Passiv rökning och risk för RA

Reumatoid artrit (RA) är en systemisk inflammatorisk sjukdom som karakteriseras av progressiv nedbrytning av leder och bildning av autoantikroppar. Baserat på förekomst av antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA) i serum indelas sjukdomen i ACPA-positiv och ACPA-negativ RA.1–3 Sjukdomen uppstår genom ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Rökning inducerar citrullinering av peptidantigen i lungorna och utgör en viktig riskfaktor för framför allt utveckling av ACPA-positiv RA,4-6 men rökning ökar även risken för ACPA-negativ RA.7 Totalt sett bedöms rökning orsaka omkring 20 procent av alla RA-fall i Sverige.8 En viss nivå av rökning krävs för ökad RA-risk Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis (EIRA) vid Karolinska institutet utgörs av en fall–kontrollstudie med syftet att kartlägga hur genetiska faktorer och omgivningsfaktorer samverkar när det gäller uppkomst av RA. Patienter med nydebuterad RA rekryteras från reumatiska enheter över Sverige. För varje fall väljs kontrollpersoner slumpmässigt ut från folkbokföringsregistret, matchade för ålder, kön och

Tvillingar ger möjlighet att separera genetik och epigenetik i RA

Epigenetiken och dess betydelse för det funktionella genomet har sin grund i de modifieringar av arvsmassan som är nödvändiga, inte bara för att packa två meter DNA i en cell (vi talar nu om en mammaliecell), utan samtidigt reglera de genprogram som är unika för varje celltyp och efter specifik yttre eller inre påverkan av celler och organ. Epigenetiska modifieringar innefattar framförallt DNA-metylering och diverse modifieringar av histonproteiner, till exempel fosforylering, acetylering och metylering. DNA-metylering, som kanske är den mest studerade inom epigenetiken, sker nästan uteslutande på cytosiner (C) där denna nukleotid följs av guanin (G), i det vi kallar CpG-dinukleotid (p står för fosfodiesterbindningen som håller ihop nukleotiderna i DNA). Denna metylering är konceptuellt uppdelad på två huvudvarianter: ”de novo” och ”maintenance”. Den förstnämnda sker på C som inte tidigare var metylerad och är oberoende av DNA-replikering. Den sistnämnda sker vid DNA-replikering och kopierar metyleringen från den befintliga DNA-strängen

Könsskillnader vid Sjögrens syndrom

Många reumatiska sjukdomar, särskilt primärt Sjögrens syndrom (pSS), kännetecknas av att de är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Många orsaker har föreslagits som förklaring till denna prevalensskillnad, till exempel könshormoner och könskromosomer. De bakomliggande molekylära mekanismerna ansvariga för den kvinnliga dominansen vid pSS är ännu inte klarlagda. I klinisk praxis kan sjukdomens symtom och status påverkas av patientens kön. Målen med dessa studier var att beskriva skillnader i sjukdomsmanifestationer mellan kvinnliga och manliga patienter med pSS, både vid tidpunkten för diagnos och vid långtidsuppföljning. Signifikanta skillnader I en kohort av alla diagnostiserade patienter med pSS från 2007 till 2011 i Karolinska universitetssjukhusets upptagningsområde i Stockholm1 (136 kvinnor och 10 män), fanns signifikanta skillnader i serologi och frekvens av extraglandulära manifestationer (EGM) vid tidpunkten för diagnos. Mätning av nivån av autoantikroppar mot Ro52 i SSA-positiva patienter visade att män hade signifikant högre nivåer än kvinnor. Ett ökat antal EGM

Atopisk dermatit och motionsvanor
Kan små icke-proteinkodande RNA som förbättrar insulinkänslighet bli verktyg för att bekämpa diabetes?

Personer med fibromyalgi (FM) har förutom symtom som långvarig smärta, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro1 ofta nedsatt fysisk kapacitet2-5 och svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter,6–8 såsom att arbeta.9–11 Arbetsförmåga är ett relationellt begrepp som beskrivs som balansen mellan en persons resurser och arbetets krav12,13 i fysiska, mentala och sociala dimensioner, vilka påverkas av omgivningsfaktorer och förändringar över tid.13–15 Det finns många sätt att utvärdera och mäta arbetsförmåga: genom självskattning, klinisk undersökning, intervju och sysselsättningsstatistik, beroende på undersökningens syfte. I Sverige är det juridiska begreppet arbetsförmåga nära knutet till sjukförsäkringen, med en tydlig koppling till diagnos, enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10,16 funktion och aktivitet.17 Stor variation i arbetsförmåga Andelen personer med FM som arbetar har visats variera geografiskt mellan 34 till 77 procent i olika studier, där den stora variationen speglar skillnader i sjukförsäkring och arbetsmarknad mellan länder såväl som varierande definitioner av arbete.9 Nyligen publicerade studier från Spanien, Australien, Kanada och USA

SLE är en mycket heterogen reumatisk sjukdom. Autoimmuniteten vid SLE riktas mot egna celler genom att antikroppar bildas mot olika egna strukturer, främst molekyler som finns i cellkärnan (ANA), till exempel dubbelsträngat DNA. Sjukdomen kan drabba i stort sett alla organ. Vilka organ som drabbas, och hur allvarligt, varierar mellan olika patienter, men man vet inte varför. Interferoner (IFN) och Th17-cytokiner (IL-17, IL-23 och IL-12) produceras av immunceller vid infektioner som en del av immunförsvaret mot mikroorganismer. IFN subklassificeras i tre grupper: typ I (-α, vilket är den viktigaste; men även -β, -ε, -ω hör hit), typ II (enbart γ) och typ III (λ). Onormal reglering av dessa cytokiner och förhöjda nivåer associeras med flera autoimmuna sjukdomar, bland annat SLE och psoriasis. IFN-signatur och pro-inflammatoriska cytokiner vid SLE Sedan mer än trettio år tillbaka har man vetat att IFN typ I (främst IFN-α) kan utlösa SLE när det administreras i terapeutiskt syfte, till exempel vid behandling av cancer eller viral hepatit.1 Flera studier har påvisat att IFN-α-nivåer i serum stiger vid SLE-skov.2 Det har därför ansetts att IFN typ I har en huvudroll i patologiska signalvägar vid SLE. Det har varit komplicerat att mäta direkta nivåer av INF-α på grund av att metoderna har varit opålitliga eller dyra/arbetskrävande.2 Därför har de flesta forskare använt sig av en undersökning som kallas IFN-signatur. IFN-signaturer brukar mätas genom att man kvantifierar uttrycket av några IFN-stimulerade gener i patientens celler, eller i cellinjer som exponeras för patientens serum.3 Vissa forskare har likställt typ I-IFN-signatur med

Talidomid användes förr som ofarlig medicin för behandling av vissa smärtsamma neuropatiska sjukdomar. I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet förskrevs emellertid talidomid även till gravida kvinnor över nästan hela världen som sömnmedel och mot illamående. Den teratogena egenskapen hos talidomid upptäcktes först när antalet barn födda med svåra missbildningar, så kallad talidomid- embryopati (TE), ökade. Talidomid blev känt som ett mycket potent teratogent läkemedel i medicinens historia. De vanligaste synliga missbildningarna uppkom i extremiteterna, som ibland blev mycket korta (fokomeli) eller helt saknades (ameli). Andra anomalier observerades i bland annat ögon och öron samt i viscerala organ i form av anal atresi och njurmissbildningar bland många andra organmissbildningar. De flesta personer med TE har kombinationer av olika missbildningar. Många foster dog intrauterint till följd av sina missbildningar, i samband med födseln eller direkt efteråt. Den faktiska siffran för drabbade barn och foster förblir därför för alltid okänd. I Sverige föddes över 100 barn med TE. Dessa är i dag drygt 50 år gamla. Återlansering av talidomid Talidomid förbjöds efter att dess teratogenicitet blev känd. Efter 1965 återlanserades dock medlet i många länder för behandling av multipelt myelom och ery-thema nodosum leprosum. Dessvärre har barn med TE fötts i bland annat Brasilien på grund av bristande kontroll av talidomidförbrukningen och på grund av feltolkning av varningar på läkemedelsförpackningar. Det har hittills funnits mycket begränsad kunskap om långtidseffekterna av de ortopediska missbildningarna och skadorna i framför allt extremiteterna hos de drabbade. Av den anledningen inledde vi en multidisciplinär studie

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

Nr. 34 • februari 2018
ÅRGÅNG 10
  • Fibromyalgi
  • Reumatoid Artrit
  • Sjögrens syndrom
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor