattar 55 center i 23 länder, huvudsakligen i Västeuropa. Kohorten rekryterades 1991–1993 genom slumpurval av vuxen allmänbefolkning (20–44 år vid baslinjen) i städer med en lungklinik.1 Alla deltagare besvarade ett frågeformulär och delurval erbjöds en klinisk undersökning med bland annat dynamisk ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer är lungsjukdomar som påverkar miljontals människor runt om i världen. Båda sjukdomarna har tydliga kopplingar till rökning och utgör en stor samhällsbörda. Personer med KOL har högre risk att utveckla lungcancer, uppvisar sämre prognos efter diagnosen och svarar sämre på behandling än personer som inte har KOL. Lungcancer och ...

Behandling med en implanterbar kardiell defibrillator (ICD) syftar till att förlänga livet. En ICD erbjuder en effektiv behandling mot ventrikulära arytmier genom antitakykardipacing eller chockbehandling (defibrillering); dessutom finns pacemakerfunktion mot bradykardi och resynkroniseringsbehandling vid samtidig hjärtsvikt. De flesta som har en ICD är äldre med långt gången hjärtsjukdom och samsjuklighet, varav många har en kort ...

Evidence-based assessment (EBA) ingår i begreppet evidensbaserad praktik. EBA handlar om att på ett evidensbaserat, systematiskt, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt bedöma patienters tillstånd,1 ofta i anslutning till diagnostisering. Bedömningar görs också inför planering av behandlingsinsats genom att undersöka patientens förutsättningar, för att följa upp behandlingseffekter samt för att utvärdera vården för grupper av patienter.  Vid ...

Kronisk hosta är ett vanligt problem som ger olika symtom som i hög grad påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten för dem som drabbas.1 När denna studie gjordes fanns inget specifikt självskattningsformulär tillgängligt på svenska som endast utvärderade hosta.2  Det engelskspråkiga formuläret Leicester Cough Questionnaire (LCQ) som översattes är ett validerat formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna ...

Graviditetsdiabetes definieras som diabetes eller nedsatt glukostolerans som uppstår under graviditet men som normaliseras efter förlossningen. Prevalensen i Sverige är i dag cirka 1–3 procent av alla gravida kvinnor, men ökar årligen.1 Graviditetsdiabetes innebär bland annat ökad risk för förlossningsskador (på grund av stora barn), intrauterin fosterdöd och neonatal hypoglykemi samt på längre sikt ökad ...

I de flesta fall är graviditet relaterat till glädje i familjen. Blivande föräldrar ser fram emot tillökningen, men i vissa fall kan glädjen förvandlas till mardröm. Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion ...

Typ 2-diabetes (T2DM) ökar i prevalens, och behandling med metformin tillsammans med livsstilsförändringar är förstahandsåtgärd. Metformin har unika egenskaper utan egentlig risk för hypoglykemi samt har visats minska kardiovaskulär sjuklighet och död.1  Långtidsmedicinering med metformin, speciellt i högre doser, är dock förenad med sänkta plasmakoncentrationer av vitamin B12. Det finns dessvärre få nationella eller lokala ...

Sedan introduktionen av den första implanterbara pacemakern har den tekniska utvecklingen resulterat i mer avancerade och mindre skrymmande kardiella device. Device innefattar förutom pacemaker även implanterbar kardiell defibrillator (ICD) och hjärtresynkroniseringsterapi (CRT). Globalt implanteras ungefär 1,2 miljoner device årligen.1  Dessvärre drabbas en del av patienterna med device av infektion, något som blivit vanligare. Förklaringen anses ...

Statiner blockerar det hastighetsbestämmande enzymet i kolesterolsyntesen (HMGCR) och är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Då behandlingsmål inte nås med enbart statiner, eller vid intolerans mot statiner, kan andra lipidsänkande läkemedel användas. Ett av dessa är ezetimib, ett medel som minskar kolesterolabsorptionen genom att blockera Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) i tarmen.  I studien IMPROVE-IT (Improved ...