Under de senaste två decennierna har en hel del ny kunskap samlats ihop om ALS, i synnerhet när det gäller sjukdomens underliggande genetik och de potentiella mekanismer som följer av dessa genetiska resultat.

Sexuella minoriteter i Sverige

Sammanfattningsvis visar studien att homo- och bisexuella kvinnor och män i mycket högre utsträckning rapporterar att de haft självmordstankar eller att de försökt ta sitt liv.

Manualbaserad bildterapi vid depression

Studiens resultat indikerar att patienter som fick behandling med bildterapi hade en snabbare återhämtning från depression samt lägre allvarlighetsgrad av suicidintention.

Barn som växer upp i familjer där det förekommit dödsfall, drog- eller alkoholberoende, kriminalitet, psykisk sjukdom, separation och ekonomisk utsatthet löper en markant högre risk att drabbas av depression.

Skizofreni och inflammatoriska proteiner

Sammantaget visar vi att moderna känsliga metoder för bestämningar av proteinnivåer lämpar sig för analyser av PKU-prover eller andra prover som består av intorkat helblod även efter att dessa lagrats under flera decennier.

Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

PEGASUS- kurs för vuxna med ADHD

PEGASUS-kurs för vuxna med ADHD och deras närstående ska med fördel erbjudas tidigt i vårdprocessen för att ge kunskap, öka delaktigheten och minska stigmatiseringen.

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / Neurologi

Nr. 34 • april 2018
Årgång 9
  • Stroke
  • ADHD
  • Spelberoende
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare

Björn Kadesjö,

Björn Kadesjö,
överläkare, med.dr

Hans Ågren,

Hans Ågren,
professor emeritus