Rhinovirusinfektioner och astmautveckling hos förskolebarn

Lungmedicin, Primärvård | Katarina Stenberg Hammar | 16. Maj 2019 kl. 3:02 |

Virusutlöst obstruktivitet är vanligt hos förskolebarn och nästan 50 procent har haft åtminstone en episod före sex års ålder.1 Bland barn under ett års ålder är det framför allt infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) som drabbar dem. Vid RSV-infektionen förstörs luftvägsepitelet i de minsta bronkerna och orsakar inflammation, så kallad bronkiolit, med produktion av segt ...

Numera ser vi nästan aldrig infektioner med kapslade Haemophilus influenzae typ b (Hib). Orsaken till detta är det effektiva polysackaridvaccin som infördes på 1990-talet. Emellertid har icke typbara H. influenzae (non-typeable H. influenzae; NTHi) blivit relativt vanligare och tar mer utrymme. NTHi är frekvent associerade med mediaotit, konjunktivit, sinuit, pneumoni och slutligen exacerbationer hos patienter ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är i dag en av våra vanligaste folksjukdomar. En ofta försummad aspekt av sjukdomen är att den innebär manifestationer utanför lungorna som förvärrar det naturliga förloppet.1 Muskeldysfunktion vid KOL kännetecknas av förlust av muskelvävnad och en förskjutning av fibertypen mot en mindre oxidativ fenotyp, vilket funktionellt medför nedsatt styrka och/eller uthållighet ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av rökning, och det har visats att cigarrettrökning orsakar oxidativ stress i lungcellerna.1 Förekomst av stress är också naturligt för alla celler i kroppen, och cellerna måste snabbt kunna anpassa sig till sin nya situation eftersom de annars dör. För att stå emot stressande faktorer initieras signalvägar som ger ...

Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. Behandlingen av astma har rönt mycket stora framgångar. På 1980-talet var det fortfarande vanligt med inneliggande patienter som fick så kallat astmadropp. I dag omhändertas de flesta patienter inom primärvården. Behandling med läkemedel vid astma och KOL tillförs huvudsakligen via inhalation, vilket innebär en rad fördelar ...

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat i världen och i Sverige, med en prevalens för registrerad diagnos på drygt två procent i den svenska befolkningen.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom olika typer av samsjuklighet.  Även om fokus vid behandling av förmaksflimmer ligger på att förebygga ischemisk stroke med antikoagulantiabehandling är även ...

Efter att FOURIER2, den första kontrollerade studien med PCSK9-hämmare, publicerats presenterade European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) en gemensam publikation med praktiska riktlinjer för användning av PCSK9-hämmare i kardiovaskulär prevention.1  Dessa riktlinjer gavs ut 2017 och sedan dess har ytterligare en studie med liknande upplägg publicerats (ODYSSEY).3 Dessutom har ett flertal ...

Övervikt, diabetes och metabola sjukdomar ökar globalt och utgör ett stort folkhälsoproblem som kräver omfattande ekonomiska resurser från samhället. Nya dyra läkemedel lanseras för att förebygga och minska konsekvenserna av övervikt, men medlen har varierande effekt. Många olika dieter har utvecklats och lanserats de senaste åren, men konsensus saknas om vilken diet som är mest ...

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas som strategi för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.1 Högintensiv intervallträning (HIIT) har förmågan att anpassa skelettmuskulaturen, det kardiorespiratoriska systemet och den övergripande hälsan i samma utsträckning som medelintensiv kontinuerlig träning, trots kortare tid och mindre volym.2-4  Glukostolerans, insulinkänslighet och oxidativ kapacitet varierar däremot under dygnet.5,6 Interaktioner mellan dessa faktorer ...

Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar snabbt i världen. Kardiovaskulär sjukdom utgör en allvarlig komplikation till diabetes och är en vanlig dödsorsak i denna patientgrupp. Liraglutid, ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, blev godkänt och tillgängligt för klinisk användning 2009. Liraglutid sänker blodsockret, kan minska kroppsvikten och är det specifika läkemedel i klassen GLP1-receptoragonister ...