Subsyndromal depression hos äldre

SSD hos äldre personer är vanligt och förenat med både lidande, funktionsnedsättning och högre samhällskostnader. Med ökad vaksamhet för SSD bland äldre patienter kan man i framtiden förhoppningsvis med individanpassad behandling både sänka samhällskostnader och höja livskvaliteten för dessa personer.

Depression hos unga har ett övergående förlopp hos de flesta, men det finns en mindre grupp, cirka 20 procent, som inte blir bättre oavsett behandling.1-4 Denna grupp kallas ibland terapiresistent, och tillståndet är förenat med allvarlig sjuklighet över tid med sömnstörning, dålig humörreglering, trötthet, självskadebeteende och suicidalitet och övergår med dålig prognos från barn- och ungdomspsykiatrin till allmänpsykiatrin.  Denna artikel handlar om utvecklingen av psykoterapeutisk behandling av den här patientgruppen, ett arbete som hjälper patienten i aktuell tid, men som även kan ses som sekundärprevention av allvarlig sjuklighet i vuxen ålder. Metoden kallas humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi (HR-KBT) och behandlingsprincipen formulerades först i en artikel som beskrev en fallserie av behandlade självmordsnära ungdomar.5  I den artikeln konstaterades att självmordsimpulserna ofta var dolda, avskilda, så att säga dissocierade, men kunde aktiveras i speciella känslolägen. Därmed blev inriktningen att med aktiva tekniker bearbeta förmågan till humörreglering och under skydd av positiva känslor komma…

Katatoni är ett motoriskt syndrom som i sin klassiska form utmärks av stupor, mutism, posering, rigiditet, repetitivt tal och beteende. Det är huvudsakligen associerat med affektiv sjukdom, men kan uppträda vid utvecklingsneurologiska tillstånd, psykossjukdom, förgiftningar samt neurologiska och metabola tillstånd.

Detta register ger forskarna möjlighet att identifiera lämpliga kandidater för kliniska utvärderingar och andra forskningsprojekt tack vare dess kliniska kvantitativa och kvalitativa natur. Identifieringen av kandidater till kliniska prövningar kan komma att testas inom en snar framtid på patienter med MND från hela Sverige, eftersom flera potentiella behandlingar håller på att utvecklas.

Förekomst av symtom på psykisk ohälsa är generellt hög bland flyktingar som bor på asylboenden i Jämtland/Härjedalen. Inom projektet AMIR har verktyg och arbetssätt för att effektivt bedöma flyktingars psykiska hälsa tagits fram och utvärderats. Materialet utvärderas vidare inom projektet, men resultaten så här långt visar att verktygen är både användbara och träffsäkra.

Symtom på depression

Patienter som indgår i befolkningsundersøgelser med symtom på depression behandlas i Danmark i förhållande till depressionens svårighetsgrad, oberoende av SP. Få eller inga symtom på depression var associerat med att det var vanligare att inleda antidepressiv medicinering hos respondenter med låg SP.