Vi fann en signifikant överrisk för utveckling av hjärtsvikt vid förmaksflimmer vid flera sjukdomar, som hjärtklaffssjukdom, kardiomyopati, diabetes, KOL och sömnapnésyndrom, men en lägre risk vid förekomst av hypertoni. Förebyggande av hjärtsvikt vid förmaksflimmer bör få lika hög prioritet som förebyggande av ischemisk stroke, och en multipel riskfaktorkontroll lik den vid typ 2-diabetes borde lämpligen kunna anammas.

PCSK9-hämmare sänker LDL-kolesterolnivåer effektivt, även som tillägg till statin. De publicerade studierna visar ett reducerat kardiovaskulärt insjuknande i behandlingsgrupperna. Effekten, i relation till LDL-K-reduktion, är densamma som observerats för statin. Aktuella rekommendationer fokuserar på högriskpatienter som inte svarat adekvat på annan terapi.

Nordisk diet vid typ 2-diabetes

Den viktiga slutsatsen är således att kosthållningen i samhället är viktig för reglering av kroppsvikt och metabola faktorer, men att hälsoeffekterna av ett alltför lågt innehåll av kolhydrater bör utredas vidare. En grundligare genomgång av kosten och dess effekter finns att läsa i en sammanfattande artikel.

blodsockernivåer vid typ 2-diabetes

För att främja de positiva hälsoeffekterna av HIIT för personer med typ 2-diabetes tyder våra data på att tiden på dygnet då träningen utförs bör tas i beaktande. Detta förhållande kan vara befolknings- och modalitetsberoende.

Denna stora registerstudie baserad på data från rutinsjukvården fann att användning av liraglutid var associerat med lägre risk för allvarliga kardiovaskulära händelser. Totalt sett överensstämde resultaten i stort med fynden från det kliniska försöket LEADER. Vår studie ger viktig kompletterande evidens från klinisk rutinsjukvård, som vi tror är av intresse för läkemedelsmyndigheter, kliniska riktlinjer, behandlande läkare och patienter.

Ökad risk för flertalet hjärt–kärlsjukdomar hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Antalet patienter som behandlas för våt AMD i Sverige har ökat kontinuerligt från 2008 till 2014. Sjukdomen har blivit mer allmänt känd, vilket gör att patienterna söker med kortare symtomduration, och därmed kan behandlingen påbörjas innan visus försämrats för mycket. Bättre visus vid baslinjen och ökat antal injektioner under åren har gjort att behandlingsresultaten förbättrats.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 32 • april 2019
Årgång 9
  • Testosteron
  • Hjärtamyloidos
  • Typ 2-diabetes
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 3

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 3:04

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 2:56

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 5:16

#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr