N-terminal pro-B-typ natriuretisk peptid (NT-proBNP) är en väletablerad diagnostisk och prognostisk biomarkör för hjärtsvikt som också är användbar för utvärdering av behandlingssvar.1,2  Dess prognostiska värde och relevans i samband med hjärtkirurgi i allmänhet och vid åtgärd för aortaklaff-sjukdom i synnerhet är inte lika välstuderad. Frisättningen av NT-proBNP från hjärtmuskelcellerna ökar vid tilltagande volymbelastning och väggspänning ...

Det är väl känt att en hög konsumtion av alkohol är en vanlig och viktig orsak till leversjukdom och cirros.1 Hög konsumtion definieras ofta som mer än 30 gram alkohol per dag för män och 20 gram för kvinnor, motsvarande omkring 3 respektive 2 glas med 15 cl vin, vilket även definieras som en enhet. ...

Stroke (slaganfall) är den vanligaste orsaken till bestående neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna och en vanlig dödsorsak.1 Strokeincidensen har de senaste åren minskat i Sverige och i övriga västvärlden, men det finns en risk att incidensen ökar i framtiden beroende på den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.  Kända riskfaktorer för stroke är bland annat hypertoni, ...

Bronkobstruktion är ett kardinalfenomen hos patienter med astma där reversibilitet efter inhalation av bronkdilaterande beta-2-agonist kan verifiera diagnosen.  En positiv reversibilitetstest förutsätter dock att det föreligger en pågående bronkobstruktion när testen ska utföras. Även om det förelåg en obstruktion tidigt på morgonen vid uppvaknandet kan patienten ha en helt normal lungfunktion när testen ska utföras ...

Författarna av denna artikel har i en internationell publikation i december 2017 redovisat en tillbakablick på det förbud mot yrkesmässig användning av asbest som infördes i Sverige 1982 och som sedan följdes av många andra länder i och utanför Europa.1  I artikeln beskrivs bakgrunden till det svenska asbest- förbudet och huvuddragen i dess genomförande under ...

Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige liksom i många andra länder. En markant ökning av de allergiska sjukdomarna noterades under de senare decennierna av 1900-talet,1–3 men på senare år verkar ökningen ha avstannat.4,5  Orsaken till ökningen har studerats och diskuterats intensivt. Tidiga hypoteser fokuserade på ökad allergiexponering,6 förändrad inomhusmiljö7 ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diagnostiseras och graderas i dag huvudsakligen med spirometriparametrar såsom FEV1 (forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund), FVC (forcerad vitalkapacitet) och förhållandet mellan dem.1  Med hjälp av spirometrin kan man mäta graden av luftflödesobstruktion, främst i stora och mellanliggande luftvägar, men den ger ingen förklaring till den bakomliggande patofysiologin. Det är därför ...

Diagnostiken av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) baseras anamnes på exponering för inhalerade skadliga agens och symtom i form av produktiv hosta eller andnöd vid ansträngning jämte påvisande av flödesobstruktion som inte är reversibel efter bronkdilatation.  Lungfunktion undersöks ofta enbart med dynamisk spirometri, innefattande mätning av vitalkapacitet (VC) och forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1). ...

Det är numera välbelagt att rökning under graviditeten ökar risken för astma hos barnen. Lungfunktionen påverkas negativt ända upp i vuxen ålder. Skadliga följder av tobaksexponering under fosterlivet har framför allt knutits till nikotin och är vanligare hos barn med genetiskt betingad brist på glutationtransferas, ett enzym som deltar i nedbrytning och avgiftning av tobaksmetaboliter. ...

Många patienter med KOL drabbas av akuta försämringar (exacerbationer) i sin sjukdom. Det är väl känt att sådana försämringar har stor betydelse för risken att avlida samt att de ökar behovet av läkemedel, rehabilitering och sjukhusvård. Med detta som utgångspunkt är det naturligt att behandling som förebygger akuta exacerbationer är ett mycket centralt ämne i ...