Pulmonell vaskulär remodellering är vanligt förekommande vid kronisk lungsjukdom, som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1 Strukturella förändringar i pulmonella kärl och i distal lungvävnad, parenkymet, kan leda till försämrat gasutbyte i alveoler och hypoxiska förhållanden i lungan och systemiska komplikationer. Komorbiditet vid kardiovaskulära sjukdomar har negativ inverkan på sjukdomsprogress och prognos vid KOL.2 Nya behandlingsstrategier behövs för att motverka pulmonella vaskulära förändringar vid kronisk lungsjukdom. I dag vet vi att strukturella celler, som fibroblaster, har potential att bidra till remodellering av kärl och luftvägar samt associerad fibrosutveckling.3 Fibroblaster är viktiga producenter av bindväv, men även av inflammatoriska mediatorer och tillväxtfaktorer.4 De syntetiserade tillväxtfaktorerna kan bindas upp och lagras i specifika strukturer i bindväven. Onormal aktivering av fibroblaster kan därmed ge upphov till patologisk vävnadsremodellering. Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF) Vi har i tidigare studier visat att alveolära fibroblaster från patienter med svår KOL har en förändrad bindvävsfenotyp samt att fibroblaster syntetiserar höga nivåer av vasodilaterande prostacyklin.5 En annan vaskulär mediator, tillväxtfaktorn vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), syntetiseras även av fibroblaster. VEGF är en nyckelfaktor vid angiogenes men även vid vaskulära remodelleringsprocesser och implicerad vid KOL-progression.1 Frågeställningen i vår nyligen publicerade studie i Respirology6 var därmed om VEGF kunde ha betydelse för fibroblasters funktion och pågående remodelleringsprocesser. Vi undersökte om där fanns skillnader i syntes av VEGF från alveolära fibroblaster från patienter med svår KOL (GOLD IV) jämfört med alveolära fibroblaster från friska individer, och om VEGF kunde vara en biomarkör för pågående remodellering. VEGF syntetiserades i höga nivåer från de alveolära fibroblasterna samt

Lungcancer är den femte vanligaste maligniteten i Sverige, men den är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Endast en femtedel av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) diagnostiseras med en potentiellt botbar sjukdom, det vill säga i tidigt stadium. Det gör att prognosen allmänt är dålig och att överlevnaden är starkt associerad med sjukdomsstadium vid diagnos.1 Eftersom de som drabbas av lungcancer oftast är äldre samt för det mesta är eller har varit rökare har de även ökad risk för många andra kroniska sjukdomar (komorbiditet),2 vilket innebär en extra utmaning när det gäller att ge optimal lungcancervård. Trots detta är betydelsen av komorbiditet för handläggning och prognos av patienter med lungcancer fortfarande till viss del okänd. Man har tidigare postulerat att komorbiditet inte är så prognostiskt intressant vid maligniteter med dålig/låg överlevnad. I dag finns emellertid evidens för både låg behandlingsintensitet och sämre överlevnad samt data som visar ökad perioperativ dödlighet hos operabla patienter med NSCLC och svår komorbiditet.3,4 Målet med föreliggande studie har varit tudelat: för det första att jämföra prevalensen av komorbiditet bland patienter med NSCLC och utvalda lungcancerfria kontroller i ett populationsbaserat material, och för det andra att undersöka påverkan av komorbiditet på behandlingsmönster och prognos vid NSCLC. Material och

Som ett led i den forskning som bedrivs inom verksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016 – results from three population surveys” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver trender i prevalens (förekomst) av astma, både allergisk och icke-allergisk, i Norrbotten under en tjugoårsperiod. Astma är en heterogen sjukdom med flera olika fenotyper som traditionellt indelas i allergisk och icke-allergisk astma. Under större delen av 1900-talet har prevalensen av astma ökat, medan studier under sent 1990-tal och därefter har visat mer divergerande resultat; vissa på en fortsatt ökning och vissa där den tidigare ökningen verkar ha avstannat,2-9 det senare främst bland barn och ungdomar.10-13 Prevalenstrenderna verkar kunna kopplas till förändringar i miljön, och många områden där ökningen fortfarande fortgår karaktäriseras av en mer västerländsk livsstil och ökad urbanisering.9,13 Prevalensen av astma är relativt hög i Sverige jämfört med andra länder, uppskattad till cirka 10 procent år 2007.7 Tidigare studier har visat på en viss ökning i astmaprevalens från mitten av 90-talet till mitten av 00-talet, åtminstone en ökning av diagnostiserad sjukdom,7,14 men hur trenderna ser ut därefter är mer oklart. Dessa

Snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Astma är en komplex sjukdom eller sjukdomsgrupp som karaktäriseras av kronisk luftvägsinflammation, strukturella förändringar av luftvägarna (remodellering) och luftvägshyperreaktivitet. Den drabbar nästan var tionde individ i Sverige, och eftersom en stor andel av astmatikerna är unga är det många som påverkas av sjukdomen under den arbetsföra tidsperioden. Detta gör att sjukdomen inte bara orsakar stort lidande utan också stora samhällskostnader. Behandlingen utgörs i dag huvudsakligen av inhalation av kortisonpreparat i kombination med kort- eller långtidsverkande β2-adrenoceptoragonister. Vid svårare sjukdom kan behandling med leukotrienantagonister och även långtidsverkande muskarinreceptorantagonister läggas till. Trots denna terapeutiska arsenal finns det ändå ett fortsatt stort behov av effektiv behandling av astma, speciellt svår astma. En orsak till att utvecklingen av läkemedel har försvårats är att det finns många fenotyper av astma och att endotyperna, det vill säga mekanismerna bakom de olika fenotyperna, ännu inte är klart definierade. På senare tid har man dock utvecklat behandling med

Att leva med en astmasjukdom kan påverka vardagen fysiskt, psykiskt och socialt. Tonårstiden är en sårbar tid då kroppen utvecklas mycket, både fysiologiskt och psykologiskt. Att då också ha en astmasjukdom ställer särskilda krav, och vi vet att tonåringar med astma kan vara svåra att behandla ur ett kliniskt perspektiv.1 Det är också vida känt att tonåringar med astma är den grupp som ofta brister i följsamhet till behandling och riktlinjer.2,3 I de befintliga riktlinjerna för hur tonåringar med astma ska omhändertas i vården finns också brister. En studie i primärvården gällande sjuksköterskors och läkares följsamhet till nationella riktlinjer visade stora brister i omhändertagandet av barn och ungdomar med astma.4 Många har försämrad livskvalitet Målet med astmabehandling är att varje individ med astma ska få stöd, information och utbildning i hur de ska hantera sin sjukdom.5 Trots detta vet vi att många ungdomar med astma rapporterar omfattande symtom och att

Kan små icke-proteinkodande RNA som förbättrar insulinkänslighet bli verktyg för att bekämpa diabetes?

Syrgasbehandling i hemmet är en etablerad behandlingsmetod sedan snart 40 år tillbaka. Syrgasbehandling kan ges i terapeutiskt syfte för att förlänga överlevnaden vid svår kronisk syrebrist, som ambulatorisk behandling under ansträngning med syftet att öka den fysiska kapaciteten eller som palliativ behandling i förhoppning om att minska andfåddhet och förbättra livskvalitet. I denna artikel beskrivs översiktligt de olika indikationerna för syrgasbehandling utifrån några viktiga historiska studier, svensk registerdata samt några färska studier. Terapeutisk syrgas Vi vet alla att långtidsoxygenterapi (LTOT) förlänger överlevnaden vid kroniskt obstruktiv sjukdom (KOL) med svår syrebrist (PaO2 <7,4 kPa) i vila. Detta baseras på två randomiserade kontrollerade studier (RCT) från slutet av 1970-talet (MRC och NOTT), som visade att LTOT 15 timmar eller mer per dygn gav förbättrad överlevnad jämfört med ingen LTOT eller nattlig LTOT 12 timmar/dygn.1,2 Nationella och internationella riktlinjer utgår ifrån dessa RCT-studier och anger att LTOT i terapeutiskt syfte ska ges minst

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 21 • feb 2018
årgång 6
  • Allergisk astma
  • Icke-småcellig lungcancer
  • Att leva med astma
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hur seponera behandling med steroider?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:57

Hur behandla KOL i öppenvården?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:21

Kjell Larson MEDtalk

Differentialdiagnostik

Föreläsare: Kjell Larsson

Speltid: 26:40

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
med.dr, distriktsläkare

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare