Peripartumkardiomyopati

Peripartumkardiomyopati

PPCM är en idiopatisk kardiomyopati med vänsterkammardilatation som debuterar i anslutning till graviditet och som inte kan förklaras av annan orsak.

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

ARVC är en genetisk sjukdom med autosomalt dominant nedärvning hos de flesta, men karaktäristiska kardiokutana autosomalt recessiva former finns.

Fysisk ansträngning kan förvärra eller i sällsynta fall orsaka kardiell sjukdom. Huvudsakligen fungerar dock fysisk aktivitet som en utlösande faktor för SCD hos individer med predisponerande sjukdom.

Kardiovaskulär bedömning inför idrottsutövande
Ökad risk för flertalet hjärt–kärlsjukdomar hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Vår studie ger starka stöd för att personer med typ 1- eller typ 2-diabetes löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebral infarkt jämfört med personer utan diabetes

Vi fann att överdödligheten hos personer som insjuknat i typ 2-diabetes i Skaraborg 1991–2004 minskat över tid jämfört med befolkningen. Ändrade diagnoskriterier, tidigare upptäckt av typ 2-diabetes, och ökad och intensifierad multifaktoriell behandling kan vara tänkbara orsaker.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes
Metformin – dosering vid sviktande njurfunktion och inför undersökning med jodkontrastmedel

sviktande njurfunktion

Vid ett eGFR understigande 45 mL/min anses risken öka för KMN. Detta kan göra att metformin ansamlas med risk för utveckling av laktacidos, ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 30 • november 2018
Årgång 8
  • Kardiovaskulär bedömning
  • Typ 2-diabetes
  • Hjärtsvikt och typ 2-diabetes
#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr