Var förberedd innan du blir avklädd

I början av det nya året drar vi igång den nordiska kampanjen Var förberedd innan du blir avklädd. Kampanjen fokuserar på prevention och ska hjälpa kvinnor att ta ställning till vilken typ av preventivmedel som passar dem bäst. Vi riktar även ett särskilt fokus på personer med ADHD, då kvinnor med ADHD är speciellt utsatta när det gäller tidiga och/eller oplanerade graviditeter, tidig sexuell debut och gränsöverskridande sexuellt beteende. I synnerhet är yngre flickor med ADHD utsatta för både övergrepp och gränsöverskridande sexuella upplevelser. I samband med kampanjen samarbetar vi både med olika organisationer och med läkare inom primärvård, gynekologi och psykiatri. Vi har bland annat etablerat ett samarbete med Sex & Samfund i Norge, där de nationella abortsiffrorna är historiskt låga på grund av en markant minskning av antalet oönskade graviditeter, speciellt bland kvinnor under 25 år. Olika specialister på området, bland annat gynekolog Louise Højer Rom, kommer även att…

En rad kända riskfaktorer tycks ha samma betydelse för utgången hos båda könen medan andra, såsom hypertoni och hjärtsvikt, påverkar kvinnor och män olika.

Vår studie av mus visar att exponering för androgener under fosterstadiet är en starkare faktor än fetma och att detta har inverkan på den kardiovaskulära profilen hos honavkomman.

Glukagon och andra hormonella motregleringar mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling vid glukosnivåer <3,1 mmol/l. Detta är mekanismen bakom den låga risken för hypoglykemi i samband med inkretinbehandling.

Pulmonell hypertension

För att hjälpa partners/makar till patienter med kroniska sjukdomar att öka sitt deltagande bör hälso- och sjukvården arbeta för att upprätta en nära relation till och involvera makarna när de ger information och support om partnerns sjukdom.

Dietärt nitrat, som rödbetsjuice, omvandlas i kroppen till NO som utövar flera fysiologiska effekter, till exempel vasodilatation, som ökar blodflödet till kroppens muskler.