I de flesta fall är graviditet relaterat till glädje i familjen. Blivande föräldrar ser fram emot tillökningen, men i vissa fall kan glädjen förvandlas till mardröm. Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion ...

Typ 2-diabetes (T2DM) ökar i prevalens, och behandling med metformin tillsammans med livsstilsförändringar är förstahandsåtgärd. Metformin har unika egenskaper utan egentlig risk för hypoglykemi samt har visats minska kardiovaskulär sjuklighet och död.1  Långtidsmedicinering med metformin, speciellt i högre doser, är dock förenad med sänkta plasmakoncentrationer av vitamin B12. Det finns dessvärre få nationella eller lokala ...

Sedan introduktionen av den första implanterbara pacemakern har den tekniska utvecklingen resulterat i mer avancerade och mindre skrymmande kardiella device. Device innefattar förutom pacemaker även implanterbar kardiell defibrillator (ICD) och hjärtresynkroniseringsterapi (CRT). Globalt implanteras ungefär 1,2 miljoner device årligen.1  Dessvärre drabbas en del av patienterna med device av infektion, något som blivit vanligare. Förklaringen anses ...

Statiner blockerar det hastighetsbestämmande enzymet i kolesterolsyntesen (HMGCR) och är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Då behandlingsmål inte nås med enbart statiner, eller vid intolerans mot statiner, kan andra lipidsänkande läkemedel användas. Ett av dessa är ezetimib, ett medel som minskar kolesterolabsorptionen genom att blockera Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) i tarmen.  I studien IMPROVE-IT (Improved ...

Insulinresistens i skelettmuskler och störd fettvävnadsfunktion är starka riskfaktorer för typ 2-dia-betes hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Trots detta är den bakomliggande orsaken till metabola störningar inte känd. PCOS är den vanligaste reproduktiva och metabola störningen hos kvinnor i fertil ålder och drabbar uppskattningsvis 15 procent.  Kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av manligt ...

Svår hjärtsvikt innebär en betydande symtombörda och ökad mortalitet trots framsteg med evidensbaserad behandling.1 I enstaka fall kan behandling med mekaniskt cirkulationsstöd, en vänsterkammarassist (left ventricular assist device, LVAD) erbjudas. LVAD kan användas i väntan på hjärttransplantation, vilket sker hos ungefär hälften av de transplanterade patienterna, och behandlingen är förenad med bättre prognos.2  De förbättrade ...

Rhinovirusinfektioner och astmautveckling hos förskolebarn

Lungmedicin, Primärvård | Katarina Stenberg Hammar | 16. maj 2019 kl. 3:02 |

Virusutlöst obstruktivitet är vanligt hos förskolebarn och nästan 50 procent har haft åtminstone en episod före sex års ålder.1 Bland barn under ett års ålder är det framför allt infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) som drabbar dem. Vid RSV-infektionen förstörs luftvägsepitelet i de minsta bronkerna och orsakar inflammation, så kallad bronkiolit, med produktion av segt ...

Numera ser vi nästan aldrig infektioner med kapslade Haemophilus influenzae typ b (Hib). Orsaken till detta är det effektiva polysackaridvaccin som infördes på 1990-talet. Emellertid har icke typbara H. influenzae (non-typeable H. influenzae; NTHi) blivit relativt vanligare och tar mer utrymme. NTHi är frekvent associerade med mediaotit, konjunktivit, sinuit, pneumoni och slutligen exacerbationer hos patienter ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är i dag en av våra vanligaste folksjukdomar. En ofta försummad aspekt av sjukdomen är att den innebär manifestationer utanför lungorna som förvärrar det naturliga förloppet.1 Muskeldysfunktion vid KOL kännetecknas av förlust av muskelvävnad och en förskjutning av fibertypen mot en mindre oxidativ fenotyp, vilket funktionellt medför nedsatt styrka och/eller uthållighet ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av rökning, och det har visats att cigarrettrökning orsakar oxidativ stress i lungcellerna.1 Förekomst av stress är också naturligt för alla celler i kroppen, och cellerna måste snabbt kunna anpassa sig till sin nya situation eftersom de annars dör. För att stå emot stressande faktorer initieras signalvägar som ger ...