kronisk bronkit och COPD

Exponering för luftburna kemikalier eller biologiskt damm på arbetet kan bidra till uppkomst av kronisk bronkit, kronisk slemupphostning och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD).

I en nyligen publicerad omfattande översiktsartikel1 ger vi en detaljerad genomgång av möjliga bakomliggande faktorer som länkar samman KOL och lungcancer

ICD-behandling

Samtal om möjligheten att stänga av ICD-behandlingen vid livets slutskede bör ske före implantationen och sedan återkommande, speciellt när patientens hälsa försämras.

ADHD-diagnostik och läkemedelstitrering

Diagnostiskt utredningsarbete kan effektiviseras genom att motstridiga resultat av SNAP-IV föräldra- och lärarskattning kompletteras med Conners CPT II, vilket underlättar beslut om diagnos. Vid läkemedelstitrering av centralstimulantia kan föräldrarnas bedömning i de flesta fall identifiera den optimala kliniska dosen. När föräldrarnas bedömning inte identifierar en optimal dos kan QbTest bidra.

Leicester Cough Questionnaire

En svensk version av Leicester Cough Questionnaire (LCQ), kallad LCQ-S, har tagits fram genom att följa en vedertagen översättningsmetod. LCQ-S är ett valitt och reliabelt formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med KOL och kan användas i forskning och kliniskt arbete.

Vår studie av fettsyror i blodet visar att framförallt låga nivåer av linolsyra och höga nivåer av palmitinsyra är viktiga prediktorer för diabetesrisk i kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes. Dessutom visade studien att ett högt intag av vegetabiliska oljor, vilket korrelerade med högre linolsyranivåer, var relaterat till bättre glukosmetabolism.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05

Uppdatera dig om sömnapné – symtom...

Föreläsare: Poul Jennum

Speltid: 18:02