Pulmonell hypertension

För att hjälpa partners/makar till patienter med kroniska sjukdomar att öka sitt deltagande bör hälso- och sjukvården arbeta för att upprätta en nära relation till och involvera makarna när de ger information och support om partnerns sjukdom.

Prevalensen av svår astma i denna stora befolkningsbaserade kohort omfattande vuxna astmatiker var 4–6 procent, vilket motsvarar en prevalens av svår astma på cirka 0,5 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Jämfört med astmatiker utan svår astma var svår astma associerat med försämrad lungfunktion, förekomst av näspolyper, förhöjda neutrofila celler i blod samt med ökad risk för sensibilisering mot mögel.

kronisk bronkit och COPD

Exponering för luftburna kemikalier eller biologiskt damm på arbetet kan bidra till uppkomst av kronisk bronkit, kronisk slemupphostning och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD).

I en nyligen publicerad omfattande översiktsartikel1 ger vi en detaljerad genomgång av möjliga bakomliggande faktorer som länkar samman KOL och lungcancer

Leicester Cough Questionnaire

En svensk version av Leicester Cough Questionnaire (LCQ), kallad LCQ-S, har tagits fram genom att följa en vedertagen översättningsmetod. LCQ-S är ett valitt och reliabelt formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med KOL och kan användas i forskning och kliniskt arbete.

Astmautveckling hos förskolebarn

Astmautveckling i barndomen har kopplats till två huvudorsaker: utveckling av sensitisering före tre års ålder och frekventa tidiga luftvägsinfektioner framför allt med RV. Data är motstridiga gällande om barnen har nedsatt immunförsvar eller överdriven immunreaktion mot RV.

Quiz om svår astma

#Senaste Tidskrift

Updates on COVID-19

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

How can you improve the treatment...

Föreläsare: Andrew Menzies Gow

Speltid: 2:09

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 5:41

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare