Vi har hittat en ny gen som är associerad med KOL.1 Vi har identifierat den i en kohort som är kliniskt väl karaktärisad. Stora internationella studier har tidigare gjorts för att hitta genetiska orsaker till KOL, så kal- lade genome wide association studies (GWAS). Dessa studier har identifierat andra gener som är associerade med KOL, men deras roll i sjukdomspatologin har inte kunnat klargöras vilket kan bero på att KOL är en så heterogen sjukdom. I dag är den enda välkända singelgenmutationen som är relaterad till KOL den som leder till alfa1-antitrypsinbrist.2 Den aktuella genen, sulfatase modifying factor 1 (SUMF1), är involverad i bindvävsomlagringen, vilken är viktig för korrekt bildning och upprätthållande av alveolernas struktur i lungan. SUMF1 är en masterregulator som modulerar en mycket specifik och unik posttranslationell modifiering i den aktiva siten av alla sulfataser.3,4 Sulfataser i sin tur verkar på olika cellulära substrat, inklusive glykosaminoglykaner (GAG) på

Hormonterapi och lungcancermortalitet hos kvinnor – en systematisk litteraturstudie och metaanalys

Lungcancer presenterar distinkta skillnader mellan könen avseende etiologi och incidens och även mortalitet. Incidensen bland aldrigrökare är avsevärt högre hos kvinnor än hos män, kvinnor är mer benägna att utveckla adenokarcinom och den kliniska prognosen är bättre för kvinnor – även när man tar hänsyn både till stadium och till histologiska undergrupper.2-4 Könshormoner tros kunna åtminstone delvis förklara dessa skillnader, särskilt sedan det blivit känt att östrogen- och progesteronreceptorer finns i lungvävnaden.5,6 Hormonterapi (HT) är en primär källa för långtidsexponering för östrogener och/eller progesteron hos kvinnor som har nått menopaus. Trots att ett flertal studier har undersökt den potentiella associationen mellan HT och lungcancer7,8 är den tillgängliga evidensen inte övertygande – särskilt avseende HT-användande och lungcancermortalitet. Syfte Syftet med denna studie var att systematiskt sammanföra vetenskaplig evidens för och att kvantifiera associationen mellan användande av HT och lungcancermortalitet hos kvinnor i form av en metaanalys.  Metod och material En manuell,

Patienter med bröstcancer behandlas med bröstbevarande kirurgi eller mastektomi, i de flesta fall följt av strålbehandling. Patienter får antingen konventionell strålbehandling eller förkortad strålbehandling.1,2 Upp till 90 procent av patienterna får någon typ av hudreaktion. Det kan variera från milda till måttliga akuta hudreaktioner, men vissa patienter utvecklar svår toxicitet, till exempel fuktig hudavlossning, hudnekros och sår.3 Många patienter har symtom i form av sveda och klåda.4 Många studier har genomförts för att finna en effektiv lokalbehandling. Krämer och lotioner med C-vitamin, hyaluronsyra, extrakt från placenta, aloe vera, röd solhatt, kamomill, mandelolja, ringblomma och trietanolamin har testats.5–7 Några studier har jämfört steroidkrämer med placebo, med varierande resultat.8–10 Svårighetsgraden av reaktionerna påverkas huvudsakligen av strålningsschema, typ av kirurgi och individuella faktorer.11,12 Syftet med studien var att utvärdera den preventiva effekten av en lokal kortikosteroid på symtom och tecken på stråldermatit samt på skillnader i förhållande till hudtyp, strålningsschema, bröststorlek och BMI.

Profylaktisk behandling med potent steroidkräm förebygger stråldermatit

MEST SETE MEDtalks

 

Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom   Se hele webinar

Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rce560uqjb.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rce560uqjb videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/webinarbehandlingsalgoritm-vid-multipelt-myelom/'>Se hele webinar
Tillsammans skapar stationära och cirkulerande immunceller kaos i psoriasisplack

Psoriasis uppträder i ett unikt mönster på varje patients hud. De genvarianter som associeras med förhöjd risk att insjukna i psoriasis finns i kroppens alla celler, men sjukdomens kliniska bild är mycket varierande och det är fortfarande oklart varför sjukdomen uppträder på vissa men inte andra delar av huden. Vissa patienter ser ut som en skärgårdskarta med välavgränsade plack över stora delar av hudkostymen, medan andra endast får en eller ett par fläckar. Förändringar i många immunologiska signalsystem, bland annat TNF, IL-23 och IL17, är framträdande i psoriasisplack. Genetiska och immunologiska studier av grundläggande biologiska avvikelser vid psoriasis har haft stor betydelse när nyare läkemedel som Stelara och Cosentyx, som blockerar cytokinerna IL-17, IL-23 och IL-12, introducerades till patienter med svår psoriasis. Lokala sjukdomsalstrande immunceller överlever behandling Parallellt med genetiska, epidemiologiska och immunologiska studier av psoriasis har basala kunskaper om kroppens immunsystem ökat exponentiellt i takt med att vassare analysmetoder utvecklats.

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom är grundligt studerade, och att västvärldens livsstil bidrar till sjukdomens utbredning och ökning är väl känt. En diet med ett för stort och inte alltid hälsosamt kaloriintag leder till högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma och diabetes – faktorer som bidrar till ateroskleros.1  Under senare år har även den stress som vi upplever på arbetet och i det dagliga livet liksom traumatiska livshändelser och depression visat sig bidra till hjärt–kärlsjukdom.1,2 Sambandet mellan hjärt–kärlsjukdom och depression anses delvis handla om allmänt försämrad hälsa och nedsatt immunsystem, vilket ofta ses vid depression; man tar helt enkelt sämre hand om sig själv. Man bör i dessa sammanhang skilja på den depression som föregår insjuknandet, och som då är en riskfaktor för hjärtinfarkten, och den depression som kan uppstå i efterförloppet och som kan ha en större roll genom att patienten återinsjuknar i en ny hjärtinfarkt. Svensk multicenterstudie om sambandet mellan tand-

Symtom på depression – underdiagnostiserad riskfaktor för hjärtinfarkt

Depression drabbar miljontals människor över hela världen och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning.1 Drabbade individer får ofta kroniska och återkommande symtom med ökad risk för självmord.2 Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen3 är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland unga vuxna i åldern 15–29 år. I avsaknad av sjukdomsspecifika biomarkörer baseras psykiatriska diagnoser huvudsakligen på klinisk fenomenologi, och de senaste decennierna har varit föga framgångsrika i att identifiera nya måltavlor för antidepressiva läkemedel. Traditionell behandling vid depression och självmordstankar riktar sig mot hjärnans monoaminerga system. Tyvärr är effekten av dessa läkemedel ibland otillräcklig och har en fördröjd effekt på flera veckor.4 Under de senaste åren har hypotesen att inflammation är en underliggande orsak till psykiatriska sjukdomar som depression och självmordstankar vunnit allt mer gehör.5,6 Senare års metaanalysstudier drar slutsatsen att det vid depression finns förändrade nivåer av cytokiner, små molekyler som är immunförsvarets budbärare, i såväl blodet som

#Senaste Tidskrifter

Hematologi

Nr. 1 • sep 2017
årgång 1
  • Akut myeloisk leukemi
  • Immunterapi
  • EHA 2017