Pulmonell vaskulär remodellering är vanligt förekommande vid kronisk lungsjukdom, som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1 Strukturella förändringar i pulmonella kärl och i distal lungvävnad, parenkymet, kan leda till försämrat gasutbyte i alveoler och hypoxiska förhållanden i lungan och systemiska komplikationer. Komorbiditet vid kardiovaskulära sjukdomar har negativ inverkan på sjukdomsprogress och prognos vid KOL.2 Nya behandlingsstrategier behövs för att motverka pulmonella vaskulära förändringar vid kronisk lungsjukdom. I dag vet vi att strukturella celler, som fibroblaster, har potential att bidra till remodellering av kärl och luftvägar samt associerad fibrosutveckling.3 Fibroblaster är viktiga producenter av bindväv, men även av inflammatoriska mediatorer och tillväxtfaktorer.4 De syntetiserade tillväxtfaktorerna kan bindas upp och lagras i specifika strukturer i bindväven. Onormal aktivering av fibroblaster kan därmed ge upphov till patologisk vävnadsremodellering. Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF) Vi har i tidigare studier visat att alveolära fibroblaster från patienter med svår KOL har en förändrad bindvävsfenotyp samt att fibroblaster syntetiserar höga nivåer av vasodilaterande prostacyklin.5 En annan vaskulär mediator, tillväxtfaktorn vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), syntetiseras även av fibroblaster. VEGF är en nyckelfaktor vid angiogenes men även vid vaskulära remodelleringsprocesser och implicerad vid KOL-progression.1 Frågeställningen i vår nyligen publicerade studie i Respirology6 var därmed om VEGF kunde ha betydelse för fibroblasters funktion och pågående remodelleringsprocesser. Vi undersökte om där fanns skillnader i syntes av VEGF från alveolära fibroblaster från patienter med svår KOL (GOLD IV) jämfört med alveolära fibroblaster från friska individer, och om VEGF kunde vara en biomarkör för pågående remodellering. VEGF syntetiserades i höga nivåer från de alveolära fibroblasterna samt

Lungcancer är den femte vanligaste maligniteten i Sverige, men den är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Endast en femtedel av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) diagnostiseras med en potentiellt botbar sjukdom, det vill säga i tidigt stadium. Det gör att prognosen allmänt är dålig och att överlevnaden är starkt associerad med sjukdomsstadium vid diagnos.1 Eftersom de som drabbas av lungcancer oftast är äldre samt för det mesta är eller har varit rökare har de även ökad risk för många andra kroniska sjukdomar (komorbiditet),2 vilket innebär en extra utmaning när det gäller att ge optimal lungcancervård. Trots detta är betydelsen av komorbiditet för handläggning och prognos av patienter med lungcancer fortfarande till viss del okänd. Man har tidigare postulerat att komorbiditet inte är så prognostiskt intressant vid maligniteter med dålig/låg överlevnad. I dag finns emellertid evidens för både låg behandlingsintensitet och sämre överlevnad samt data som visar ökad perioperativ dödlighet hos operabla patienter med NSCLC och svår komorbiditet.3,4 Målet med föreliggande studie har varit tudelat: för det första att jämföra prevalensen av komorbiditet bland patienter med NSCLC och utvalda lungcancerfria kontroller i ett populationsbaserat material, och för det andra att undersöka påverkan av komorbiditet på behandlingsmönster och prognos vid NSCLC. Material och

OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i över 30 år (www.norrbotten.se/olin). Under 2017 har två artiklar om livskvalitet i relation till astma bland tonåringar pub-licerats.1,2 Astma är vanligt bland barn och tonåringar och kan påverka deras hälsorelaterade livskvalitet. I yngre åldrar är astma vanligare bland pojkar än bland flickor, men under tonåren blir både astma och luftvägssymtom vanligare bland flickor.3 Följsamheten till astmabehandling är låg bland tonåringar, vilket kan leda till sämre astmakontroll och ökad risk för försämringsperioder och lägre hälsorelaterad livskvalitet.4,5 Övergången från barndom till vuxenliv under tonåren kan innebära svårigheter på grund av de personliga, fysiologiska och sociala förändringar som sker. Tonåren är med andra ord en tid i livet då det ställs nya krav, och studier har visat att den hälsorelaterade livskvaliteten försämras, särskilt bland flickor.6 Eftersom det har saknats befolkningsbaserade studier där hänsyn tagits till personliga, sociala och livsstilsrelaterade faktorer var syftet med de aktuella studierna att beskriva just detta, men även att studera hälsorelaterad livskvalitet i relation till astma, astmakontroll och olika svårighetsgrader av astma bland tonåringar. Metod Inom ramen för OLIN-studierna har en kohort av skolbarn följts upp sedan 2006.

Kemisk intolerans (KI) innebär hälsobesvär av mycket låga doser av vardagliga kemiska ämnen (vanligen luktande/stickande) som anses vara ofarliga, såsom parfymerade produkter och rengöringsmedel. En annan vanlig form av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO, ibland kallat ”sjuka hus-syndromet”, vilket innebär besvär vid vistelse i vissa byggnader i vilka flertalet personer inte får besvär. Ungefär hälften av dem som har OBO har även KI.1 Symtomen varierar stort vid både KI och OBO, men vanligt förkommande är luftvägsbesvär, hudbesvär, huvudvärk och trötthet. Symtomen kan ibland vara så omfattande att den drabbade har svårt att yrkesarbeta, umgås med vänner, besöka offentliga byggnader, använda offentliga färdsätt och bo kvar i sin bostad.2,3 Förståelsen för vad som orsakar KI och OBO är begränsad, men ingenting tyder på att de i normalfallet beror på förgiftning eller allergener. Trots att en allergisk reaktion inte förklarar KI och OBO delar de gemensamma drag med astma/allergi, vilket inkluderar kroppsliga försvarsreaktioner på ämnen som i sig är ofarliga samt en symtombild som i stort sett kan vara densamma. Det är vanligt att personer med astma/allergi får symtom av vardagliga luktande/stickande ämnen (till exempel parfym) och källor i inomhusmiljön som är andra än allergener (till exempel lukt av mögel).4,5 Nedan beskrivs en befolkningsstudie i vilken parvis samförekomst (komorbiditet) har undersökts mellan astma/allergi och KI och mellan astma/allergi och OBO, men även triadisk samförekomst (multimorbiditet) mellan astma/allergi, KI och OBO.6 Metod Undersökningen genomfördes inom ramen för Miljöhälsostudien i Västerbotten som är en longitudinell, enkätbaserad befolkningsstudie med fokus på särskilda miljökänsligheter.

Takotsubosyndrom

Stressorsakad hjärtfunktionsstörning eller takotsubosyndrom är ett förhållandevis nytt tillstånd som de senaste 25 åren i allt högre grad diagnostiserats. Symtomen är desamma som vid hjärtinfarkt i form av bröstsmärta, andfåddhet och svimning. Ofta förekommer EKG-förändringar och troponinförhöjningar. Prevalensen uppges vara 1–2 procent av alla hjärtinfarkter, men är sannolikt högre. I akutskedet får hjärtat en övergående hjärtfunktionsnedsättning som oftast innebär att de mellersta delarna och ibland apex står helt stilla medan de basala delarna av hjärtat är hyperaktiva. Hjärtat ser vid vänsterkammarangiografi eller ekokardiografi ut som ett japanskt bläckfiskfångarkärl (tako = bläckfisk och tsubo = kruka). Hjärtats funktion återhämtar sig inom dagar till veckor. Mekanismerna bakom tillståndet är oklara, men anses involvera det autonoma nervsystemet, framför allt genom sympatikusaktivering, både via direkt innervering av hjärtat men även via katekolaminer som har beskrivits utlösa takotsubo. Trots att tillståndet är känt sedan 25 år är frågorna fler än svaren. Kunskapen är så pass dålig att det inte finns riktlinjer för utredning och behandling. Studie År 2008 introducerades termen takotsubo i det svenska kranskärlsröntgenregistret, vilket möjliggjorde en registerstudie som annars inte hade kunnat genomföras då det inte finns en allmänt accepterad ICD-diagnos. 505 patienter med takotsubo med säker diagnos och utan kranskärlsförträngningar identifierades i registret 2009–2013. Två ålders- och könsmatchade kontroller med akut kranskärlssjukdom, respektive två patienter med bröstsmärta utan kranskärlssjukdom identifierades, det vill säga sammanlagt fyra kontroller per patient med takotsubo. Data samkördes därefter med nationella patientregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen) samt med inkomst- och utbildningsregistret (Statistiska Centralbyrån). Grupperna bestod till 87 procent

Det finns flera hypoteser om hur fattigdom kan vara hälsovådligt. I denna studie undersökte vi de psykosociala och materialistiska hypoteserna. Trots att lungorna är ett av de organsystem som förknippas med störst sociala hälsoklyftor1 har betydelsen av dessa hypoteser aldrig undersökts i förhållande till insjuknande i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ända sedan kronisk bronkit erkänts som sjukdomsentitet av läkarvetenskapen har det varit känt att människor i arbetarklassen är mer drabbade av luftvägsobstruktion än människor i de högre samhällsklasserna. Sedan dess har epidemin av tobaksrökning förändrat synen på KOL så till den grad att andra riskfaktorer för sjukdomen ofta glömts bort. Många patienter med KOL upplever att de skuldbeläggs av sjukvården som ser sjukdomen som en konsekvens av ett frivilligt beslut att röka.2 Socialepidemiologin är ett forskningsfält som belyser sociala faktorer som påverkar hälsan. Ur ett socialepidemiologiskt perspektiv är rökning en mellanliggande faktor för sociala processer som gör att människor med låg ställning i samhället röker i större utsträckning än människor i högre samhällsklasser. Rökning är en faktor som befinner sig nedströms fattigdom som är källan i en social kausal kedja.3 Psykosocial hypotes och relativ inkomst Intresset för hur social och ekonomisk ojämlikhet påverkar hälsan har ökat sedan den brittiske epidemiologen Michael Marmot publicerade sina studier på brittiska regeringstjänstemän. Marmot myntade begreppet ”statussyndromet”, och hans forskning visar att människors status i en hierarki är avgörande för deras hälsa, något som inte bara gäller de fattigaste utan även personer i samhällets toppskikt. En professor har längre förväntad livslängd än en som enbart

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 21 • feb 2018
årgång 6
  • Allergisk astma
  • Icke-småcellig lungcancer
  • Att leva med astma
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Diabetes och kardiovaskulära risker

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 38:52

Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

Föreläsare: Chantal Mathieu

Speltid: 16:11

Behandling efter metformin

Föreläsare: Anders Tengblad

Speltid: 22:05