Kognitiv nedsättning och demens, inklusive Alzheimers sjukdom (AD) föregås ofta av försämrat luktsinne.1,2 Ett intressant fynd som framkommit i vissa studier är att även individer med typ 2-diabetes (T2D) uppvisar luktnedsättning,3-7 vilket möjligen indikerar att metabol försämring kan återspegla ett nedsatt luktsinne. Eftersom T2D utgör en riskfaktor för kognitiv nedsättning och demens8 skulle ett försämrat ...

Alkoholberoende är en folksjukdom som innebär ett stort lidande för individen, då den orsakar många olika följdsjukdomar såsom cancer, pankreatit och hjärt–kärlsjukdom. Tillståndet leder till ett flertal negativa sociala konsekvenser samt i förlängningen till stor ekonomisk belastning för samhället.1 För personen i fråga innebär alkoholberoende tolerans, abstinens, kontrollförlust, sug efter alkohol samt återfall. Det finns ...

Diabetes är en kronisk sjukdom där prevalensen ökar1 och medelåldern vid insjuknandet sjunker eller håller sig oförändrad i olika delar av världen.2 Detta leder till ett ökat antal makro- och mikrovaskulära komplikationer, som hjärtinfarkt, stroke, retinopati och njursvikt.3 Det finns välkända riskfaktorer för komplikationer, till exempel hypertoni, högt blodsocker, höga lipidnivåer och rökning,4 men vilka ...

Fettväv behövs för att lagra energi. Människor har den högsta andelen fettväv bland däggdjur. Jämfört med andra hominider har människan högre fetthalt än andra hominider, och det gäller även fysiskt aktiva personer och människor från i dag levande jägar-/samlarkulturer. Den höga ämnesomsättningen med en stor hjärna kräver mycket energi.1 Stora fettreserver fungerar som en energireserv ...

Diabetes är samlingsnamnet för flera sjukdomar karakteriserade av hyperglykemi. Den vanligaste typen, typ 2-diabetes, är i sig en heterogen sjukdom och påverkar flera vävnader. Vid typ 2-dia-betes ses ofta både försämrad insulinfrisättning från betaceller i bukspottkörteln och insulinresistens i muskel, lever och fett, vilket tillsammans bidrar till hyperglykemi. Flera genetiska riskvarianter för sjukdomen har identifierats, ...

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtrytmrubbning som drabbar ungefär 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.1 En förmaksflimmerdiagnos är associerad med högre risk för hjärtsvikt, stroke och förtida död. Hypertoni drabbar ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen och är den vanligaste bakomliggande orsaken till förmaksflimmer. Att förebygga förmaksflimmer i hypertonipopulationen är förstås av intresse, ...

Hjärtsvikt är västvärldens mest belastande sjukdom, både i termer av mortalitet och sjukvårdskostnader. Femårsöverlevnaden är lägre än för de flesta cancerformer, cirka 50 procent, oavsett typ av hjärtsvikt, och prevalensen är cirka 2,2 procent i Sverige.1–3 De senaste 20 årens tekniska och kunskapsmässiga utveckling har medfört en omfattande förbättring av diagnostik och behandling av hjärtsvikt ...

Mortaliteten beräknas vara mellan tre och fem gånger högre bland personer med typ 1-diabetes jämfört med den övriga befolkningen.1,2 Även om skillnaden mellan personer med diabetes och den övriga befolkningen har minskat i detta hänseende är den fortfarande betydande.2−4 Det finns flera tidigare studier av sambandet mellan barnantal och mortalitet, både bland kvinnor och bland ...

Insjuknande i kardiovaskulära och tromboemboliska sjukdomar, som akut hjärtinfarkt och stroke, uppvisar en dygnsvariation med högst insjuknande efter uppvaknandet på morgonen.1-4 Detta fenomen har delvis tillskrivits en benägenhet till ökad aktivering av trombocyter under de tidiga morgontimmarna,4 men också en ”ortostatisk hyperkoagulation”, med en tendens till koagulationsaktivering efter ortostatisk provokation som vid uppresning.5-7  Tidigare studier ...

Kardiovaskulär och renal sjukdom samspelar ofta, vilket leder till en ond cirkel med risk för morbiditet och död. Denna sjukdomsbild med interagerande patologi mellan hjärta och njure benämns ofta kardiorenalt syndrom (KRS). Kronisk njursvikt är en etablerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom.1,2 KRS saknar en entydig definition. Den tidigare definitionen, njurinsufficiens orsakad sekundärt till försämrad hjärtfunktion, ...