OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som i över 30 år har bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (www.norrbotten.se/olin). Under 2018 har en artikel publicerats om hur symtomet fatigue kan screenas med stöd av ett rekommenderat och kliniskt användbart symtomformulär, COPD Assessment Test (CAT).1 Fatigue vid KOL Fatigue ...

Typ 2-diabetes beror på en otillräcklig frisättning av insulin från bukspottkörtelns betaceller, ofta i kombination med insulinresistens i perifera vävnader. Prevalensen ökar lavinartat, främst i de delar av världen där livsstilen snabbt förändras mot att bli mer och mer västerländsk; intag av för mycket eller dålig mat och för lite fysisk aktivitet. Typ 2-diabetes har ...

De systemiska amyloidoserna orsakas av felveckade eller felsammansatta proteiner som bildar fibriller kallade amyloid vilka lagras extracellulärt i ett eller flera organ, däribland ofta i hjärtat. Det är angeläget att sjukdomen upptäcks i tidig fas för att kunna erbjuda effektiv behandling.1 Mer än 30 olika proteiner som kan bilda amyloid har identifierats, där de vanligaste ...

Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis) är den parasitsjukdom som orsakar den största sjukdomsbördan på västra halvklotet1 och är därmed ett betydande globalt folkhälsoproblem. Den vektorburna, zoonotiska parasiten drabbar framför allt befolkningen i Latinamerikas fattiga delar och är där en vanlig orsak till förtida död. Naturalförloppet utgörs av en oftast lindrig akut fas som i allmänhet drabbar ...

Inom antidoping är kampen mot anabola steroider ett prioriterat område, dels eftersom de är så effektiva i dopingsammanhang (fuskarna som lyckas dölja sitt bruk av testosteronanaloger har stora framgångar avseende prestationsförmåga och kan genom fusket vinna medaljer), dels eftersom risk för allvarligare biverkningar föreligger. Bland biverkningarna är utan tvekan de psykiatriska mest katastrofala, med aggressioner ...

Rödvin anses vara en utlösande faktor för huvudvärk. Huvudvärk finns i flera former. Spänningshuvudvärk är vanligt förekommande (42 procent) och fler kvinnor än män rapporterar dessa besvär.1 Även migrän är vanligare bland kvinnor (18 procent) än bland män (6 procent).2 Klusterhuvudvärk är en ovanlig form av huvudvärk (0,1 procent) som där-emot är vanligare bland män.3 ...

Brugadas syndrom är en ärftlig jonkanalssjukdom, kännetecknad av ett typiskt elektrokardiografiskt mönster likt högergrenblock med atypisk ST-höjning i prekordialavledningarna V1–V3. Tillståndet är associerat med polymorf ventrikeltakykardi/ventrikelflimmer och därmed plötslig hjärtdöd.1  Prevalensen varierar mellan etniciteter men har observerats framför allt hos unga sydostasiatiska män utan strukturell hjärtsjukdom.2 Flera gener som kodar för jonkanaler i hjärtat har ...

Förmaksflimmer (FF) är vanligt förekommande och associerat med ökad cerebrovaskulär och kardiovaskulär dödlighet.1 Den kända prevalensen av FF är 3,9 procent hos befolkningen över 20 år.2 Asymtomatiskt FF är vanligt och utgör över 50 procent av alla FF.3 Symtomen vid FF varierar, men andfåddhet, bröstobehag, trötthet och hjärtklappning dominerar, och dessvärre inträffar stroke som komplikation ...

Antiarytmisk läkemedelsbehandling är ett komplext område och både över- och underanvändning förekommer.1,2 Flera av dessa läkemedel är behäftade med risk för biverkningar med olika organmanifestationer. Dessvärre förekommer livshotande proarytmi. De farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaperna varierar mellan individer.  Förskrivning av antiarytmiska läkemedel kräver därför noggrann utredning och beaktande av faktorer som kan öka risken för biverkningar ...

För den läkare som ägnar sig åt att handlägga akutmedicinska tillstånd är högsensitivt troponin (high-sensitivity cardiac troponin = hs-cTn) ett mycket användbart verktyg. Troponin läcker ut i blodomloppet vid skada på hjärtmuskeln och hs-cTn är nu den främsta biomarkören för att detektera akut hjärtinfarkt.  Patienter som kommer in till akutmottagningen med symtom som inger misstanke ...