Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd med smärta i muskler och leder, sömnbesvär och trötthet samt påverkat känsloliv med nedstämdhet och ångest. Prevalensen i befolkningen beräknas till cirka 2 procent med kvinnlig dominans.1 Diagnosen ställs enligt kriterier från ACR-90 (ACR = American College of Rheumatology), som än så länge är de mest etablerade.2  De behandlingar som används kliniskt i dag är läkemedel som påverkar transmittorer i centrala nervsystemet, till exempel sådana som reglerar serotoninomsättning (duloxetin, amitriptylin) och nervcellernas aktivitet (antiepileptika, som pregabalin). Eftersom de effektivaste läkemedlen påverkar ett flertal system i centrala nervsystemet finns ett stort intresse för att fortsätta studera de genetiska förutsättningarna för smärttransmission och dess samband med symtomen. Positronemissionstomografi med ligander för perifera bensodiazepinreceptorer kan visa aktivering av gliaceller hos människa. Detta benämns även aktivering av translocator protein (TSPO). TSPO-aktivering har beskrivits bland annat vid långvarig smärta.3 TSPO:s bindningsaffinitet reglerar ett antal processer i centrala nervsystemet, till exempel

Ungefär en av fem vuxna i Europa och USA lider av långvarig smärta.1,2 En betydande andel av dessa har förutom smärta också ångest, depression och sömnsvårigheter.1 Viktiga framsteg har gjorts avseende förståelsen av de mekanismer som ligger bakom uppkomst och vidmakthållande av långvarig smärta. Forskningen har till exempel lyft fram betydelsen av immunsystemets roll vid långvarig smärtproblematik. Vid akut aktivering av immunsystemet har cytokiner en central roll i ett antal av de symtom som uppstår. Interleukin-8 (IL-8) har till exempel associerats med ökad smärtkänslighet, så kallad hyperalgesi.3 En låggradig ökning av inflammatoriska markörer, exempelvis interleukin-6 (IL-6), IL-8 och tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), har också observerats hos patienter med långvarig smärta.4 Utöver detta indikerar studier att inflammatorisk signalering påverkar neuronala banor, vilket kan ha negativ inverkan på mående (ångest och nedstämdhet), kognitiv funktion och motivation samt bidra till utmattning.5 Dessutom finns stöd för att även otillräcklig sömn bidrar till ökad inflammatorisk aktivitet.6 Trots

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmärksammat vikten av att stärka nationella hälsosystem genom att bland annat utveckla samverkan mellan komplementära och konventionella vårdgivare.1,2 Att olika yrkesgrupper samverkar är viktigt för att möta patienternas allt komplexare vårdbehov.1  Patienter med komplexa hälsoproblem, såsom långvarig smärta, söker sig ofta till både konventionell och komplementär vård.3 Komplementär och alternativ vård/medicin (KAM) är ett paraplybegrepp som representerar en mångfald olika medicinska system och terapier.2 Ofta används komplementära metoder utanför den konventionella sjukvården, men i vissa länder har komplementära metoder inkluderats i den konventionella hälso- och sjukvården.4 Detta kallas integrativ vård, och med det menas en interdisciplinär samverkan mellan komplementära och konventionella metoder och vårdgivare. Syftet med integrativ vård är ge en säker och effektiv patientcentrerad vård.5 I ett internationellt perspektiv är integrativ vård mer etablerat än i Sverige,4,6 vilket kan exemplifieras genom det stora antalet universitetssjukhus i USA som har integrativa vårdenheter.7 Det finns dock stora skillnader

I västvärlden är ländryggsmärta en vanlig orsak till funktionsnedsättning som ofta behandlas med fysioterapi.1 Behandlingen utvärderas med självrapporterade frågeformulär. En viktig aspekt av utvärderingen är patientens nöjdhet med behandlingsresultatet, vilken speglar patientens attityd till interventionen och tillåter vårdgivaren att anpassa behandlingen.2,3 Treatment Outcome Satisfaction Questionnaire (TOSQ) är ett instrument som genom kvalitativa och kvantitativa studier utvecklades för att mäta nöjdhet hos engelskspråkiga patienter med ländryggssmärta som behandlats med fysioterapi.4 Eftersom det fram till nyligen saknades en svensk motsvarighet översatte vi TOSQ till svenska samt undersökte den svenska versionens mätegenskaper baserat på data från 131 patienter.5 Översättning av frågeformulär Ett språk är mer än ord och grammatik; det innehåller nyanser som påverkar dess innebörd.6 Vid översättning av frågeformulär gäller det därför att beakta språkets underliggande nyanser så att innehållets betydelse bevaras. För att minimera risken för förändringar av TOSQ använde vi korskulturell adaptation, vilket är en procedur som beaktar semantisk, idiomatisk,

Fysisk aktivitet (FA) ger som bekant många hälsofördelar, bland annat genom att bidra till minskad risk för kardiovaskulär sjukdom samt till förbättrad hälsa generellt. Vuxna med reumatoid artrit (RA) är emellertid mindre fysiskt aktiva än vuxna utan RA.1 Det är oklart hur RA påverkar FA över tid och huruvida sjukdomsaktivitet har större inverkan på FA än patientrelaterade faktorer, som egen motivation för att motionera, tidigare fysisk aktivitet och mental hälsa.2–4  Vi publicerade nyligen en kohortstudie med följande syften: • Att longitudinellt under tre år undersöka förhållandet mellan sjukdomsaktivitet vid RA och riktlinjerna för fysisk aktivitet i USA, som rekommenderar 150 minuters måttlig FA per vecka eller 75 minuters intensiv FA per vecka. • Att beskriva de fysiska aktiviteter som patienter med RA ägnar sig åt och huruvida dessa aktiviteter förändras med sjukdomsaktivitet över tid. • Att identifiera sambandet mellan psykosociala faktorer och FA per vecka.5 Metod I vår studie ingick

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk reumatisk sjukdom som drabbar fler kvinnor än män. Ett fåtal studier finns av mäns erfarenheter av att leva med RA.1,2 Behandlingsstrategierna vid RA har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Rutiner för tidig diagnos och tidigt insatta sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD),3 inklusive nya effektiva biologiska läkemedel, har resulterat i lägre sjukdomsaktivitet och ökad delaktighet.4 Trots denna förbättring är funktionsnedsättningarna och  delaktighetsinskränkningar na (inklusive begränsad arbetsförmåga) uttalade vid RA jämfört med hos referenter.5-11 Detta understryker betydelsen av att utveckla mer kunskap utifrån patienternas beskrivningar av sina strategier för att hantera RA i ett aktivt liv. Genom att studera patienternas upplevelser kan rehabiliterande insatser vidareutvecklas.12 Metod och analys Denna studie ingår i ett multicenterprojekt med förkortningen TIRA (tidiga insatser vid reumatoid artrit).5 Syftet med projektet var att etablera rutiner för tidig diagnos och tvärvetenskapliga insatser samt att samla in forskningsdata. Totalt 522 patienter inkluderades i TIRA-kohorten

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

Nr. 31 • maj 2017
årgång 9
  • Reumatoid artrit
  • Fibromyalgi
  • Ländryggssmärta
#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor