År 2008 påbörjades utveckling och implementering av den självrapporterade hälsoenkäten i kvalitetsregistret InfCare HIV. Hälsoenkäten har i denna studie1 validerats, och den visar hög samstämmighet mellan följsamhet till antiretroviral behandling och virologiskt resultat. Andra viktiga data är hur patienterna uppskattar sin fysiska och psykiska hälsa samt patientrelaterade upplevelser (patient reported experience measures, PREM) av vården och behandlingen. Hälsoenkäten i Infcare HIVär utvecklad som ett samtalsstöd och frågeformuläret innehåller nio frågor och besvaras antingen med ja eller nej, eller på en Likertskala mellan 1–6 respektive 1–4. Svaren som används i det kliniska arbetet visualiseras i beslutstödets graf (figur 1). I denna studie analyserade vi behandlingsdata och hälsoenkätens resultat mellan åren 2012 och 2014. Syftet var att utvärdera faktorer som påverkar patientens följsamhet till behandling samt att studera trender gällande följsamhet över tid. Studien inkluderade 2 846 enkäter, och bortfallet var 171 personer som avböjde att göra hälsoenkäten. Gruppen som besvarade enkäten

Födelsemånadens inflytande på risk att utveckla MS senare i livet

Sjukdomar orsakade av hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) är allvarliga, och virusspecifika T-celler har en viktig roll i leversjukdomen. Virusspecifika T-celler medverkar troligen både vid leverskada och vid utläkning av hepatit B och hepatit C.1 Cytotoxiska T-celler (CTL) är primära effektorceller som medierar viruskontroll. Detta sker dels genom utsöndring av antivirala cytokiner, dels via cytolytisk aktivitet där cytokiner kan hämma virus utan att döda cellen. Studier har visat att HBV- och HCV-specifika T-celler är relativt få eller obefintliga hos personer med kronisk infektion. De har vidare visat att funktionen hos virusspecifika T-celler är bristande, och att orsaken till att de är dysfunktionella eller toleranta är dels en ständig närvaro av antigenexponering, dels hämmande effekter av virusreplikation.2–6 Omdirigering av T-celler Användning av CAR(chimeric antigen receptor)- och TCR(T-cellsreceptor)-modifierade autologa T-celler har på senare tid genererat stor uppmärksamhet inom cancerterapi.7,8 Principen är att förstärka eller omdirigera patientens egna T-celler genom att

I ett globalt perspektiv är malaria en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Infektionen orsakas av parasiter ur släktet Plasmodium och sprids med hjälp av myggor.1 Fem olika Plasmodiumparasiter orsakar malaria hos människor, och den som orsakas av Plasmodium falciparum är den dödligaste typen.2 Det finns fortfarande inget välfungerade vaccin, och en av anledningarna kan vara att vi ännu inte har tillräckliga kunskaper om hur vårt immunförsvar påverkas av en infektion med Plasmodium falciparum. Livscykel och kliniskt förlopp Parasiten har en komplicerad livscykel som kräver två värdar, myggor av släktet Anopheles och människor, och den går igenom tio olika morfologiska stadier i fem olika vävnader.3 När en infekterad mygga suger blod inokuleras sporozoiter i blodomloppet som senare infekterar hepatocyter. Inuti hepatocyter bildar parasiten merosomer innehållandes merozoiter som efter 5–16 dagar lyserar, vilket leder till att merozoiter kommer ut i blodet och infekterar erytrocyter. Detta är början på det stadium som orsakar alla

Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

Vaccination mot infektionssjukdomar är en tillämpning inom medicinen som tillhör de mest framgångsrika i fråga om att förhindra dödlighet. Difteri, stelkramp och mässling är under kontroll i Sverige tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet. Dock saknas fortfarande vaccin mot flera allvarliga sjukdomar orsakad av till exempel HIV-1, ebolavirus och zikavirus. En ökad förståelse kring de immunologiska mekanismer som framkallar och formar immunitet efter vaccinering skulle förbättra möjligheterna att skräddarsy nya vaccin som är bäst lämpade mot ett givet patogen och som genererar långvarig och effektiv immunitet. Rollen av adjuvans för rekombinanta proteinbaserade vaccin Flertalet kliniska vaccin är baserade på avdödade eller extremt försvagade levande patogener utan kapacitet att orsaka sjukdom (så kallade attenuerade vaccin). Dessa vaccin har mikrobiella antigener som känns igen av kroppens medfödda immunsystem, och som genast svarar med inflammation i likhet med patogenexponering vid naturlig infektion.1  Precis som efter en infektion genereras vaccininducerad immunitet inom ett par veckor. Framställning

Antalet nya HIV-fall minskar globalt, men Sydafrika har flest antal fall i världen med 5,6 miljoner smittade individer. Även om 56 procent av de smittade individerna fick antiretroviral behandling (ART) under 2014,1 så följer inte alla behandlingen noggrant. Strategier för att öka effektiviten inkluderar att noggrant följa behandlingen samt att besöka specialiserade kliniker och läkare för att fylla på medicin.2 Glömska är det vanligaste skälet till att inte följa ART-behandlingen och missa läkarbesök.3,4 Mobiltelefoner skulle kunna hjälpa individer att komma ihåg att följa behandlingen bättre och att besöka läkare, i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) förslag.5 Vårt mål Vår målsättning var att identifiera patientgrupper som hade minst sannolikhet att använda sig av mobiltelefoner för att påminna sig om läkarbesök och uppföljning av ART-behandlingen. Vi ville även förstå varför vissa patientgrupper tenderade att förlita sig på mobiltelefoner som hjälpmedel. Patientrekrytering Vi analyserade data från South African Evaluation Study (SAVE) som samlades in

HIV-epidemin har gett upphov till utmaningar i vården av och stödet till personer som lever med HIV (PLHIV). Vietnam har en av de snabbast växande HIV-epidemierna i Asien, vilket har fått djupgående ekonomiska och sociala konsekvenser, förstärkta av det nära sambandet mellan HIV/aids och fattigdom i landet. Majoriteten av dem som infekterats kommer från fattiga familjer, och droganvändning tillsammans med sjukdomen förvärrar dessa familjers fattigdom.1 Vård på sjukhus har i stor utsträckning ersatts av vård i hemmet, och därmed har kraven på familjevårdgivare ökat. Dessa familjerådgivare ställs inför stora problem förknippade med psykologisk, social och ekonomisk vårdgivning, och de utsätts för stora fysiska och känslomässiga påfrestningar.2 En faktor som har visat sig förorsaka depression bland familjevårdgivare är att behöva tillbringa hela dagen tillsammans med PLHIV. Bland familjevårdgivare har 27 procent ansett sig ha en tung börda, och 50 procent har varit deprimerade.3 En svår ekonomisk situation hänger ihop med risken

#Senaste Tidskrifter

Infektionsmedicin

Nr. 10 • jun 2017
Årgång 6
  • Kronisk hepatit C
  • Fästingburen encefalit
  • HIV
#

Infektionsmedicin

Leo Flamholc,

Leo Flamholc,
överläkare

Ola Weiland,

Ola Weiland,
professor, överläkare