Reumatoid artrit (RA) är en inflammatorisk systemsjukdom som bland annat kan leda till bendemineralisation och broskdestruktion. Framför-allt broskdestruktion kan påverka funktionen hos patienter med RA negativt,1 vilket motiverar utveckling av metoder för tidig diagnostik och behandling. RA engagerar främst små leder, såsom metakarpofalangeala (MCP) och metatarsofalange-ala (MTP), vilka visualiseras väl med slätröntgen.2 Globalt sett är slätröntgen den vanligaste modaliteten vid radiologisk bedömning av RA. Fördelen med slätröntgen jämfört med andra modaliteter, som magnetresonanstomografi och ultraljud, är bland annat att teknologin finns tillgänglig globalt och att bilderna kan efterhandsgranskas. Det är även möjligt att mäta strukturell skada och sjukdomsprogression samt utvärdera effekt av terapi.3 Inom klinisk forskning används den modifierade Sharp van der Heijde-metoden (SHS), som är en manuell metod, för bedömning av ledspringeförträngning (joint space narrowing, JSN) och erosio-ner (ER). JSN mäts på en skala från 0 till 4, där 0 innebär ett friskt brosk och 4 ett totalt destruerat

Inflammationen i pankreas hos typ 2-diabetiker så kraftig att diagnoskriterierna för insulit uppfylls

Rökning är en välkänd riskfaktor för att utveckla reumatoid artrit (RA), men den bakomliggande mekanismen är inte fullt klarlagd. I en tidigare studie visade vi att rökning kan bidra till autoimmun sjukdom genom att begränsa uttrycket av den inhibitoriska co-receptorn PD-1 (programmerad död-1) på ytan av cytotoxiska CD8+-T-celler. De cytotoxiska T-cellernas huvudsakliga funktion är att skydda kroppen mot virala infektioner och cancer genom att gå till direkt attack mot infekterade eller maligna celler. Det finns också en växande förståelse för cytotoxiska T-cellers roll vid autoimmun sjukdom. PD-1 har en viktig funktion i att motverka olämplig aktivering av T-celler, men är också en av de främsta markörerna för T-celler som på grund av långvarig exponering för antigen försatts i ett utmattat tillstånd med drastiskt dämpad pro-inflammatorisk aktivitet. Att blockera PD-1 för att åstadkomma ett gedignare T-cellsförsvar har de senaste åren blivit en mycket framgångsrik metod för behandling av cancer. Att autoimmuna

Rökning har sedan länge varit en känd riskfaktor för reumatoid artrit (RA) i flera olika skeden av sjukdomen. Man har dessutom sett att rökning påverkar serumnivån av survivin. Survivin är ett protein som främst är studerat inom cancerforskningen, eftersom det är nödvändigt under celldelningen och bromsar naturlig celldöd (apoptos). Dock har survivin nu blivit intressant inom forskningen om autoimmuna sjukdomar,1 och det har visat sig vara en potentiell tidig markör för RA. Rökning associeras med ökad survivinproduktion och minskad mängd miRNA Vår forskargrupp har nyligen publicerat en studie i BBA Molecular Basis of Disease2 där vi konstaterade att rökning ökar produktionen av survivin, såväl serumnivån av proteinet som mängden survivin-RNA i leukocyter, och även antalet isoformer av survivin (figur 1A). De patienter med RA som producerade alla varianter av survivin hade också högst serumnivåer av proteinet och högst transkription av survivin-genen i blodcellerna (figur 1B, C). Den grupp patienter som

Survivin – en länk mellan rökning och reumatoid artrit?
Neurofilament light i serum

Receptor till insulinliknande tillväxtfaktor 1 (insulin-like growth factor 1, IGF1R) är en transmembranreceptor som när den binder liganden insulinliknande tillväxtfaktor 1 (insulin-like growth factor 1, IGF1) aktiveras genom fosforylering. Detta startar en signaleringskedja inuti cellen. IGF1 är en viktig aktör i cellfysiologiska processer, som proliferation, differentiering och överlevnad. Låga IGF1-nivåer associeras med åldrande, glukosintolerans och kardiovaskulär sjukdom. Vi har tidigare visat att patienter med ledgångsreumatism (RA) som röker har låga nivåer av IGF1 i serum, vilket kunde associeras med ökad känslighet för smärta.1 Vid RA kan IGF1R aktiveras av alternativa ligander som det proinflammatoriska adipokinet resistin.2 Signalering genom IGF1R kan leda till okontrollerad vävnadstillväxt och cancer. Under flera år har IGF1R därför varit ett behandlingsmål vid cancer. Vid RA sker en aktivering av IGF1R-signalering i inflammerad synovia, men kunskapen om vilken roll som IGF1R har i immunologiska processer är begränsad. Syftet med den innevarande studien, som presenterades vid EULAR-kongressen i

EULAR 2017 i Madrid

EULAR:s senaste två kongresser i Rom respektive London genererade till organisationens besvikelse inget ekonomiskt överskott. Därför var den avgående EULAR-ordföranden Gerd Rüdiger Burmester ganska nöjd med att man i år kommer att tjäna cirka 2 miljoner euro. Organisationen hade också mottagit över 4 000 abstrakt och samlat drygt 14 000 deltagare. Två svenskar blev särskilt hedrade vid öppningsceremonin: Kristina Opava, som blev hedersledamot, och Ulla Nordenskiöld, som fick EULAR:s högsta utmärkelse som ”Meritorius Rheumatologist”, ett välförtjänt erkännande för decenniers banbrytande arbete som arbetsterapeut. EULAR och PANLAR i samarbete:  Nytt om djurmodeller Mitt flyg till Madrid landade punktligt klockan 12. Kongresslokalen FERIA di Madrid ligger endast en Metrostation från flygplatsen, vilket gjorde att jag kunde bänka mig i tid för den första sessionen, ”Joint EULAR – APLAR session: novel animal models – where no researcher has gone before”, där ordförandena i respektive organisationer, Kazukiko Yamamoto och Gerd R. Burmester, var ordförande. 

EHA Madrid 2017

I år firade EULAR 70-årsjubileum och Health Professionals (HP) firade att de varit delaktiga i EULAR i 30 år. Detta uppmärksammades bland annat med en historisk tillbakablick, och pris delades ut till pionjärer inom EULAR HP, bland dem arbetsterapeut Ulla Nordenskiöld, Sverige. Denna artikel kommer huvudsakligen att omfatta de föredrag som hölls inom Health Professionals med fokus på rehabilitering vid reumatiska sjukdomar. Matilda Björk, arbetsterapeut, docent, Sverige, talade om det fortsatta behovet av rehabilitering vid reumatiska sjukdomar, trots att nya biologiska läkemedel har minskat sjukdomsaktiviteten och konsekvenserna av dessa sjukdomar. Hon visade till exempel att även om aktivitetsnedsättningen vid reumatoid artrit har minskat har patienterna fortfarande smärta, och att 30 procent är utan arbete tre år efter diagnos. I en av de studier som Matilda Björk rapporterade från hade patienter med reumatoid artrit fått svara på frågor i formuläret Valued Life Activities Scale (VLA). Det visade sig att patienterna fortfarande

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

Nr. 32 • sep 2017
ÅRGÅNG 9
  • Eular 2017

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor