Epidemiologisk forskning har på senare år visat att låg solexponering och låga D-vitaminnivåer innebär ökad risk för multipel skleros (MS) senare i livet.1-3 Hypotesen förklarar möjligen gradienten med ökad MS-incidens och prevalens med nordlig latitud.4,5 Denna gradient för MS-prevalens har även varit rapporterad för Sverige.6 En annan misstänkt associerad riskfaktor för MS är födelsemånad, och tidigare studier, bland annat från Norden, har rapporterat ökad risk för MS vid födsel på våren jämfört med vid födsel på vintern.7-10 Man har resonerat runt låg ultraviolett strålning hos gravida kvinnor under vintern med sekundärt låga D-vitaminnivåer under fosterutvecklingen som en möjlig förklaring.11 Nya studier har dock ifrågasatt sambandet och visat att störfaktorer kan ligga bakom tidigare rapporter.12,13 När man kontrollerade för den naturliga skillnaden i födelsetal i befolkningen och relaterade den till födelseår och födelseort fanns inte längre någon signifikant relation mellan födelsemånad och MS-risk. Den skillnad i MS-risk som man hade associerat

Kognitiv svikt förekommer hos 40–65 procent av patienter med multipel skleros (MS) och kan finnas även i tidiga stadier av sjukdomen. Vanligen påverkas kognitiva domäner, som minne, uppmärksamhet, exe-kutiva funktioner och förmåga till informationsbearbetning, vilket kan medföra betydande konsekvenser för patientens sociala, personliga och yrkesmässiga funktion.1–3 Behandling med natalizumab har visat god effekt på skov, MRI-lesioner och progression av funktionsbortfall. Resultaten för effekter av natalizumab på kognition har inte varit helt enhetliga,4 även om de flesta studier pekar i positiv riktning.5–8 I kontrollerade studier har blindade bedömningar dock varit sällsynta. Vidare har ingen tidigare studie selekterat patienter utifrån faktisk fastställd nedsättning av kognitiv prestation – även när kognition har varit den primära frågeställningen. Syftet med vår studie var därför att undersöka effekten av natalizumab på patienter där neuropsykologisk testning talat för kognitiv svikt. Resultaten har presenterats i artikeln “Cognitive functioning following one-year natalizumab treatment: A non-randomized clinical trial”, av Rorsman, Petersen, Nilsson.9 Bedömning av kognitiv svikt Konsekutiva patienter som påbörjade behandling med natalizumab (n = 21) och en mindre kontrollgrupp av stabila patienter med MS (n = 13) med första linjens behandling inkluderades efter att neuropsykologisk undersökning påvisat subnormala resultat. Undersökningen bestod av tio kognitiva test där subnormal prestation definierades

Modellering av kortikal demyelinisering

Den initiala fasen av multipel skleros (MS) kännetecknas av sjukdomsförlopp i form av skov som följs av perioder helt eller delvis utan neurologiska symtom. Den bakomliggande patologin innebär bland annat myelinskada i centrala nervsystemet (CNS) genom inflammatoriska celler, vilket leder till neurologisk funktionsnedsättning. Moderna bromsmediciner har visat positiv effekt, inte bara genom att antalet skov minskas, utan även på utvecklingen av funktionsnedsättningen. Detta understödjer i sin tur återställandet av mye-linet och leder till symtombefrielse. Ett initialt skovvist sjukdomsförlopp utvecklas oftast med tiden till så kallad sekundärprogressiv MS, ett tillstånd som präglas av kontinuerlig försämring utan symtomfria perioder. Förutom ska-dorna på den vita hjärnsubstansen blir ofta den grå hjärnsubstansen i hjärnbarken alltmer skadad. Gråsubstanspåverkan visas dock inte i sin helhet i magnetkameraundersökningar (MRT). Hittills har fenomenet inte kunnat undersökas vidare i de vanliga djurmodellerna av MS, eftersom gnagares hjärnbark knappast påverkas vid experimentellt inducerad encefalomyelit (EAE). Det har visat sig att kortikal patologi i MS innefattar IFN-gammauttryckande CD8+-T-celler1 och TNF-alfauttryckande monocyter2 i hjärnhinnorna. Sådan kronisk inflammatorisk miljö i det subaraknoidala utrymmet leder till kortikal demyelinisering i det intilliggande subpiala området. Baserat på denna hypotes lyckades vi framkalla en utbredd kortikal demyelinisering i dark agouti(DA)-råttor immuniserade med myelinoligodendrocytglykoprotein (MOG) efter intracerebral injektion

Trots stor framgång vad gäller identifiering av riskfaktorer för multipel skleros (MS) är de tidiga skeendena i sjukdomens förlopp fortfarande oklara. Immun-attacken mot kroppsegen vävnad styrs eventuellt av varianter av ”normala” gener, ibland i samverkan med specifika livsstils- och miljöfaktorer, så kallade interaktioner. Anrikning av MS i familjer stödjer att gener bidrar till sjukdomen. I en populationsbaserad studie av svenska data uppskattades exempelvis ärftligheten av MS till 64 procent, medan mikromiljön (det vill säga miljön som delas inom en familj) skattades till cirka 1 procent.1 Det finns dock mer generella miljö- och livsstilsfaktorer, som rökning, låg vitamin D-nivå och/eller exponering för solljus, högt BMI samt förekomst av olika infektioner som kan påverka risken för utveckling av MS. MS och genetik Det internationella samarbetet ”International MS Genetics Consortium” (IMSGC) skapades för att kartlägga genvarianter som ökar risken att få MS. I den senaste och absolut största studien av gener som är associerade med MS identifieras ungefär 230 riskvarianter i 47 000 MS-fall och 68 000 friska kontroller.2 Kartläggningens resultat visar att MS har en komplex genetisk arkitektur, med HLA som största risklokus, medan de flesta övriga varianter bidrar med en liten till modest risk med en oddskvot om 1,1–1,3. HLA-regionen innehåller mer än 200 gener, de flesta av dem med immunfunktioner, och alleler vid olika gener ärvs ofta ner tillsammans i etablerade haplotyper. Inom HLA bidrar varianter i både klass I- och klass II-gener till en förhöjd risk att utveckla MS, där en så kallad doseffekt ger en förhöjd risk för

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom vars etiologi involverar både genetiska faktorer och omgivningsfaktorer. Den starkaste genetiska associationen med MS är lokaliserad inom HLA-komplexet, där bärarskap av HLA-DRB1*15 ökar MS-risken ungefär 3-faldigt i nästan alla populationer medan HLA-A*02 minskar risken med omkring 50 procent.1,2 Avsaknad av HLA-A*02 utgör därför en riskfaktor för sjukdomen. Rökning ökar risken för MS med omkring 50 procent. Drygt vart femte MS-fall i Sverige bedöms vara orsakat av aktiv eller passiv rökning.3 Interaktion mellan HLA-gener och rökning avseende MS-risk En studie baserad på Epidemiological Investigation of Multiple Sclerosis (EIMS) rapporterade 2011 att genetiska faktorer medför att vissa rökare löper en mångfaldigt ökad risk att drabbas av MS.4 Det uppstår en interaktion mellan DRB1*15, avsaknad av A*02 och rökning på så sätt att rökare som bär de genetiska riskfaktorerna löper en mångfaldigt ökad risk att drabbas av MS jämfört med rökare som saknar de genetiska riskfaktorerna.

Personer med multipel skleros (MS) har en ökad risk för fall då försämrad balansförmåga är ett vanligt och ofta tidigt förekommande ymtom.1 I en internationell metaanalys rapporterades fallrisken motsvara 56 procent under en tremånadersperiod för personer med MS med EDSS (Expanded Disability Status Score) 1,5–7,0. Fallen förekom främst inomhus (65 procent) och under dagtid (75 procent).2 Merparten av fallen sker under något slags förflyttning, inklusive gång.3 De omständigheter som påverkar fallsituationer beskrivs ofta som komplexa4 och att flera fallriskfaktorer kan spela in. Faktorer kan delas in i inre och yttre, där inre faktorer rör kroppsliga, kognitiva och emotionella funktioner och yttre avser omständigheter i omgivningen. Tidigare har följande fallriskfaktorer identifierats för personer med MS: nedsatt balans,5 nedsatt kognition,5 sjukdomsprogression,5 nedsatt funktion i nedre extremitet,4 nedsatt förmåga att dela uppmärksamhet och att behålla fokus i situationer,3,6 fatigue,3,6 ojämnt eller halt underlag6 samt användning av gånghjälpmedel.4 Många personer med MS behöver använda

#Senaste Tidskrifter

Multipel Skleros

NR. 21 • februari 2018
Årgång 6
  • Rökning mångfaldigar
  • Neurofilament light i serum
  • Kortikal demyelinisering
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Föreläsare: Zsolt Illes

Speltid: 13:02

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare