Näringsämnen i form av livsmedel och kosttillskott är föremål för omfattande intresse bland idrottsutövare. Såväl professionella idrottare som motionärer gör medvetna val och efterfrågar produkter som påstås ha prestationshöjande effekter. Rödbetor innehåller ämnen som anses prestationshöjande och rödbetsjuice används inom konditionskrävande idrotter. Denna artikel syftar till att kartlägga det vetenskapliga underlaget för påståendet att rödbetsjuice ...

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och medför risk för förtida död och allvarliga mikro- och makrovaskulära komplikationer, bland annat nefropati, hjärtinfarkt och stroke.1 Även om ett flertal faktorer som bidrar till utveckling av komplikationer är välkända, till exempel högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter,2-4 är det delvis fortfarande oklart varför vissa ...

Som ett led i den forskning som bedrivs inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Severe asthma – a population study perspective” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver hur stor andel av en befolkningsbaserad astmakohort från Norrbotten som har svår astma och ger dessutom en detaljerad beskrivning av ...

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) är ett nytt koncept som omnämndes i europeiska riktlinjer år 2017. Begreppet beskriver scenariot där en patient med ST-höjnings/icke-ST-höjningsinfarkt vid kranskärlsröntgen visar sig ha öppetstående kranskärl utan signifikant stenos.1 MINOCA förekommer hos 1–14 procent av dem som diagnostiserats med myokardskada och är vanligare hos yngre och hos kvinnor.1-7  ...

Europastudien över luftvägshälsa (European Community Respiratory Health Survey, ECRHS) är en longitudinell multicenterstudie som omfattar 55 center i 23 länder, huvudsakligen i Västeuropa. Kohorten rekryterades 1991–1993 genom slumpurval av vuxen allmänbefolkning (20–44 år vid baslinjen) i städer med en lungklinik.1 Alla deltagare besvarade ett frågeformulär och delurval erbjöds en klinisk undersökning med bland annat dynamisk ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer är lungsjukdomar som påverkar miljontals människor runt om i världen. Båda sjukdomarna har tydliga kopplingar till rökning och utgör en stor samhällsbörda. Personer med KOL har högre risk att utveckla lungcancer, uppvisar sämre prognos efter diagnosen och svarar sämre på behandling än personer som inte har KOL. Lungcancer och ...

Behandling med en implanterbar kardiell defibrillator (ICD) syftar till att förlänga livet. En ICD erbjuder en effektiv behandling mot ventrikulära arytmier genom antitakykardipacing eller chockbehandling (defibrillering); dessutom finns pacemakerfunktion mot bradykardi och resynkroniseringsbehandling vid samtidig hjärtsvikt. De flesta som har en ICD är äldre med långt gången hjärtsjukdom och samsjuklighet, varav många har en kort ...

Evidence-based assessment (EBA) ingår i begreppet evidensbaserad praktik. EBA handlar om att på ett evidensbaserat, systematiskt, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt bedöma patienters tillstånd,1 ofta i anslutning till diagnostisering. Bedömningar görs också inför planering av behandlingsinsats genom att undersöka patientens förutsättningar, för att följa upp behandlingseffekter samt för att utvärdera vården för grupper av patienter.  Vid ...

Kronisk hosta är ett vanligt problem som ger olika symtom som i hög grad påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten för dem som drabbas.1 När denna studie gjordes fanns inget specifikt självskattningsformulär tillgängligt på svenska som endast utvärderade hosta.2  Det engelskspråkiga formuläret Leicester Cough Questionnaire (LCQ) som översattes är ett validerat formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna ...

Graviditetsdiabetes definieras som diabetes eller nedsatt glukostolerans som uppstår under graviditet men som normaliseras efter förlossningen. Prevalensen i Sverige är i dag cirka 1–3 procent av alla gravida kvinnor, men ökar årligen.1 Graviditetsdiabetes innebär bland annat ökad risk för förlossningsskador (på grund av stora barn), intrauterin fosterdöd och neonatal hypoglykemi samt på längre sikt ökad ...