Patienter med bröstcancer behandlas med bröstbevarande kirurgi eller mastektomi, i de flesta fall följt av strålbehandling. Patienter får antingen konventionell strålbehandling eller förkortad strålbehandling.1,2 Upp till 90 procent av patienterna får någon typ av hudreaktion. Det kan variera från milda till måttliga akuta hudreaktioner, men vissa patienter utvecklar svår toxicitet, till exempel fuktig hudavlossning, hudnekros och sår.3 Många patienter har symtom i form av sveda och klåda.4 Många studier har genomförts för att finna en effektiv lokalbehandling. Krämer och lotioner med C-vitamin, hyaluronsyra, extrakt från placenta, aloe vera, röd solhatt, kamomill, mandelolja, ringblomma och trietanolamin har testats.5–7 Några studier har jämfört steroidkrämer med placebo, med varierande resultat.8–10 Svårighetsgraden av reaktionerna påverkas huvudsakligen av strålningsschema, typ av kirurgi och individuella faktorer.11,12 Syftet med studien var att utvärdera den preventiva effekten av en lokal kortikosteroid på symtom och tecken på stråldermatit samt på skillnader i förhållande till hudtyp, strålningsschema, bröststorlek och BMI.

Tillsammans skapar stationära och cirkulerande immunceller kaos i psoriasisplack

Psoriasis uppträder i ett unikt mönster på varje patients hud. De genvarianter som associeras med förhöjd risk att insjukna i psoriasis finns i kroppens alla celler, men sjukdomens kliniska bild är mycket varierande och det är fortfarande oklart varför sjukdomen uppträder på vissa men inte andra delar av huden. Vissa patienter ser ut som en skärgårdskarta med välavgränsade plack över stora delar av hudkostymen, medan andra endast får en eller ett par fläckar. Förändringar i många immunologiska signalsystem, bland annat TNF, IL-23 och IL17, är framträdande i psoriasisplack. Genetiska och immunologiska studier av grundläggande biologiska avvikelser vid psoriasis har haft stor betydelse när nyare läkemedel som Stelara och Cosentyx, som blockerar cytokinerna IL-17, IL-23 och IL-12, introducerades till patienter med svår psoriasis. Lokala sjukdomsalstrande immunceller överlever behandling Parallellt med genetiska, epidemiologiska och immunologiska studier av psoriasis har basala kunskaper om kroppens immunsystem ökat exponentiellt i takt med att vassare analysmetoder utvecklats.

Vattenexponering av händerna har tidigare studerats hos vuxna, framför allt med fokus på exponering i arbetet.1-5 Vattenkontakt och våtarbete är viktiga orsaker till handeksem.5-7  Exponeringen är högst i arbeten inom servicesektorn, till exempel vid restaurangarbete och städning och hos frisörer. Kriterier för våtarbete och föreskrifter för arbetsgivare har utarbetats i Tyskland.8 Även på fritiden utsätts händerna för vatten i stor omfattning.9 I alla åldersgrupper har kvinnor avsevärt högre exponering jämfört med män. Omfattningen av vattenexponering på händerna hos tonåringar har inte tidigare studerats. Syftet med den aktuella studien var att undersöka självrapporterad vattenexponering av händerna hos tonåringar. Vattenfråga till tonåringar i BAMSE Studien är en del av BAMSE-projektet (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, Epidemiologi), vilket är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska institutet, Stockholms läns landsting med flera. I projektet undersöks betydelsen av livsstil och miljöfaktorer för utveckling av atopisk dermatit, astma och rinit.10 Drygt 4 000 barn i Stockholm födda 1994–96 har

Tonåringars vattenexponering av händerna – rapport från BAMSE-projektet
Akut myeloisk leukemi

Patienter med psoriasis har förhöjd risk för allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdom.1 Forskning har visat att den totala dödligheten samt risken för specifika dödsorsaker såsom hjärt- och kärlsjukdom är förhöjda hos patienter med psorasis.2,3 Ytterligare evidens vore önskvärt eftersom data om absolut och relativ risk för specifika dödsorsaker kan indikera vilka sjukdomar som är viktigast att förebygga i patientpopulationen. Vidare kan sådan data bidra till ökad förståelse om samsjuklighet samt om sjukdomens bakomliggande orsaker och förlopp. Därför var målsättningen med studien att beräkna frekvensen av dödsorsaker hos individer med psoriasis jämfört med individer som inte har psoriasis. Metod • Datakällor Sverige har hälsodataregister av hög kvalitet.4 På landstingsnivå finns register till vilka vårdgivare måste rapportera patientkontakter för att få ersättning. Vidare finns på nationell nivå register som fångar samtliga förskrivningar som hämtas på apotek; register över immigrations- och emigrationsdatum samt register för dödsfall och deras underliggande orsaker.

Tumörtillväxt är beroende av blodkärlstillväxt, så kallad angiogenes, och olika blodkärlsreglerande faktorer kontrollerar tumörangiogenes och kärlkvalitet. Dock är det ännu oklart vilken roll som befintliga kärlbäddar i fettvävnader, där tumörer uppstår och växer, spelar för regleringen av tumörangiogenes. Vi har nyligen rapporterat genom tumörstudier i möss att den befintliga kärlbädden i olika subkutana fettvävnader styr tumörtillväxt och angiogenes. Tumörer som tilläts växa i vitt eller brunt fett påvisade ökad tumörtillväxt och hade fler blodkärl inne i tumörvävnaden jämfört med tumörer i subkutan vävnad. Detta tyder på att befintliga kärlbäddar i fettvävnader förutbestämmer tumörangiogenes, som i sin tur stödjer tumörtillväxt. Blodkärlstillväxt definieras som utväxt av nya kärl från befintliga.1 Olika vävnader har olika grad av vaskulär täthet och struktur. Befintliga kärl som finns i närheten av tumörer kan tjäna som källa för utväxt av nya kärl och därmed påverka tumörangiogenes, vilket främjar tumörutveckling, tumörtillväxt och metastasering.2–4 Subkutana vävnader består av fett-

Kan vi mäta neurodegeneration vid MS tidigt i förloppet?

Atopisk dermatit är den vanligaste inflammatoriska barnsjukdomen och drabbar ungefär 20 procent av alla barn i västvärlden.1,2 Både barn med atopisk dermatit och deras familjer upplever lägre välbefinnande jämfört med barn utan atopisk dermatit.3,4 Atopisk dermatit är ofta en kroniskt recidiverande sjukdom,5 men det finns ett flertal behandlingsmöjligheter.6-8 För att kunna jämföra behandlingar från olika kliniska studier krävs standardiserade resultatmått.9 Syftet med denna studie var att etablera ett internationellt perspektiv på vilka symtom och kliniska tecken som var viktigast för patienterna för att avgöra behandlingsutfall vid atopisk dermatit. Metod Studien var en internationell tvärsnittsstudie från 34 länder. Deltagarna var patienter med atopisk dermatit och vårdnadshavare till barn med atopisk dermatit. En lista med symtom på atopisk dermatit sammanställdes baserat på tidigare forskning10–12 samt utifrån synpunkter från en expertgrupp. Den slutliga enkäten innehöll 18 symtom och tecken på atopisk dermatit: klåda, stram hud, huden känns varm eller inflammerad, ömhet eller smärta,

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

NR. 24 • december 2017
Årgång 8
  • Nickelallergi
  • Melanom
  • Atopisk dermatit
vi rekommenderar

vi rekommenderar

Philips Blue Light Control

Föreläsare:

Speltid: 2:45

Clinical proof points

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 11:27

Light and research

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 9:25

Matthias Born MEDtalk Philips Blue Control

Trends in light treatment

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 6:11

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef