Smak- och luktförändringar (SoL-förändringar) är vanliga symtom vid cancersjukdom och har framför allt studerats som biverkningar till behandlingar, exempelvis cytostatika.1 SoL-förändringar kan påverka matintag och livskvalitet negativt2,3 och ta sig olika uttryck, det vill säga ha olika karaktäristika, hos olika personer. Det kan till exempel vara att man upplever grundsmaker (sött, salt, surt, bittert) eller ...

Svår idiopatisk lungfibros (IPF) medför ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, vilket kan påverka prognosen. Asymtomatisk och symtomatisk gastroesofageal reflux är vanligt förekommande hos patienter med IPF och kan bidra till ökad inflammation och fibrosutveckling i lungorna. För att undersöka möjligheten att förlänga livet för dessa patienter genom medicinering med kardiovaskulära och syrahämmande läkemedel har vi ...

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har låg fysisk aktivitetsnivå.1 Redan i samband med att de får sin diagnos är aktivitetsnivån sänkt.2 I en svensk epidemiologisk studie visades att 84 procent av personerna med KOL var fysiskt inaktiva.3 De som har samsjuklighet är mindre fysiskt aktiva,4 liksom de med en svårare KOL-sjukdom.5 Att ha låg ...

Celler kommunicerar med sin omgivning genom att frisätta lösliga proteiner, som cytokiner, hormoner, tillväxtfaktorer och kemokiner som kan binda till receptorer på cellmembranet på andra celler och aktivera eller inhibera dem. Utöver dessa klassiska sätt för celler att signalera kan celler även frisätta extracellulära vesiklar. Extracellulära vesiklar är små vesiklar (0,00001–0,0001 cm), som bildas inuti ...

För varje patient som är följsam till förskriven läkemedelsbehandling finns det en patient som inte är det. Detta innebär att ungefär varannan patient inte använder sitt läkemedel så som det var tänkt.1 Astma utgör inget undantag: hos vuxna individer med astma är följsamheten inte sällan till och med är lägre än 50 procent.2–4 Följaktligen finns ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) medför förhöjd risk för att insjukna i och dö av kardiovaskulära sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Till viss del kan detta troligen tillskrivas gemensamma riskfaktorer, till exempel rökning men det kan också finnas andra gemensamma sjukdomsmekanismer.1 Eftersom bördan av komorbiditeter påtagligt påverkar sjukdomsbilden hos patienter med KOL och är av stor ...

Inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), en epidemiologisk forskningsverksamhet i norra Sverige, har man sedan 1985 forskat om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergi och astma. En artikel med titeln ”Subjects with well-controlled asthma have similar health-related quality of life as subjects without asthma” finns publicerad i tidskriften Respiratory Medicine.1 Nedan följer en kort sammanfattning av ...

Andningsbehållare har använts sedan 1970-talet som hjälpmedel för att särskilt barn ska kunna använda inhalationsaerosoler optimalt.1 Användningen av antistatisk plast i konstruktionen av andningsbehållare har minimerat depositionen av aerosol i dessa.2 För att ytterligare minimera förlusten av aerosol i andningsbehållaren instrueras användaren genom informationen i bipacksedlarna att exhalera genom andningsbehållarens munstycke, aktivera inhalationsaerosolen och samtidigt ...

Implanterbara elektroniska enheter (CIED) används allt mer i behandlingen av hjärtsjukdom. I Sverige utförs cirka 7 000 implantationer av pacemaker, 1 500 av ICD (implanterbar defibrillator) och 1 000 CRT (bioventrikulär pacing) varje år. Mellan 2004 och 2014 ökade ICD-implantationsfrekvensen med 78 procent.1 Eftersom indikationerna för CIED-behandling ökar och implantationer utförs på allt sjukare patienter ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...