Postnatal depression hos pappor

Den framtagna 12-punkts ”EGDS”, som kombinerar typiska depressionssymtom från EPDS och atypiska, depressionsekvivalenta symtom från GMDS, är väl lämpad för att fånga upp pappor med misstänkt depression postnatalt. EGDS kan potentiellt vara användbar för att fånga misstänkt depression, inte bara hos nya fäder utan även mödrar.

Sammanfattningsvis antyder denna systematiska översikt möjligheten att se inflammatorisk aktivitet som en mekanism som skulle kunna öka risken för annan ohälsa vid vissa typer av ångest- och rädslorelaterade problem, men den pekar också på viktiga spår inom vilka framtida forskning kan ge viktiga bidrag.

Vi fann att två olika metoder, vilka gör olika antaganden, genererade liknande ärftlighetsestimat för åtta olika psykiatriska sjukdomar. Neuropsykiatriska och psykotiska diagnoser påvisade relativt hög ärftlighet, medan ångeststörningar och depression påvisade relativt låg ärftlighet.

Metformin – dosering vid sviktande njurfunktion och inför undersökning med jodkontrastmedel

MEST SETE MEDtalks

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling   Se hele webinar

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Konceptualisering av nedstämdhet och traumatisk stress i modellen är i linje med väl etablerade modeller för post-traumatisk stresstörning8 och depression.9 Preliminär utvärdering i en icke-kontrollerad studie har visat på lovande resultat.

ADHD-symtom hos femåringar

sambandet mellan negativa livshändelser under graviditeten och ADHD-symtom hos barnen troligtvis till stor del förklaras av familjära faktorer såsom genetik. Därmed ger vår studie inget stöd för hypotesen att stress under graviditeten kan orsaka ADHD hos barnen.

Konsekvent användning av ICF och framför allt ICF Core Sets för ADHD i kombination med ICD-11 har stor potential att standardisera och berika individuell funktionsbedömning hos personer med ADHD i kliniska och andra sammanhang.

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / neurologi

Nr. 37 • mars 2019
Årgång 10
  • ADHD
  • Postnatal depression
  • PTSD
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare