Testa din kunskap om arterosklerotisk sykdom, PAD/CAD. Aterosklerotisk sjukdom i perifera och hjärtkärl drabbar många patienter årligen och ökar både sjuklighet och dödlighet. Klicka och testa din kunskap om aterosklerotisk sjukdom (PAD / CAD). Se gärna BestPractice Nordic MEDtalks före du gör quizzen: Perifer arteriell sjukdom (PAD) Klinisk hantering och behandling av PAD Bestämning av ...

SAMMANFATTNING Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) beskriver hjärtinfarkt med kranskärlsröntgen utan tecken på trombos eller signifikant stenos. Ett flertal tillstånd kan orsaka MINOCA, der är associerat med ökad ettårsmortalitet. Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) är ett nytt koncept som omnämndes i europeiska riktlinjer år 2017. Begreppet beskriver scenariot där en patient med ...

SAMMANFATTNING Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium. Det är viktigt att se över patientens läkemedel innan denne vistas på hög höjd, då vissa läkemedel är mindre effektiva eller kan påverka det fysiologiska svaret vid hypobar hypoxi. Människan har under detta sekel ...

SAMMANFATTNING 24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket är starkare associerad med god prediktion av mortalitet och hjärt–kärlsjukdom än vanlig blodtrycksmätning på kliniken. Samtidigt är summationsmåttet av alla mätningar över dygnet av systoliskt blodtryck den viktigaste variabeln att titta på i den kliniska bedömningen av en patient. 24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket (AMBP) introducerades i kliniken för 20–30 år sedan när ...

SAMMANFATTNING Glukagon motreglering mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling även hos patienter med ökad risk för hypoglykemi, vilket kan bidra till den låga risken för hypoglykemi i samband med behandling med inkretin. Inkretin kan användas ensamt eller i kombination med andra typer av glukossänkande läkemedel för att minska risken och rädslan för hypoglykemi, särskilt för patienter ...

Trots att många förbättringar har skett i hjärtsjukvården de senaste tjugo åren är diabetes förknippat med sämre prognos efter akuta koronara syndrom med ökad risk för död och hjärt–kärlhändelser som ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.1 Därtill har en stor andel av patienterna med hjärtinfarkt oupptäckt diabetes eller prediabetes, vilket även i äldre insamlade studier har ...

För personer med typ 1-diabetes kan träning öka risken för hypoglykemi både under själva aktiviteten och flera timmar efteråt. Träning ökar glukosupptaget till muskelceller oberoende av insulin.1 Hos friska personer medför ett blodsockerfall att insulinutsöndringen från bukspottkörteln minskar och att glukagonnivåerna ökar.  Personer med typ 1-diabetes får insulin via subkutana injektioner med spruta eller via ...

Mitralklaffinsufficiens (MI) är efter aortastenos den vanligaste klaffsjukdomen och även den näst vanligaste indikationen för klaffkirurgi.1 I befolkningen är emellertid prevalensen av måttlig–svår klaffsjukdom högre för MI (1,7–2,3 procent) än för aortastenos (0,4–0,7 procent).2-4 Incidensen av MI i Sverige har rapporterats vara 37 per 100 000 personår.5  Riktlinjer för handläggning av MI från Europeiska kardiologföreningen ...

Akut extremitetsischemi (acute limb ischemia, ALI) orsakas av emboli, trombos eller trauma och definieras som plötsligt minskat blodflöde till en extremitet, medförande ett potentiellt hot mot patientens extremitet.1 För att definieras som akut ska tillståndet ha uppkommit under de senaste två veckorna. På 1990-talet var incidensen av ALI cirka 13 per 100 000.2 Baserat på ...

Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...