Paroxysmal nattlig hematuri

Sammanfattningsvis finns mycket kvar att förstå kring patofysiologi, naturalförlopp och optimal behandling vid PNH. Patienter med klassisk PNH riskerar många utmaningar.

KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med rituximab i kombination med klorambucil. Enligt Valentin Goede ger resultaten stöd för att denna kombination bör vara förstahandsval vid behandling av KLL-patienter med komorbiditet.

Carsten Utoft Niemann presenterar de första mycket lovande resultaten från studien VISION för patienter med recidiverande KLL.

En del patienter med KLL dör till följd av infektioner. För att reducera dödligheten gäller det att hitta de patienter som löper risk att utveckla immundysfunktion. I denna MEDtalk redogör Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, för hur detta kan göras.

Sekvensering av behandling vid KLL

Även om ett stort antal studier av KLL-behandling redan pågår är det en utmaning att sekvensera behandlingen och designa studierna så att de ger optimal kunskap om patienterna.

Resultaten från en nordisk studie som presenterades vid EHA visar att behandling med bendamustin och rituximab i kombination ger hög responsfrekvens vid köldagglutininsjukdom.Sigbjørn Berentsen vid Haugesund sjukhus lägger här fram resultat som visar att kombinationsbehandlingen är effektiv och ger få biverkningar.

#Senaste Tidskrifter

Onkologi / Hematologi

NR. 4 • september 2018
Årgång 2
  • EHA 2018
  • Prostatacancer
  • Bröstcancerrisk

EHA på twitter