ADHD-diagnostik och läkemedelstitrering

Diagnostiskt utredningsarbete kan effektiviseras genom att motstridiga resultat av SNAP-IV föräldra- och lärarskattning kompletteras med Conners CPT II, vilket underlättar beslut om diagnos. Vid läkemedelstitrering av centralstimulantia kan föräldrarnas bedömning i de flesta fall identifiera den optimala kliniska dosen. När föräldrarnas bedömning inte identifierar en optimal dos kan QbTest bidra.

ADHD och skolresultat

Farmakologisk behandlingslängd samvarierar positivt med skolresultat. Givet den stora skillnaden mellan elever med och utan ADHD i termer av skolresultat är det viktigt att skolsituationen för elever med ADHD utreds tidigt. Farmakologisk behandling kan spela en roll i att förbättra skolgången för elever med ADHD, men dessa potentiellt positiva effekter bör vägas mot eventuella bieffekter.

Tre månaders behandling med omega-3/6 förbättrade läsförmågan hos 9–10 år gamla skolbarn mätt med LOGOS-test. Speciellt uttalad var effekten på deltesterna fonologisk avkodningstid och visuell analystid. Dessa funktioner är kända och viktiga markörer för god läsförmåga, och nedsatta hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

MEST SETE MEDtalks

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling   Se hele webinar

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Riskfaktorer för ALS

Det aktuella kunskapsläget är att ALS startar efter en interaktion mellan genetisk disposition och faktorer i livs- och arbetsmiljön. Bäst evidens finns för samband med bly, pesticider, rökning samt tungt och långvarigt fysiskt arbete. Det senare ökar risken fyrfaldigt, vilket också bekräftas av Vasaloppskohorten.

Subsyndromal depression hos äldre

SSD hos äldre personer är vanligt och förenat med både lidande, funktionsnedsättning och högre samhällskostnader. Med ökad vaksamhet för SSD bland äldre patienter kan man i framtiden förhoppningsvis med individanpassad behandling både sänka samhällskostnader och höja livskvaliteten för dessa personer.

Depression hos unga har ett övergående förlopp hos de flesta, men det finns en mindre grupp, cirka 20 procent, som inte blir bättre oavsett behandling.1-4 Denna grupp kallas ibland terapiresistent, och tillståndet är förenat med allvarlig sjuklighet över tid med sömnstörning, dålig humörreglering, trötthet, självskadebeteende och suicidalitet och övergår med dålig prognos från barn- och ungdomspsykiatrin till allmänpsykiatrin.  Denna artikel handlar om utvecklingen av psykoterapeutisk behandling av den här patientgruppen, ett arbete som hjälper patienten i aktuell tid, men som även kan ses som sekundärprevention av allvarlig sjuklighet i vuxen ålder. Metoden kallas humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi (HR-KBT) och behandlingsprincipen formulerades först i en artikel som beskrev en fallserie av behandlade självmordsnära ungdomar.5  I den artikeln konstaterades att självmordsimpulserna ofta var dolda, avskilda, så att säga dissocierade, men kunde aktiveras i speciella känslolägen. Därmed blev inriktningen att med aktiva tekniker bearbeta förmågan till humörreglering och under skydd av positiva känslor komma…

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / neurologi

Nr. 38 • maj 2019
Årgång 10
  • ALS
  • Psykisk ohälsa
  • Motorneuronsjukdom
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare