Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en allvarlig progredierande neurodegenerativ sjukdom som ger pareser i olika delar av kroppen, tal- och sväljningssvårigheter samt andningssvårigheter. Sjukdomen är dödlig, vanligtvis på grund av andningsinsufficiens, och överlevnaden är i snitt 1,5–3 år efter diagnos. Varje år över hela världen insjuknar 2–3 personer per 100 000. De enda etablerade riskfaktorerna är högre ålder, manligt kön och familjehistoria. Genetiska undersökningar har identifierat flera viktiga gener som ansvariga för en ökande andel av familjen ALS-fall. Med tanke på att mer än 90 procent av patienterna med ALS inte har en släkting med sjukdomen förefaller det generella bidraget från enskilda gener till ALS fortfarande svagt.1 ALS överlappar kliniskt och patologiskt med andra neurodegenerativa sjukdomar.2 En hypotes är därför att olika neurodegenerativa sjukdomar delar ett gemensamt ursprung.3 Denna hypotes stöds av det faktum att familjemedlemmar till patienter med ALS har en ökad risk för demens och Parkinsons sjukdom.3–5  Patienter med

Metylfenidat för behandling av ADHD

Metylfenidat (MPH), tillsammans med psykosociala insatser, är förstahandsmedlet för att behandla ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Dosen av MPH för god symtomkontroll skiljer sig åt mellan olika patienter. Syftet med denna studie1 var att beskriva koncentrationer av MPH i blod och saliv efter administrering av långtidsverkande MPH-läkemedel hos patienter med välinställd MPH-behandling för ADHD. Metod och material Patienter rekryterades från barn- och ungdomspsykiatri (BUP), allmän psykiatri (AP) och beroendepsykiatri (BP). Inklusionskriterierna var: DSM-IV ADHD-diagnos verifierad av en erfaren kliniker vid BUP, AP eller BP; långvarig behandling med långtidsverkande MPH; en kliniskt titrerad optimal dos som bedömts ge god symtomkontroll, det vill säga en reduktion av ADHD-symtom till nivå 2 på en 7-gradig klinisk global skattning.  Doseringen optimerades genom noggrann klinisk undersökning och i de flesta fall med hjälp av både frågeformulär och datorbaserad testning av centrala ADHD-symtom. Patienter med missbruksproblematik hade varit drogfria i minst tre månader. Deltagarna informerades om studien

Störd synapsfunktion tros i dag vara den viktigaste orsaken till de kliniska symtomen, särskilt den typiska närminnesstörningen, vid Alzheimers sjukdom. Detta är annars en sjukdom som genetiskt och biokemiskt främst är kopplad till proteinet beta-amyloid, som kan falla ut i så kallade amyloida plack utanför nervcellerna vid Alzheimers sjukdom. Dessa utfällningar kan man ha i flera årtionden innan man får kliniska symtom. Hur beta-amyloidutfällningarna till slut börjar skada synapserna och orsaka symtom är fortfarande oklart, men djur- och cellmodeller talar för att synapser i närheten av amyloida plack inte fungerar som de ska och till slut skrumpnar ihop, varefter nervcellsutskotten tillbakabildas och nervcellerna dör. En biomarkör för störd synapsfunktion skulle kunna vara en viktig markör för denna ”toxiska” fas i Alzheimerprocessen. En sådan markör skulle även kunna användas för tidig diagnostik samt för att upptäcka positiva effekter på synapsfunktionen i kliniska prövningar av nya läkemedelskandidater, som man (oavsett verkningsmekanism) hoppas

Neurogranin – en ny markör för synapspatologi vid Alzheimers sjukdom
Ätstörningar och stört ätbeteende hos unga vuxna och vuxna personer med ESSENCE

Familjer och närstående till barn och unga med autism rapporterar ofta svårigheter vid måltider och med ätande, vilket påverkar vardagslivet. Man vet en hel del om karaktären och förekomsten av dessa ätsvårigheter hos personer som har en samtidig intellektuell funktionsnedsättning.1,2  Det kan till exempel gälla rädsla för att prova nya maträtter, att äta sådant som anses oätligt, att idissla eller att vara mycket selektiv i sitt ätande (det vill säga endast äta ett fåtal rätter).2 Trots att svårigheterna med mat och ätande är välkända hos närstående och kliniker är de dåligt undersökta. Det är inte känt hur besvären ter sig hos den stora grupp personer med autism som inte har en samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Paraplytermen ESSENCE3 samlar utvecklingsneurologiska och neuropsykiatriska symtom som föreligger tidigt i barndomen och som senare kan beskrivas med diagnoser som till exempel ADHD, autism, inlärningssvårigheter, språkstörningar och neurologiska tillstånd. Hur det ser ut med förekomst av

Med en prevalens på omkring 5 procent utgör ADHD ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionstillstånden hos barn och ungdomar.1 Nuvarande diagnoskriterier kräver att kärnsymtomen är framträdande i barndomen och att dessa förorsakar tillräckligt stora svårigheter för att det ska vara berättigat att tala om en funktionsnedsättning.2  Forskning visar dock att det behövs ett mer sofistikerat sätt att bedöma funktion vid ADHD, i och med att funktionspåverkan kan vara av varierande grad och profil beroende på individuell utvecklingsnivå och omgivningsstöd.3,4 Detta förutsätter att vårdutövare är utrustade med skräddarsydda verktyg som möjliggör omfattande, systematiska bedömningar av funktion och omgivning. Sådan funktionsbedömning kan underlätta diagnostisk utredning med noggrann kartläggning av individuella svårigheter och styrkor. De funktionsprofiler som erhålls kan i sin tur vägleda vårdutövare i att tillsätta anpassade interventioner som fokuserar på individuella mål och behov snarare än diagnos eller symtomkriterier. En diagnos är otillräcklig för att kunna beskriva och förstå de vardagsutmaningar

Kan KLK7 vara en användbar biomarkör för progression av melanom?

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kännetecknad främst av svårigheter med koncentration, impulskontroll och reglering av aktivitetsnivå. Tillståndet förknippas även med neurokognitiva svårigheter och samsjukliga tillstånd som ångest, depression och drogmissbruk. ADHD är även knutet till högre risk för flertalet negativa livsutfall, som svårigheter i skolan, kriminalitet och trafikolyckor.1,2,3  ADHD diagnostiseras vanligen i barndomen med en global prevalens på uppskattningsvis runt 5 procent,4 men både symtom och nedsatt funktionsförmåga kvarstår ofta långt in i vuxen ålder.5 Både inom forskning och klinisk verksamhet brukar ADHD hos barn diagnostiseras genom enkät- och intervjusvar från föräldrar och lärare angående koncentrationssvårigheter och hyperaktivitiet. I klinisk verksamhet gör man utöver detta en psykologisk testning av barnet, men man kan även använda sig av ytterligare källor, till exempel självskattning eller skolobservation i den diagnostiska processen. När barnen blir äldre blir självskattning av symtom och funktionshinder en allt viktigare komponent i den diagnostiska processen. När

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / Neurologi

NR. 33 • januari 2018
Årgång 9
  • ADHD
  • Alzheimers sjukdom
  • Stroke
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare

Björn Kadesjö,

Björn Kadesjö,
överläkare, med.dr

Hans Ågren,

Hans Ågren,
professor emeritus