Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat i världen och i Sverige, med en prevalens för registrerad diagnos på drygt två procent i den svenska befolkningen.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom olika typer av samsjuklighet.  Även om fokus vid behandling av förmaksflimmer ligger på att förebygga ischemisk stroke med antikoagulantiabehandling är även ...

Efter att FOURIER2, den första kontrollerade studien med PCSK9-hämmare, publicerats presenterade European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) en gemensam publikation med praktiska riktlinjer för användning av PCSK9-hämmare i kardiovaskulär prevention.1  Dessa riktlinjer gavs ut 2017 och sedan dess har ytterligare en studie med liknande upplägg publicerats (ODYSSEY).3 Dessutom har ett flertal ...

Övervikt, diabetes och metabola sjukdomar ökar globalt och utgör ett stort folkhälsoproblem som kräver omfattande ekonomiska resurser från samhället. Nya dyra läkemedel lanseras för att förebygga och minska konsekvenserna av övervikt, men medlen har varierande effekt. Många olika dieter har utvecklats och lanserats de senaste åren, men konsensus saknas om vilken diet som är mest ...

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas som strategi för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.1 Högintensiv intervallträning (HIIT) har förmågan att anpassa skelettmuskulaturen, det kardiorespiratoriska systemet och den övergripande hälsan i samma utsträckning som medelintensiv kontinuerlig träning, trots kortare tid och mindre volym.2-4  Glukostolerans, insulinkänslighet och oxidativ kapacitet varierar däremot under dygnet.5,6 Interaktioner mellan dessa faktorer ...

Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar snabbt i världen. Kardiovaskulär sjukdom utgör en allvarlig komplikation till diabetes och är en vanlig dödsorsak i denna patientgrupp. Liraglutid, ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, blev godkänt och tillgängligt för klinisk användning 2009. Liraglutid sänker blodsockret, kan minska kroppsvikten och är det specifika läkemedel i klassen GLP1-receptoragonister ...

Behandlingen av våt åldersrelaterad makulasjukdom (AMD) har sedan 2007 i stort revolutionerats genom injektioner i ögats glaskropp av anti-VEGF (antitillväxtfaktorer). Dessa har visat sig inte endast kunna bibehålla befintlig synskärpa (visus) utan även förbättra densamma.1  I samband med införandet av dessa injektioner för behandling av våt AMD i Sverige startades ett register över behandlingarna. I ...

Non-compaction kardiomyopati (NCCM) är en morfologisk diagnos definierad av ett svampartat icke-kompakt myokard. Tillståndet beskrevs 1984 och sedan dess har medvetenheten kring diagnosen succes-ivt ökat.1 Under normal fosterutveckling utgör myokardiet ett trådverk, och defekter i utvecklingen kan leda till att kompaktering av muskelfibrer och trabekler uteblir varvid resultatet blir non-compaction kardiomyopati.2  Tillståndet är ärftligt med ...

Bensylpenicillin har länge använts som empirisk behandling av samhällsförvärvade pneumonier i Sverige.1 Det har dock funnits osäkerhet kring hur bra effekten av detta preparat är mot infektioner orsakade av Haemophilus influenzae. Evidensen för att behandla H. influenzae med bensylpenicillin baseras huvudsakligen på klinisk erfarenhet och laboratorie-data medan antalet kliniska studier som visar på behandlingseffekt är ...

I dag är spirometri det viktigaste diagnostiska testet för obstruktiva lungsjukdomar. Dessvärre har spirometri begränsad känslighet för flera sjukdomar, till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som börjar med bronkiolit och centrilobulärt emfysem. Dessutom kräver spirometri korrekt patientsamarbete och kan därför vara problematiskt att utföra med barn och psykiskt eller fysiskt oförmögna patienter. Diagnoserna kan därför ...

Muskeldysfunktion förekommer vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), det vill säga att skelettmuskulaturen atrofieras, försvagas och får försämrad funktion.1 De flesta studier av muskeldysfunktion vid KOL inkluderar personer med svår och mycket svår sjukdom.  Underdiagnostiken vid KOL är dock betydande, och man räknar med att enbart en tredjedel av alla som har KOL är identifierade inom ...