I denna MEDtalk presenterar Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus och Odense Universitetshospital data som visar att Tecfidera signifikant reducerar Nfl-nivån i plasma, serum och cerebrospinalvätska efter sex månaders behandling av patienter med recidiverande-remitterande MS. Klicka och hör Tobias berätta om resultaten.  

Mathias Buron, läkare, doktorand, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersökning gjort en direkt jämförelse mellan behandling med Tecfidera och Aubagio utifrån skovförekomst, sjukdomsutvecking och behandlingsavbrott. Studien visar flera intressanta resultat som delvis har bekräftats i en fransk studie. Klicka och hör Mathias presentera resultaten.  

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna MEDtalk fokuserar Mikkel Anthonissen på detta och på de initiativ som har påbörjats i Danmark.  

Undersökningar från det svenska MS-registret visar att antikroppar riktade mot anoctamin 2 ökar MS-risken dramatiskt. Sambandet kan kopplas till Epstein–Barr-virus, då några virus har ett fragment som är homologt med en mindre del av anoctamin 2. Enligt professor Tomas Olsson, Karolinska institutet, bidrar detta fynd till en förståelse av Epstein–Barr-virus som riskfaktor för multipel skleros.  

God kandidat som förstahandsval

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidiverande-remitterande multipel skleros, och data visar att det är ett bra förstahandsval vid mild och moderat recidiverande-remitterande MS. Detta enligt Patrick Vermersch, professor i neurologi vid Université de Lille, Frankrike, som i denna MEDtalk förmedlar en uppdatering av kliniska data och erfarenheter.

Bättre klinisk användning av biomarkörer

Homayoun Roshanisefat har använt dagarna på ECTRIMS till att uppdatera sina kunskaper om biomarkörer och hur de kan användas kliniskt. Han ser biomarkörer som ett mycket användbart redskap som ser till att patienterna kan uppnå det bästa behandlingsresultatet på sikt. Det innebär också att man som läkare kan vara förvissad om att man har gjort sitt yttersta för sina patienter med MS.

#Senaste Tidskrift