Höjdpunkter från ICML 14

Höjdpunkter från ICML 14

En snabb genomläsning av programmet för årets höjdpunkt för världens lymfomläkare, ICML 14 i Lugano, avslöjade att immunterapi kommer att vara ett av de stora ämnena i framtidens behandling av lymfoida maligniteter. Flera symposier och sessioner handlade om historiska förhållanden avseende immunterapins födsel och utveckling – och om de senaste möjligheterna och framstegen. I ”The Gianni Bonadonna memorial lecture” (abstrakt 2) beskrev M.A. Shipp ”copynumber alternations” i PD-L1- och PD-L2-generna (9p24.1), som ses vid Hodgkins lymfom och som leder till överuttryck av PD-1-ligander. Dessa förmodas vara ansvariga för ”T-cell exhaustion”. Studier har visat att PD-1-blockering vid Hodgkins lymfom ger responsfrekvenser på upp emot 70 procent. Åtskilliga abstrakt handlade om detta. Som något nytt hade man också funnit ”copynumber alternations” i samma gener vid primärt mediastinalt lymfom, primärt CNS-lymfom och Testis lymfom. Preliminära resultat tyder också på höga responsfrekvenser med PD-1-blockering vid dessa sjukdomar. Anti-CD19 CAR-T-celler som behandling mot refraktär/recidiverande DLBCL

Behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom hos äldre

Diffust storcelligt B-cellslymfom är i hög grad en sjukdom som drabbar äldre, med en åldersspecifik incidens som ökar från knappt 10/100 000 i 50-årsåldern till drygt 40/100 000 hos 80-åringar. Medianålder vid tidpunkten för diagnos är 70 år. I kliniska studier är den totala överlevnaden efter tre år drygt 70 procent hos patienter över 60 år som behandlats med R-CHOP, medan den totala överlevnaden efter två år är 59 procent hos patienter över 80 år som behandlats med R-miniCHOP. Det är emellertid mycket få av de äldsta patienterna som inkluderas i kliniska studier, och därför finns endast begränsat med kunskap om vilken behandling som är mest optimal för denna stora grupp. Detta har vi försökt belysa i en stor retrospektiv registerstudie som presenterades på årets ICML i Lugano. I studien har vi belyst komorbiditet, behandlingsstrategi, inläggning och överlevnad i en populationsbaserad kohort av patienter över 75 år med nydi-a- gnostiserat

I en nyligen publicerad studie1 beskriver vi att det cellulära deoxynukleosidtrifosfattrifosfohydrolaset SAMHD1 hydrolyserar cytarabins aktiva metabolit ara-CTP (cytarabintrifosfat). Att avlägsna SAMHD1 ökade effekten av cytarabin dramatiskt både i primära AML-blaster och i musmodeller. Samtidigt korrelerade SAMHD1-uttrycket negativt med överlevnad efter cytarabinbehandling i både pediatriska och vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Utöver det tyder våra uppföljande studier2-4 på att SAMHD1 har en liknande roll även för andra antimetaboliter och cancerformer. Vi föreslår därför att utveckla SAMHD1-hämmare för att effektivisera cytotoxiska terapier. Epidemiologi och prognos av AML Den globala incidensen av akut myeloisk leukemi (AML) uppskattas ligga mellan 300 000 och 350 000.5 Inom den pediatriska populationen utgör AML 10–20 procent av alla leukemier, och därmed cirka 3–6 procent av alla pediatriska maligna sjukdomar.6 I de nordiska länderna kunde överlevnaden för barn med AML förbättras från mindre än 40 procent 1984 till nära 70 procent 2012.7 Däremot ligger femårsmortaliteten för

Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

MEST SETE MEDtalks

 

Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom   Se hele webinar

Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rce560uqjb.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rce560uqjb videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/webinarbehandlingsalgoritm-vid-multipelt-myelom/'>Se hele webinar

Hur behandla patienter i återfall efter behandling med ASCT?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rce560uqjb.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rce560uqjb videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Hur behandla patienter i återfall efter behandling med ASCT?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/webinarhur-behandla-patienter-i-aterfall-efter-behandling-med-asct/'>Se hele webinar
Immunterapi vid myelomatos – «checkpoint-hämmare» och CAR-T-celler

På senare år har stora framsteg gjorts i förståelsen av biologin vid myelomatos, och många av de genfel och signalvägar som är viktiga för myelomatoscellen har nu karaktäriserats. Men sjukdomsprogression beror inte bara på tumörcellen. Mikromiljön har gradvis fått ett allt större fokus med immunsystemet som en viktig deltagare. Immunterapi går ut på att använda delar av detta system för att döda cancercellerna. Immunsystemet kan döda tumörceller genom att känna igen molekylära strukturer (antigener) som är mer eller mindre selektivt närvarande i tumörcellerna. De kan vara överuttryckta normala gener (tumörassocierade antigener) eller genetiskt förändrade strukturer (tumörspecifika antigener) som inte finns i normala celler. En starkt immunogen tumör i en immunkompetent individ kan således elimineras. Om tumören är mindre immunogen (mindre olik andra vanliga celler) eller om individen har ett mindre aktivt immunförsvar kan elimineringen av cancertumören bli ofullständig. Sjukdomen kan ändå hållas under kontroll. Vid någon tidpunkt kan emellertid en

Det har inte skett något betydande genombrott i behandlingen av akut myeloisk leukemi (AML) sedan 1973, då kombinationen daunorubicin och cytosinarabinosid introducerades som framgångsrik behandling. Detta kommer emellertid att förändras inom en nära framtid. På den senaste ASH-kongressen (ASH, American Society of Hematology) i San Diego i december 2016 bekräftades att nya läkemedel är på väg att introduceras för kliniskt bruk. Den oerhörda mängden nya läkemedel, och även kombinationer av nya och gamla läkemedel, gör det nästan omöjligt att ens nämna allas namn. De mest relevanta resultaten av de nya terapierna kan dock sammanfattas i följande stora läkemedelsgrupper. Antikroppar Vadastuximab-talirin (SGN-CD33A) är en monoklonal anti-CD33-antikropp kopplad till en toxisk PBD-dimer (PBD, pyrrolobenzodiazepin) som är bunden till linker-DNA för att ta sig in i cellen. SGN-CD33A har prövats i en kombinerad fas I-kohortstudie som utvärderade säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och antileukemisk aktivitet hos vadastuximab-talirin plus hypometylerande medel (HMA) för äldre högriskpatienter med

Akut myeloisk leukemi
EHA Madrid 2017

EHA Madrid 2017

EHA har en något lägre profil på sitt vetenskapliga program än ASH, och de stora nyheterna på området är därför inte lika frekventa på detta möte. Undervisningsprogrammet är däremot utmärkt, och jag rekommenderar den som vill följa med på området att läsa artiklarna i fortbildningsboken. Boken för 2017 har ännu inte kommit, men den kommer att finnas på www.ehaweb.org. Utvecklingen är omfattande inom hela fältet, kanske särskilt när det gäller behandling av KLL och myelomatos, men även AML och MPN. Många av föredragshållarna på utbildningssessionerna var europeer. Professionella synpunkter och realiteter avseende finansiering och organisation av hälso- och sjukvården gör dessa presentationer högst relevanta för oss, kanske mer än liknande seminarier på ASH. Det var många deltagare på den norska kvällen, trots Sankt Hans-helg med mera. Tack till BestPractice för arrangemang av detta möte, en viktig arena för samarbete mellan hematologer. Många av oss har få kolleger och diskussionspartner i

#Senaste Tidskrifter

Hematologi

Nr. 1 • sep 2017
årgång 1
  • Akut myeloisk leukemi
  • Immunterapi
  • EHA 2017
#

Hematologi

Vladimir Lazarevic,

Vladimir Lazarevic,
överläkare

Hareth Nahi

Hareth Nahi
docent, överläkare