Benartärsjukdom (BAS) är en förhållandevis lite uppmärksammad sjukdom, trots att den är en av de vanligaste aterosklerotiska manifestationerna med potentiellt mycket allvarlig prognos. I Sverige beräknas 20 procent av populationen över 60 år ha benartärsjukdom,1 och prevalensen stiger med åldern, vilket gör att andelen ökar när medellivslängden succ-essivt ökar.2  Benartärsjukdom definieras med ankel/arm-index (ABI), det vill säga sänkt ankeltryck i förhållande till armtryck. Majoriteten av patienterna är asymtomatiska, men symtomgivande tillstånd brukar delas in i claudicatio intermittens, med gångutlösta bensmärtor, och kritisk ischemi, med vilovärk eller sår/gangrän. Kopplat till att benartärsjukdom är en del av en mer generell ateroskleros har många patienter också manifestationer från andra kärlsegment, det vill säga polyvaskulär sjukdom eller ”multisite artery disease” (MSAD). I en observationsstudie3 omfattande samtliga patienter med diagnosen BAS i patientregistret under åren 2006–2013 hade 61 procent enbart benartärsjukdom, 25 procent dessutom koronarsjukdom, 9 procent dessutom ischemisk stroke och 5 procent sjukdom i

Kalprotektin är en heterodimer av två proteiner och utgör majoriteten av proteinerna i neutrofilernas cytoplasma. Nivån av kalprotektin i feces är direkt proportionell med tarmens exkretion av leukocyter och är en bättre markör för inflammation i mag–tarmkanalen än nivåerna i serum/plasma.1 Kalprotektin aktiverar immunförsvaret genom aktivering av Toll-liknande receptor 4.2  Kalprotektin i feces har i flera studier visat sig vara ett viktigt kliniskt instrument för att skilja mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och irritabel tarm (IBS). I en metaanalys fann man att vid kalprotektin i feces <40 µg/g var sannolikheten att ha IBD ≤1 procent.3 Metoden att analysera kalprotektin i feces är väl utvecklad i kliniken medan kalprotektin i serum inte används annat än i forskningssyfte. Kalprotektin i feces används både för att upptäcka inflammation i mag–tarmkanalen och för att följa förloppet av en diagnostiserad IBD. Zonulin Tarmens epitelceller är en effektiv barriär för att skydda kroppen från påverkan utifrån, men också

Typ 3c-diabetes vid kronisk pankreatit

Diabetes är inte en utan en grupp sjukdomar som alla karaktäriseras av ett bestående (utan adekvat behandling) högt blodsocker. Kronisk pankreatit är å sin sida en sjukdom som ytterst sällan drabbar unga, vilket innebär att patienter med diabetes och kronisk pankreatit ofta behandlas på samma sätt som patienter med diabetes typ 2, vilken ju är vanligast bland äldre patienter. Terapin behöver inte bli fel, men den kroniska pankreatiten riskerar att förvärras om patienten behandlas som vid diabetes typ 2, beroende på okunskap om den annorlunda patogenesen vid pankreatitdiabetes. Vid diabetes typ 2 föreligger ju i första hand – ur behandlingssynpunkt – en insulinokänslighet, vilket leder till inadekvata kompensatoriska mekanismer.1 Vid kronisk pankreatitdiabetes föreligger primärt inte denna insensitivitet, utan patogenesen karaktäriseras av en skada i pankreaskörteln som leder till bristande mängd producerade pankreashormoner (inte bara insulin). Detta kan ske vid en rad helt olika sjukdomar, och vid bortopererande av hela eller

Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

Icke-alkoholorsakad fettlever (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) är i dag den vanligaste leversjukdomen i världen, med en prevalens som uppskattas till cirka 25 procent.1 NAFLD innebär en fettinlagring i levern (steatos) till följd av övervikt och/eller insulinresistens och i avsaknad av alkoholöverkonsumtion. Hos vissa individer sker en progress av steatosen med tillkomst av inflammation och fibros, vilket benämns steatohepatit (non-alcoholic steatohepatitis, NASH).2 Man vet att patienter med NAFLD har upp till sju gånger ökad risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med normalbefolkningen.3,4 Det omvända gäller också; hos patienter med typ 2-diabetes ses NASH i upp till 66 procent av fallen.5,6 Vid NAFLD är samtidig typ 2-diabetes en prognostiskt ogynnsam faktor som ökar risken för kardiovaskulära händelser och levercellscancer samt leder till ökad mortalitet.7 I tidigare kohortstudier som undersökt diabetesutveckling vid NAFLD har uppföljningstiderna varit relativt korta, och i de flesta studier (utom en) har diagnosen NAFLD ställts med ultraljud, och

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar med förhöjd nivå av glukos i blodet. De vanligaste formerna är diabetes typ 1 och typ 2. Grunden för all diabetesbehandling är hälsosamma levnadsvanor, som, utifrån typen av diabetes och individuella behov, kompletteras med läkemedel för att kompensera för avsaknad av eller bristande insulinproduktion.1,2 Den internationella diabetesfederationen IDF uppskattade i sin publikation Diabetes Atlas 20153 att 415 miljoner personer hade diabetes. En av elva vuxna personer mellan 20 och 79 år hade diabetes, och prognosen för 2040 är att en av tio vuxna personer ska ha diabetes. IDF arbetar enligt den globala diabetesplanen för 2011–2021 med tre prio-riterade områden: förbättrad utbildning och vård av personer med diabetes, förhindrad utveckling av typ 2-diabetes och förhindrad diskriminering av personer med diabetes. För patienten innebär lärandet i att leva med långvarig sjukdom att lära känna det förändrade livet och att pröva sig fram i syfte att hitta

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste ärftliga hjärtmuskelsjukdomen och förekommer hos ungefär en person av 500 i befolkningen.1 Diagnosen ställs vanligtvis genom ekokardiografi, där en förtjockning på minst 15 millimeter (hos vuxna) påvisas vilken inte kan förklaras av hypertrofi till följd av förhöjda fyllnadstryck som vid hypertoni eller aortastenos.2 Vid HCM dominerar hypertrofin oftast i kammarseptum, men varianter med koncentrisk och apikal utbredning påträffas emellanåt.3 Förtjockningen i septum kan, tillsammans med så kallat SAM-fenomen av mitralklaffen, medföra utflödesobstruktion och mitralklaffinsufficiens. EKG visar i regel tecken på hypertrofi med stora QRS-amplituder och negativa ST-sträckor och T-vågor. Patienten begränsas framför allt av dyspné, men också av angina, yrsel, presynkope, synkope och hjärtklappning.1 Det kan vara något av dessa symtom som medför utredning där HCM diagnostiseras, men det kan också ske till följd av blåsljud, EKG-avvikelse vid hälsokontroll, screening av idrottsutövare eller vid familjeutredning. Vid konstaterad HCM rekommenderas genetisk utredning som påvisar en

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

NR. 26 • februari 2018
Årgång 8
  • Typ 2-diabetes
  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Benartärsjukdom
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Diabetes och kardiovaskulära risker

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 38:52

Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

Föreläsare: Chantal Mathieu

Speltid: 16:11

Behandling efter metformin

Föreläsare: Anders Tengblad

Speltid: 22:05

#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr